Alle gebyrer og avgifter

Gebyrsiden er under oppdatering - nye satser for 2019 legges inn fortløpende.

Prisene er oppgitt i NOK. Prisene under er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil tilkomme ved fakturering så lenge ikke annet er oppgitt.

 

 

Gebyrer for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven, Jordloven, Matrikkelloven

Gebyrene for saksbehandling etter disse lover er unntatt merverdiavgift.

Gebyr byggesak

Gebyr byggesak
Gebyr byggesak 1
1 Søknadspliktige tiltak m/ansvarsrett (pbl § 20-1 og §20-3) Pris
1.1 Bolighus
1.1.1 Nybygg 0
1.1.2 Tilbygg 9 500
* Gjelder ved søknad om flere bruksenheter i samme søknad
1.2 Fritidsbolig
1.2.1 Nybygg 15 000
1.2.2 Tillegg for ekstra bruksenhet 7 500
1.2.3 Tilbygg/påbygg 9 500
1.3 Uthus/garasje over 70 kvm
1.3.1 Nybygg 7 500
1.3.2 Tilbygg 5 000
1.4 Leilighetsbygg (minimum 2 etasjer og 5 bruksenheter)
1.4.1 Nybygg (inntil 5 bruksenheter) 40 000
1.4.2 Tillegg pr bruksenhet (fra og med nr 6-59) 4 000
1.4.3 Tillegg pr bruksenhet (fra og med nr 60) 2 000
1.4.4 Tilbygg/påbygg, per medgått tid, minimum 9 500
1.5 Industribygg, forretningsbygg
1.5.1 Nybygg/tilbygg/påbygg inntil 200 m2 BYA 9 500
1.5.2 Deretter pr m2 BYA 75
1.6 Avløpsanlegg - i tråd med utslippstillatelse
1.6.1 Nytt anlegg 6 500
1.6.2 Utvidelse/endring av eksisterende anlegg 5 000
1.7 Øvrige tiltak etter §20-1
1.7.1 Øvrige tiltak 6 500
1.7.2 Totrinns søknad pr igangsettingstillatelse (IG) 6 500
1.7.3 Rehabilitering av skorstein/ildsted (inkl ferdigattest) 2 500
Gebyr byggesak 2
2 Søknadspliktige tiltak u/ansvarsrett (Pbl §20-4) Pris
2.1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 6 500,-
2.2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket 6 500,-
2.3 Midlertidige bygg, inntil 2 år 6 500,-
2.4 Andre mindre tiltak 6 500,-

 

Generelle bestemmelser:

  • Gebyr som ikke kan beregnes etter de forestående satser beregnes på grunnlag av anvendt tid.
  • Hvis gebyret etter dette regulativ anses som urimelig høyt kan det søkes om reduksjon. Skriftlig søknad må sendes kommunen og denne behandles av kommunestyret.

Gebyr utslippssaker

Gebyr utslippssaker

Her finner du oppdatert prisliste og gebyrregulativ for 2019 - tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gebyr dispensasjonssaker

Gebyr dispensasjonssaker
Gebyr dispensasjonssaker pbl §19-1
4 Dispensasjon Pris
4.1 Saker som behandles politisk 20 000,-
4.2 Saker som behandles administrativt 10 000,-
4.3 Tillegg for sak som sendes på høring 3 500,-
4.4 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-4 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 5 000,-
4.5 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-5 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 2 500,-
4.6 Fradeling av tilleggsareal i LNF-sone for tiltak som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 2 500,-

 

Gebyr delesak

Gebyr delingssaker
Delesaksgebyr
3 Delingssaker etter Pbl §20-1 Pris
3.1 Behandling av delingssaker utenfor reguleringsplan 6 000,-
3.2 Behandling av delingssaker ihht reguleringsplan 3 000,-

 

Gebyr godkjenning som selvbygger

Gebyr godkjenning som selvbygger
Gebyr godkjenning som selvbygger
5 Godkjenning etter SAK10 § 6-8 pris
5.1 Godkjenning som selvbygger, 1. funksjon 2 500,-
5.2 Tillegg pr funksjon 750,-

 

