Deling av eiendom og oppmåling

Ønsker du å skille ut en tomt eller kjøpe et mindre areal av naboen, eller trenger du å vi hvor grensene for eiendommen din går? Da trenger du å søke om fradeling eller rekvirere en oppmålingsforretning.

Her finner du veiledning for hvordan du går frem i ulike tilfeller av oppmåling av eiendom.

Ved innsending av søknader og skjema kan du benytte sikker digital forsendelse eller via epost til post@krodsherad.kommune.no

Les om sikker digital forsendelse på våre nettsider

Deling av eiendom

Dersom du ønsker å dele fra en ny tomt eller flere nye tomter, må du søke om dette. Søknadene behandles i to trinn: Trinn 1 er tillatelse til deling etter Plan- og bygningsloven (PBL) og eventuelt Jordloven (lovdata). Trinn 2 er gjennomføring med oppmålingsforretning etter Lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova).

Dette må sendes inn:

Du må krysse av for ”deling av eiendom med oppmåling” og angi ca. areal for tomten. Nærmere opplysninger om tomta, vei, vann og avløp fylles ut. Husk også å krysse av dersom det søkes om dispensasjon. Hjemmelshaver signerer på side 2.

Kartet kan du eventuelt skrive ut fra kommunens kartinnsynsløsning. Naboliste kan lages av kommunen. Ved behov kan søknadsskjema, nabovarslingsskjemaer og kart også bli tilsendt fra kommunen.

 

Saksgang

Trinn 1 – Behandling etter Plan- og bygningsloven (PBL) og Jordlova

Søknaden vurderes opp mot gjeldene planer og krav i Plan- og bygningsloven (PBL) og Jordloven. Deling kan bare godkjennes dersom søknaden ikke er i strid med Jordloven, gjeldende kommuneplan, reguleringsplan, eventuelt bebyggelsesplan eller krav i PBL. Det må være sikret vegatkomst og tilknytning til drikkevann og bortledning av avløpsvann (fortrinnsvis til offentlig ledningsnett). Tomta må få hensiktsmessig størrelse og form, og det må være tilfredsstillende uteoppholdsarealer. Er søknaden i strid med dette, må den behandles som en dispensasjonssak etter PBL § 19-2. Dersom det foreligger tilstrekkelig med særlige grunner, kan dispensasjon innvilges.

 • Søknaden mottas
 • Dersom de innsendte dokumentene er mangelfulle, vil saksbehandler ta kontakt med innsenderen. 
 • Saksbehandler oversender saker som berører andre myndigheters ansvarsområde, til uttalelse: Landbrukskontoret (i LNF-områder skal det fattes eget vedtak etter jordlova), Statens vegvesen, Jernbaneverket, fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunalteknisk avdeling med flere.
 • Det fattes et delingsvedtak. Dette skjer på delegert myndighet eller som politisk vedtak. Vedtaksbrev med eventuelle vilkår, sendes til søker. Naboer eller instanser som har sendt inn merknad eller uttalelse, får kopi av vedtaket med orientering om klageadgang.
 • Delingsvedtaket kan påklages til fylkesmannen. 
 • Det tas gebyr for delingsvedtaket og for behandling etter Jordloven. Det tas gebyr også i avslagssaker. Kommunens gebyrsatser finner du her

Trinn 2 – Oppmålingsforretning etter Lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova)

Etter at delingstillatelse foreligger og alle vilkår i saken er oppfylt, avholdes oppmålingsforretning. Eiendommen skal tildeles eget gårds- og bruksnummer og blir tinglyst. Til slutt produseres matrikkelbrev for eiendommen.

Mer informasjon om oppmålingsforretningen finner du nedenfor.

Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og retter i tråd med partene sine påstander og fremlagte dokumenter.

Nye grenser/ny eiendom

Ved søknad om deling av eiendom skal nye tomter som er tillatt fradelt måles opp. De nye grensene skal som hovedregel måles og merkes i samsvar med delingstillatelsen fra kommunen.

Oppmåling av nye grenser/ny eiendom bestilles samtidig med søknad om deling av eiendom.

Eksisterende grenser/grensepåvisning

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går eller noen av grensemerkene er blitt borte, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Oppmåling av eksisterende grenser er også bundet av eventuelle tillatelser og tidligere beskrivelser/målebrev av eiendommen, selv om det i noen tilfeller vil være rom for et visst skjønn.

Rekvisisjon

Oppmåling av eksisterende grenser/grensepåvisning kan bestilles Rekvisisjon om grensejustering og grensepåvisning (PDF, 143 kB) Legg ved kart eller målebrev som viser hvilke punkter som skal påvises.

Kart kan tas ut på via kommunens kartinnsynsløsning eller bestilles fra kommunen på telefon 32150000 eller epost: post@krodsherad.kommune.no.

Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som egen eiendom. Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig ved grensejustering. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og innebærer to prosesser:

 • søknad om deling av eiendom
 • oppmålingsforretning

Det søkes om begge prosesser samtidig via kommunens søknadsskjema - Søknad om rekvisisjon av fradeling og arealoverføring (PDF, 70 kB)

Det er visse krav som må oppfylles for at en arealoverføring kan gjennomføres. Det anbefales derfor å ta kontakt med kommunen før søknad sendes inn.

Alternativt til arealoverføring er fradeling med tilhørende overskjøting og sammenslåing.

Grensejustering

Grensejustering er justering av eksisterende grense mellom to naboeiendommer. Det er imidlertid noen begrensinger for hvor stort areal som kan justeres. bl.a. kan arealet mellom de to eiendommene kun økes eller reduseres med inntil 5% beregnet av arealet av den minste eiendommen, men maksimalt 500 m².  

Grensejustering kan rekvireres ved å sende skjema for Rekvisisjon om grensejustering og grensepåvisning (PDF, 143 kB) til kommunen. Alle eiere som er berørt av endringen må signere. Leg ved kart som viser ønsket justering.

Kart kan tas ut på via kommunens kartinnsynsløsning eller bestilles fra kommunen.

Sammenslåing av eiendom

Eier du flere eiendommer som ligger inntil hverandre, kan du kreve sammenslåing. Hensikten er å forenkle oversikten både for grunneieren og for offentlig myndighet. F.eks. ved seinere overdragelser av eiendommene kan man unngå at en eiendom blir uteglemt og blir liggende igjen på feil hjemmelshaver.  

Et vilkår er bl.a. hjemmelshaver er den samme for eiendommene. Eiendommene skal i utgangspunktet grense inntil hverandre, men det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis det heftelser på eiendommene som fører til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Skjema for krav om sammenslåing sendes i underskrevet stand til kommunen.

Sammenslåing av eiendommer skal tinglyses, men det kreves ikke tinglysingsgebyr. Kommunen  krever heller ikke gebyr i slike saker.

 

Seksjonering av eiendom

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. Dette er vanlig når bygninger har flere leiligheter, eller kontorer og butikklokaler. Seksjonering skal gjøres etter Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Når du skal seksjonere en eiendom må du fylle ut søknad om seksjonering.pdf. Kommunen behandler seksjoneringssaken og fører seksjoneringen i matrikkelen. Deretter sender kommunen begjæringen til tinglysing. Hver seksjon får da opprettet et eget seksjonsnummer.

Dokumenter som skal sendes til kommunen ved begjæring om seksjonering:  

 • Begjæring om seksjonering - 2 eks., minst 1 original
 • Situasjonskart - 2 eks.
 • Plantegninger med angitte grenser for bruksenhetene - 2 eks.
 • Vedtekter for sameiet - 1 eks.


Eventuelle vedlegg: 

 • Firmaattest – 1 eks. ikke eldre enn 3 måneder
 • Liste over eventuelle leietakere med navn og adresse
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom utearealet på eiendommen skal deles ved seksjoneringen
 • Samtykke til tinglysing fra den som evt. har satt tinglysingssperre

Hvis du har spørsmål om fremgangsmåten kan du ta kontakt med kommunen. Det er kommunen som er seksjoneringsmyndighet, og det er kommunen som beslutter om vilkårene for seksjoneringen eller reseksjoneringen er tilstede i hver enkelt sak.

Saksbehandlingstid

Saker etter Matrikkelloven som krever oppmålingsforretning skal utføres innen 16 uker.

Sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter skal kommunen behandle og eventuelt matrikkelføre innen 6 uker.

Når det er nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven eller seksjoneringsvedtak for å få saken matrikkelført, løper ikke fristen før tillatelsen eller vedtaket foreligger. Fristen forlenges for den tiden som går med til tinglysing og supplering av opplysninger fra rekvirenten.

Krødsherad kommune har en lokal vinterforskrift for tjenesten som medfører utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret i perioden fra 15. oktober til 15. mai.

 

 

Gebyrer saksbehandling
Saksbehandlingsgebyr kreves inn jf. kommunens gebyrregulativ.
 
Faktura vil bli sendt til søker med mindre annen betaler er angitt i søknaden.
Eiendomsopplysninger

På kartverkets tjeneste Se eiendom finner man generelle opplysninger om areal, adresser og bygg for eiendommer i hele Norge. Her kan du også gjøre oppslag i grunnboken, bestille grunnboksutskrift og kopi av tinglyste dokumenter.

Kartverkets nettside for eiendom inneholder mye nyttig informasjon om bl.a. hvordan tinglyse eierskifte og rettigheter og hvordan slette tinglyste dokumenter. Her finnes også eiendomsrelaterte skjema for tinglysing som skjøte, hjemmelserklæring, festekontrakt og rettigheter.

Kontaktinfo

Nina Lesteberg
Rådgiver kart og oppmåling
E-post