Reiselivet på og rundt Norefjell og de 4 kommunene i Norefjellregionen har gått sammen for å sertifisere Norefjell som et bærekraftig reisemål. Dette er et felles prosjekt som involverer alle oss som bor, jobber og besøker Norefjell regionen, både bygder og fjellområder.

FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan fram mot 2030. De neste 17 ukene skal vi sammen bruke for å definere hva hvert av bærekraftsmålene betyr for oss i Norefjellregionen.Slik at vi i begynnelsen av mai 2020 har definert de målene som det er viktigst for oss å jobbe med og hva de betyr for oss på og rundt Norefjell.

Vi oppfordrer dere til å ta med barn og unge i familien med inn i diskusjonen. De har en viktig stemme da dette handler om å ta vare på behovene til oss som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Her finner du det første målet av FN`s 17 bærekraftmål som er publisert på nettsiden vår.

Frist for vannmåleravlesning og innsending av skjema er 31.12.

Avlesningskort for vannmåler sendes ut pr post fredag 06.12.2019, På kortet er det forklart de ulike måtene å registrere målerstanden på. Du kan velge å fylle ut avlesningskortet og returnere dette pr post, eller du kan registrere avlesningen på nett ved å bruke lenken under.

Når du skal registrere din avlesning på nett, bruker du avtalenummer og målepunktID som er oppgitt på avlesningskortet.

 

Lenke til skjema for elektronisk avlesning av vannmåler aktivires her i perioden det er tid for avlesning.

Her finner du skjema for avlesning av vannmåler

Som følge av kommune- og regionsreformene stenges matrikkelen for oppdatering for alle landets kommuner i 9 virkedager, fra 13. desember 2019 kl. 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Tilsvarende blir grunnboken stengt for oppdatering fra 27. desember 2019 kl. 20:00 til utløpet av 1. januar 2020.

Her finner du mer informasjon om konsekvenser i forbindelse med stenging av matrikkel og grunnbok.

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset Noresund fram til kommunestyrets behandling 12. desember 2019.

Knut Martin Glesne

Ordfører

 

Her finner du budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 (PDF, 2 MB)

 

 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

 I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

 

For alle søkere: Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 13. desember 2019.


Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsportalen finner du her.

 

 Følg kommunestyret direkte ved å trykke på lenken nedenfor. 

https://m.youtube.com/watch?v=gCmPOkOVmno

Krødsherad kommune legger forslag til veinavn ut på høring.

Høringsfristen er 6. desember 2019. 

Høringsdokument finner du her.

 

 

Kjell Bjørka viser et program av nye og gamle bilder og video fra Gren og Håkonsrud krets.

Hovedvekt på gamle stedsnavn og hva de betyr.

Vet du hva f.eks. Olberg og Skalpeli betyr?

Søndag 24. november kl 18.00

på Krøderen Bibliotek.

Velkommen!

 

 

Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterte DOGA tidligere i høst til innovasjonskonkurransen Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. 18 kommuner og fylkeskommuner sendte inn søknader. Her er de tre som har vunnet første fase av konkurransen.

Krødsherad kommune er en av tre kommuner som er videre i prosess, sammen med Utsira og Asker kommune. Les kunngjøring av vinnere av innovasjonskonkurranse på doga.no

Formålet med innovasjonskonkurransen er å utforske nye og smarte måter å jobbe på for å løse utfordringer knyttet til by- og stedsutvikling og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling.

Konkurransen skal også bidra til at prinsippene og målbildene i det nasjonale smartby-veikartet blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling.

– Det at responsen var så god viser at det er en stor interesse for å eksperimentere og samarbeide på tvers. Vi trenger gode modeller for hvordan kommuner, næringsliv og andre aktører kan jobbe sammen for å løse utfordringer relatert til by- og stedsutvikling, sier prosjektleder Malin Kock Hansen i DOGA.

Juryen har valgt ut de tre kommunene blant annet fordi de mener at prosjektene har potensial for bærekraftig næringsutvikling og skalering. Les mer om om konkurransen og kriteriene her.

De tre nominerte kommunene vil få videre oppfølging fra flere nasjonale aktører for å spisse tema videre inn mot en endelig kåring i juni 2020. 

 Krødsherad kommune er med i vertskommunesamarbeidet for spredt avløp i Drammensregionen.

For tiden er det sendt ut elektronisk informasjonsbrev og gebyr til hjemmelshaver for eiendommer med spredt avløp.

Dersom det er spørsmål knyttet til dette bes den enkelte om å kontakte Lier kommune på telefon 32220100 eller epost på postmottak@lier.kommune.no.