Gebyr Godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav

Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav
Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav
6 Godkjenning etter SAK10 § 11-4 for ansvarsrett i tiltaksklasse 1 pris
6.1 Redusert krav til praksis 2 500,-
6.2 Redusert krav til utdanning 2 500,-

 

Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
7 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse pris
7.1 Ferdigattest 2 000,-
7.2 Midlertidig brukstillatelse, pr stk 2 000,-

 

Gebyr avvik

Gebyr avvik
Gebyr avvik
8 Avvik pris
8.1 Tiltak utført i strid med gitt i eller i medhold av pbl, etter medgått tid, minimum 15 000,-

 

Gebyr øvrige

Øvrige gebyr
Øvrige gebyr
9 Øvrige gebyr pris
9.1 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. §§ 20-1 og 20-3 5 000,-
9.2 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. § 20-4 2 500,-
9.4 Timepris for gebyr etter medgått tid 1 000,-

 

Gebyr planbehandling

Gebyr planbehandling
 
Gebyr Reguleringsplaner (detaljreguleringsplaner)
1 Forslag til reguleringsplan fra private etter pbl § 12-3 Pris
1.1 Fast sum 50 000,-
1.2 Tillegg for nye tomter eller enheter:
Pris per enhet inntil 50 enheter 6 000,-
Pris per enhet utover 50 enheter 1 000,-
1.3 Tillegg pr arealenhet- pris per påbegynte 1 000 m2
Inntili 10 000 m2 1 100,-
10 000 - 30 000 m2 225,-
Over 30 000 m2 40,-
Plangebyr utregnes etter summen av punktene ovenfor
1.4 Endring av reguleringsplan etter pbl § 12-14 50 000,-
1.5 Mindre reguleringsendringer 23 500,-
1.6 Behandling av konsekvensvurdering, etter medgått tid, minimum: 25 000,-

 

 

 

Gebyrer oppmåling

Gebyrer Matrikkelsaker/Oppmåling
Oppmålingsgebyr
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris
1.1.1 Areal fra 0 – 2000 m2 25 000,-
1.1.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1 500,-
1.1.3 Punktfeste når merking/måling er nødvendig 10 000,-
1.1.4 Fradeling av festetomt etter målebrev/punktfeste uten oppmåling 7 500,-
Ved fradeling av 5 eller flere parseller i samme forretning, gis det 15 % reduksjon i gebyret fra første parsell.
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
1.2.1 Areal fra 0 – 2000 m2 25 000,-
1.2.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1 500,-
1.2.3 Kontorforretning 7 500,-
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, pr. eierseksjon
1.3.1 Areal fra 0 – 50 m2 7 500,-
1.3.2 Areal fra 51 – 250 m2 10 000,-
1.3.3 Areal fra 251 – 2000 m2 15 000,-
1.3.4 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1 500,-
1.3.5 Kontorforretning 7 500,-
1.4 Oppretting av anleggseiendom
1.4.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
1.5 Registrering av jordsameie
1.5.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
1.6.1 Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning* 1 500,-
* I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretningen.

 

Oppmålingsgebyr grensejustering/seksjonering
2 Grensejustering Pris
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
2.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 7 500,-
2.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 10 000,-
2.2 Anleggseiendom
2.1.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
3 Arealoverføring
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 10 000,-
3.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 13 000,-
3.1.3 Deretter pr nytt påbegynte 500 m2 1 500,-
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
3.2 Anleggseiendom
3.2.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
4 Klarlegging av eksisterende grense – tidligere koordinatbestemt
4.1 For inntil 4 punkter 7 500,-
4.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 000,-
5 Klarlegging av eksisterende grense/klarlegging av rettigheter
5.1 For inntil 4 punkter 10 000,-
5.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 500,-
5.3 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid
Hvis alle grensepunkter for eiendommen skal klarlegges gjelder gebyr etter punkt 5.1, eller det rimeligste alternativet.
6 Privat grenseavtale
6.1 Gebyr faktureres etter medgått tid
7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks, allmenne fritids- og andre allmenne formål faktureres etter medgått tid.
8 Klarlegging av eksisterende grense/klarlegging av rettigheter
8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,-
8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350,-
Gebyrer for utstedelse av matrikkelbrev fastsettes av Kartverket og kan endres i takt med kostnadsutviklingen.
9 Øvrige gebyr
9.1 Timepris for gebyr etter medgått tid 1 000,-

