Formannskapet 2019 - 2023

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer.

Formannskapet i Krødsherad består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Formannskapet i Krødsherad fungerer også som planutvalg, valgkomite, valgstyre og arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget. Formannskapets 5 faste medlemmer utgjør dessuten kommunens klientutvalg.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)