Rådet for eldre og funksjonshemmede i Krødsherad vil som tidligere i samarbeid med Krøderen Skole tilby et DATA og IKT kurs for eldre, blivende eldre og funksjonshemmede således:

Hovedhensikten er å gi grunnleggende forutsetninger for å delta i den digitale verden.

Kurset går på Krøderen skole på dagtid kl. 08:30, en dag pr uke, i alt 7 kursdager. Første kursdag er 24.10.2017.

Kurset er gratis og man bruker skolens utstyr.

Kurset ledes av Kim Andre Andersen. Skoleelever vil være med som hjelpelærere.

I desember 2016 fattet Krødsherad kommunestyre vedtak om at administrasjonen i løpet av 2017 skal legge fram et nødvendig grunnlag for en beslutning om framtidig investering, drift og organisering av grunnskolen i Krødsherad. Bygdas to skoler har begge en kjerne fra 1959, og er senere bygd ut i etapper til slik de framstår i dag. Når kommunestyret nå skal fatte en beslutning om framtidens grunnskole, ønsker man å se på skoleanleggene i et nytt 30 – 50 års perspektiv. Kommunestyrets vedtak peker mot et hovedfokus på rehabilitering av dagens skolebygg, men nybygg kan også vurderes. Videre har kommunestyret vektlagt at byggene i tillegg til å være skolebygg også skal inneha funksjoner ut over undervisning; til SFO, bibliotek, kulturarenaer og møteplasser for både barn og voksne utenfor skoletid. 


Arbeidet med å framskaffe et beslutningsgrunnlag har pågått, og vil pågå gjennom store deler av 2017. Arbeidet ledes av rådmannen, og har en prosjektorganisering med Formannskapet som styringsgruppe og referansegrupper bestående av foreldre-/foresatt-representanter, elever og ansatte ved skolene. Det er engasjert et eksternt arkitektfirma for å få vurdert dagens bygningsmasse, samt utarbeide skisser og ideer til hvordan byggene kan videreutvikles til å bli fleksible, funksjonelle og framtidsrettede skolebygg. Dette arbeidet er gjort i nær dialog med ansatte ved skolene. 

Når den endelige politiske saken legges fram vil utredningen fra arkitektfirmaet være et av flere elementer som utgjør beslutningsgrunnlaget. Rådmannens saksutredning vil belyse framtidas grunnskole i Krødsherad innenfor økonomisk-, fag-/pedagogiske, lokalsamfunn- og familieperspektiver. Arbeidet med å etablere et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag er i sluttfasen, og det legges opp til en politisk sluttbehandling i november eller desember. 
 

Følgende planer er ute på høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Bukkespranget

Regulering Norehammeren

 

Ungdata undersøkelsen ble gjennomført ved alle ungdomsskoler og videregående skoler i Buskerud våren 2017. Intensjonen med Ungdata er å kartlegge hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden sin. Undersøkelsen omfatter temaer knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og deltagelse i fritidsaktiviteter. 

 

Les mer om resultatene her

Krødsherad kommune opplever mange henvendelser vedrørende utsendte fakturaer for kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon. Kommunen erkjenner at teksten/forklaringen på fakturaene kan gjøres bedre. Som en følge av det legges denne forklaringen på fakturagrunnlaget ut. Alle med spørsmål til fakturaen sin bes om å lese denne før man henvender seg til kommunen.
 

 

Anette Bøe er nå godt igang i jobben som fagansvarlig for byggesak. Fagansvarlig for byggesak inngår i avdelingen plan og utvikling.

Anette har master i rettsvitenskap, og kommer fra jobben som advokat i advokatfirmaet Bentzen AS. 

Vi ønsker Anette velkommen til oss, og vi gleder oss til samarbeidet fremover. 

Ellen Anne svartbrenna Bye er ansatt som prosjektleder ved avdelingen for plan og utvikling. Ellen Anne har tidligere jobbet med prosjekter innen natur, kultur og turisme, både som selvstendig næringsdrivende og som regional prosjektleder i Nord Gudbrandsdalen.

Vi ønsker Ellen Anne velkommen til oss, vi gleder oss til samarbeidet som følger i tiden fremover.

 

Valgdeltakelsen i Krødsherad er på hele 77,3%.

Her finner du oppdaterte valgresultater for kommunen

 

Stig Rune Kroken hadde mandag 4. september sin første arbeidsag som rådmann i Krødsherad kommune.