 

Gebyr seksjonering
Seksjonering
5.1.1 Seksjonering/reseksjonering 2-4 bruksenheter 7 500,-
5.1.2 Seksjonering/reseksjonering 5-10 bruksenheter 10 000,-
5.1.3 Seksjonering/reseksjonering 11-50 bruksenheter 15 000,-
5.1.4 Seksjonering/reseksjonering over 50 bruksenheter 20 000,-
5.1.5 Sletting av seksjonering 7 500,-
5.1.6 Tilleggsgebyr for befaring av eiendom 3 000,-
Oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev i forbindelse med seksjonering av uteareal som tilleggsdeler gebyrlegges etter reglene i regulativets kap. 4.

 

 

 

Gebyrer for feiing, vann og avløp, renovasjon og NVA

Kommunale avgifter sendes til den som er oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret)

ENDREDE RUTINER KOMMUNALE AVGIFTER FRA 01.01.2018

 

Fra 2018 ble det innført nye rutiner for fakturering av kommunale avgifter.

 

De kommunale avgiftene vil fakturert i 4 terminer, med følgende forfall:

 

1 termin          20.02.18          (vann/avløp/renovasjon)

2 termin          20.05.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.08.18          (vann/avløp/renovasjon)

4 termin          20.11.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming.

 

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å benytte regningsmottager på fakturaene.

Alle fakturaer vedr. eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp vil heretter bli sendt til den som er eier av eiendommen.

Bakgrunnen er innføring av eiendomsskatt hvor det er mest riktig at fakturaen går til eier.

 

Gebyr feiing, vann- og avløp, NVA

Gebyr feiing og tilsyn

Krødsherad kommune er tilknyttet Drammensregionens Brannvesen IKS som også leverer feiertjenesten. Henvendelser ang priser og fakturaer rettes til:

Drammensregionens Brannvesen IKS v/feierseksjonen, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen.

E-post: feierseksjonen@drbv.no     Tlf: 32 04 44 40 (sentralbord), 32 04 44 45 (priser/fakturaer)

Gebyr feiing
Feiing Pris u/mva Pris m/mva
Vanlig skorsteinsløp - pr. stk 507,20 634
Flere skorsteinsløp på samme boligenhet - pr. stk 258,40 323
Tillegg ved 1. gangs fremmøte for ikke å gi melding om at feiing ikke passer, eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelige for feiing 324,80 406
Dersom det ved 2. gangs fremmøte ikke er gitt melding om at feiing ikke passer, eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelige for feiing, faktureres det fullt gebyr selv om feiing ikke er gjennomført - pr. stk Min 507,20 min 634
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg - pr. stk 885,60 1107
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein - pr. løpemeter 108,80 136
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp - pr. stk inntil 1 meter 99,20 124
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp - pr. stk over 1 m - tillegg pr. løpemeter 68 85
Røykrør/røykkanal tilknyttet større fyringsanlegg - pr. løpemeter 147,20 184
Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein - pr. løpemeter 242,40 303
Fjerning av beksot - fresing av skorsteinsløp - pr. time 559,20 699

 

Gebyr feiing - tilsyn
Tilsyn Pris u/mva Pris m/mva
Vanlig fyringsanlegg - pr. stk 1302,40 1628
Flere fyringsanlegg på samme boligenhet - pr. stk 652 815
Tillegg ved 1. gangs fremmøte for ikke å gi melding om at tilsyn ikke passer 441,60 552
Dersom det ved 2. gangs fremmøte ikke er gitt melding om at tilsyn ikke passer, faktureres det fullt gebyr selv om tilsyn ikke er gjennomført - pr. stk Min 1302,40 Min 1628
Større fyringsanlegg - pr. stk 2785,60 3482
Fabrikkfyringsanlegg - pr. stk 4396 5495
Ikke lovpålagte tjenester
Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v - pr. time 819,20 1024
NB! Kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning m.v.
Gebyr feiing og tilsyn av fritidsbolig
Feiing og tilsyn av fritidsbolig Pris eks mva Pris ink mva
Feiing av vanlig skorsteinsløp samtidig med tilsyn 252 315
Tilsyn av vanlig fyringsanlegg – ett fyringsanlegg pr. enhet 1760 2200
Feiing av vanlig skorsteinsløp på forespørsel = timepris 816,80 1021

Betalingsbetingelser

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, telefaks eller e-post. Beboere som har vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn utenom feierens rute betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, påvanlige ukedager, betales et pristillegg på50 %.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %.

 

Definisjoner

Vanlig skorsteinsløp

Tilknyttet mindre fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt inntil 120 kW

Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg

Tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 120 kW

Skorsteinsløp i fabrikkskorstein

Skorsteinsløp i frittstående skorstein som er tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 240 kW.

Fyringsanlegg

Et eller flere ildsteder tilknyttet et skorsteinsløp med røykkanal/røykrør mellom ildsted og skorsteinsløp, lagertank for brensel og fraktesystem for brensel mellom lagertank og ildsted.

 

Gebyr kommunalt vann- og avløp
Gebyr vann- og avløp - tilkobling
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - pr. 25 m2 1 568,75 ink mva 2 800 ink mva
Fritidsboliger - pr. 25 m2 1 568,75 ink mva 2 800 ink mva
Næring - pr. vannmåler 9 400 ink mva 16 750 ink mva
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng 6 712,50 ink mva 6712,50 ink mva
Gebyr vann og avløp - fastledd 2019
Fastledd Vann Avløp
Bolig - pr. boenhet 1 425 ink mva 3374,375 ink mva
Fritidsbolig - pr. 25 m2 681,25 ink mva 1253,75 ink mva
Næring - pr. vannmåler 1 431,25 ink mva 1889,375 ink mva
Årsgebyr vann og avløp - forbruksledd 2019
Årsgebyr forbruksledd Vann Avløp
Forbruksgebyr - pr. m3 21,475 ink mva 34,375 ink mva
Bolig - stipulert forbruk iht. areal 1,3 m3 pr. m2 1,3 m3 pr. m2
Fritidsbolig - stipulert forbruk iht. areal 0,26 m3 pr. m2 0,26 m3 pr. m2

 

Gebyr privat slamtømming
Gebyr renovasjon
Gebyr renovasjon Renovasjonsgebyr
Gebyr renovasjon
Bolig inkl.mva Pris
Bolig, normal 140 l 3477,-
Bolig, ekstra 240 l 5115.-
Fritidsbolig/fritidsleilighet 1565,-
Bolig - *redusert gebyr på grunn av kompostering 2 781,-,-
*Ved kompostering reduseres renovasjonsgebyr fra 25 % til 20 %.

 

Gebyrer Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA)

Vann - og avløpsgebyr 2019 Norefjell Vann - og Avløpsselskap.

Alle satser er inklusiv mva.

***For en del eiendommer på Norehammeren kommer engangsavgift for områdets interne VA-nett i tillegg. Dette gjelder de eiendommene som er i Etappe 2 av vann- og avløpsutbyggingen, se under.

Gebyrer NVA - tilkobling 2019
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - pr. 25 m2 13 750 13 750
Fritidsboliger - pr. 25 m2 13 750 13 750
Næring - iht. vannmålerdimensjonen, sats < 32="" mm=""> 37 500 37 500
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng 6250 6250

 

Årsgebyr består av fastledd og forbruksledd.

Gebyr NVA - fastledd 2019
Fastledd Vann Avløp
Bolig - pr. boenhet 3 750 1 250
Fritidsbolig - pr. 25 m2 1 155 385
Næring - pr. vannmåler
dimensjon < 40="" mm=""> 3 750 1 250
dimensjon 40 - 110 mm 7 500 2 500
dimensjon > 110 mm 15 000 5 000

 

Variabelt ledd/forbruksledd 2019
Variabelt ledd Vann 2019 Avløp 2019
Forbruksgebyr pr m3 42,45 14,30
Forbruk/areal bolig m3/m2 1,06 1,06
Forbruk/areal bolig - beregnet pris pr 25m2 1 125 378,75
Forbruk/areal fritidsbolig m3/m2 0,27 0,27
Forbruk/areal fritidsbolig - beregnet pris pr 25m2 288,75 96,25

 

Engangsavgift for internt VA-nett på Norehammeren (Etappe 2)
Engangsavgift for internt VA-nett på Norehammeren (Etappe 2)
Betegnelse ***Vann *** Avløp
Fritidsbolig pr. eiendom (pr gnr/bnr/fnr 44 900 ink mva 54 900 ink mva

***Dersom din eiendom ligger innenfor utbyggingsområdet "Norehammeren Etappe 2", kommer denne engangsavgiften i tillegg til tilkoblingsgebyret ihht NVAs gebyrregulativ. Kontakt NVA eller Krødsherad kommune for å få oversikt om din eiendom ligger i dette området. Begge disse gebyrene er engangsgebyr og faktureres i forbindelse med at du søker tilkobling.

Fra det tidspunkt du er tilkoblet, blir du fakturert for årsgebyr ihht NVA`s gebyrregulativ.

 

Oppvekst

Gebyr oppvekst

Barnehage fra 01.08.2019
Barnehage fra 01.08.2019
Barnehage fra 01.08.2019
Opphold Sats
5 dager pr. uke 3 040 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 490 pr. mnd
3 dager pr. uke 1 985 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 2 30%
- de neste 50%
Matkostnader
5 dager pr. uke 280 pr. mnd
4 dager pr. uke 225 pr. mnd
3 dager pr. uke 175 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 345 pr. dag

 

Barnehage fra 01.01 - 31.07.2019
Barnehage
Opphold Sats
5 dager pr. uke 2 990 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 450 pr.mnd
3 dager pr. uke 1 955 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.
Matkostnader
5 dager pr. uke 280 pr.mnd
4 dager pr. uke 225 pr.mnd
3 dager pr. uke 175 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 340 pr. dag

 

Skolefritidsordning (SFO)
SFO
SFO
Opphold Sats
Inntil 5 t pr. uke 790 pr. mnd
Inntill 10 t pr. uke 1 590 pr. mnd
Inntil 15 t pr. uke 2 385 pr. mnd
Mer enn 15 t pr. uke 3 165 pr. mnd
Søskenmoderasjon:
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Kjøp av enkeltdager
- hele dager 350 pr. dag
- halv dag 180 pr. dag
Matkostnader
Inntil 5 t pr. uke kr 90
Inntil 10 t pr. uke kr 130
Inntil 15 t pr. uke kr 150
mer enn 5 t pr. uke kr 200
Enkeltdager kr 20

 

Kulturskole
Kulturskolepriser
Kulturskolepriser
Type Sats
Individuell opplæring 1 475 pr. halvår

 

 

Helse- og omsorgstjenester

Gebyr helse og omsorgstjenester

Praktisk bistand
Betaling for praktisk bistand
Betaling for praktisk bistand
Egenandel Sats
Inntekt inntil 2 G er regulert i.f.t. Statens satser (utgiftstak) 205 pr. mnd
Inntekt 2-3 G 330 pr. time
Inntekt 3-4 G 430 pr. time
Inntekt 4-5 G 550 pr. time
Inntekt over 5 G 650 pr. time
Husstandens samlede inntekt legges til grunn.

 

Trygghetsalarm (abonnement)
Gebyr trygghetsalarm (abonnement)
Gebyr trygghetsalarm (abonnement)
Egenandel Sats
Det differensieres for egenbetaling for trygghetsalarmer. Dette inkluderer også nøkkelboks.
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon under 2 G 225 pr. mnd
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon over 2 G 255 pr. mnd
I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm, vil betalingssatsene gjelde pr. person. Her legges ikke husstandens samlede inntekt til grunn.

 

Vederlag instisusjon
Vederlag institusjon (statens satser)
Vederlag institusjon (statens satser)
Type Sats
Korttidsopphold i institusjon 160 pr. døgn
Dag-/nattplass 80 pr. døgn
Avlastningsopphold Gratis
Kommunal øyeblikkelig hjelp plass Gratis
Vederlag for langtidsplass følger forskriften.

 

Kostpriser
Kostpriser
Kostpriser
Type Sats
Utkjøring middag etter vedtak 100 pr. middag
Middag pårørende - på Kryllingheimen 100 pr. middag
Middag pårørende - tilkjørt 155 pr. middag
Frokost 40
Kveldsmat 40
Kaffe/kake 30
Kjøkkenet Kryllingheimen, catering/kantine
Lunsj inkl. kaffe/te - personalet 55
Lunsj, kaffe, frukt - møter 100

 

Øvrige betalingssatser
Øvrige betalingssatser
Type Sats
Dagtilbud/Eldresenter
Dagsenteropphold inkl. middag 150 pr. gang
Vask av tøy
Vask av tøy for hjemmeboende med tjenester fra Helse og omsorg 50 pr. kg
Ambulerende vaktmester
Egenandel for ambulerende vaktmester 300 pr. mnd
Friskliv
Frisklivssentralens aktiviteter 370 pr. 3 mnd
De som har frisklivsresept, kan delta på alle aktivitetene så lenge resepten varer.
Husleier
Husleie for omsorgsboliger og lignende indeksreguleres årlig.

 

 

Samfunnshus

Gebyr samfunnshus

Priser leie av samfunnshus
Priser for leie av samfunnshus Priser for leie av samfunnshus
Priser for leie av samfunnshus
Lokale Kveldsutleie ukedager Heldagsutleie (man-fre) Helgeutleie alt 1 * Helgeutleie alt 2 *
Samfunnshuslokaler Noresund 1000 4000 pr. dag 1500 5000
Kafe/lillesal Noresund 2000 pr. dag 1000 3000
Samfunnshus storsal Krøderen** 800 3000 pr. dag 1000 4000
Skolelokaler (pris pr. rom) 200 ingen utleie ingen utleie ingen utleie
Samfunnshus storsal (treningsgrupper) 400 800 pr. dag
Øvrige kommunale lokaler (Brukerstua mv) 800 800 pr. dag

Samfunnshus, øvrige lokaler og skole:

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org. får leie gratis på ukedager. Dette forutsetter at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldende satser.

* Alternativ 1: Helgeutleie for innenbygds lag og foreninger pr.døgn

* Alternativ 2: Helgeutleie private, utenbygds og komersielle arrangører pr.døgn (døgn 2: 50%), betaling pr. påbegynte døgn. 

Skole:

Leies kun ut på ukedager. Helgeutleie kun samfunnshus/kafe/lillesal mot betaling.

** Lillesal på Krøderen brukes som skolelokale og leies ikke ut i 2017

 

 

Handel med fyrverkeri

Gebyr handel med fyrverkeri

Gebyr for tillatelse til handel med fyrverkeri
Gebyr for fyrverkerihandel
Type Pris u/mva Pris m/mva
Behandling av søknad (inkl. administrative utgifter ved første tilsyn) 2088 2610
Tilsyn
1. gang (reisetid/kjøring og tilsyn) 464 580
2. gang 1192 1490

 

 

Kopiering/utskrifter/laminering/plotterutskrifter

Gebyr Kopiering/utskrifter/laminering/plotterutskrifter

Gebyr Kopiering/utskrifter
Gebyr kopiering/utskrifter
Format Svart-hvit/fargekopi Pris
A4 80g Svart/hvit 3,-
A4 160g Svart/hvit 3,50
A4 80g - farget ark Svart/hvit 3,50
A4 160g - farget ark Svart/hvit 5,-
A4 Fargekopi 6,-
A3 Fargekopi 9,-

 

Gebyr Laminering
Gebyr Laminering
Format Pris
A4 10,-
A3 20.-

 

Gebyr utskrift/kopiering plotter
Gebyr utskrift/kopiering plotter
Format Svart/hvit Farge
A4 50,- 100,-
A3 50,- 100,-
A2 100,- 200,-
A1 200,- 400,-
A0 300,- 550,-