Alle gebyrer og avgifter

 

Prisene er oppgitt i NOK. Prisene under er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil tilkomme ved fakturering så lenge ikke annet er oppgitt.

 

 

Gebyrer for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, matrikkelloven og seksjoneringsloven

Gebyrene for saksbehandling etter disse lover er unntatt merverdiavgift.

Gebyr byggesak
Gebyr byggesak 1
1 Søknadspliktige tiltak m/ansvarsrett (pbl § 20-1 og §20-3) Pris
1.1.1 Nybygg 0
1.1.2 Tillegg for ekstra bruksenhet* 0
1.1.3 Tilbygg/påbygg 7800
* Gjelder ved søknad om flere bruksenheter i samme søknad
1.2 Fritidsbolig
1.2.1 Nybygg 16 300
1.2.2 Tillegg for ekstra bruksenhet 8100
1.2.3 Tilbygg/påbygg 10 300
1.3 Uthus/garasje over 70 kvm
1.3.1 Nybygg 8100
1.3.2 Tilbygg 5400
1.4 Leilighetsbygg (minimum 2 etasjer og 5 bruksenheter)
1.4.1 Nybygg (inntil 5 bruksenheter) 43 400
1.4.2 Tillegg pr bruksenhet (fra og med nr 6-59) 4300
1.4.3 Tillegg pr bruksenhet (fra og med nr 60) 2200
1.4.4 Tilbygg/påbygg, per medgått tid, minimum 10 300
1.5 Industribygg, forretningsbygg
1.5.1 Nybygg/tilbygg/påbygg inntil 200 m2 BYA 10 300
1.5.2 Deretter pr m2 BYA 20
1.6 Avløpsanlegg - i tråd med utslippstillatelse
1.6.1 Nytt anlegg 7000
1.6.2 Utvidelse/endring av eksisterende anlegg 5500
1.7 Øvrige tiltak etter §20-1
1.7.1 Øvrige tiltak 7000
1.7.2 Totrinns søknad pr igangsettingstillatelse (IG) 7000
1.7.3 Rehabilitering av skorstein/ildsted (inkl ferdigattest) 2700
Gebyr byggesak 2
2 Søknadspliktige tiltak u/ansvarsrett (Pbl §20-4) Pris
2.1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 7000
2.2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket 7000
2.3 Midlertidige bygg, inntil 2 år 7000
2.4 Andre mindre tiltak 7000

 

Generelle bestemmelser:

  • Gebyr som ikke kan beregnes etter de forestående satser beregnes på grunnlag av anvendt tid.
  • Hvis gebyret etter dette regulativ anses som urimelig høyt kan det søkes om reduksjon. Skriftlig søknad må sendes kommunen og denne behandles av kommunestyret.
Gebyr utslippssaker

Her finner du oppdatert prisliste og gebyrregulativ - tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gebyr dispensasjonssaker
Gebyr dispensasjonssaker pbl §19-1
4 Dispensasjon Pris
4.1 Saker som behandles politisk 21 500
4.2 Saker som behandles administrativt 10 800
4.3 Tillegg for sak som sendes på høring 3800
4.4 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-4 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 5400
4.5 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-5 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 2700
4.6 Fradeling av tilleggsareal i LNF-sone for tiltak som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 2700
4.7 Bruksendringer fra fritidsbolig til bolig – eller omvendt, i regulerte byggeområder eller LNFR-sone 2. 7000

 

Gebyr delingssaker
Delesaksgebyr
3 Delingssaker etter Pbl §20-1 Pris
3.1 Behandling av delingssaker utenfor reguleringsplan 6450
3.2 Behandling av delingssaker ihht reguleringsplan 3150

 

Gebyr godkjenning som selvbygger
Gebyr godkjenning som selvbygger
5 Godkjenning etter SAK10 § 6-8 pris
5.1 Godkjenning som selvbygger, 1. funksjon 2700
5.2 Tillegg pr funksjon 800

 

Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav
Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav
6 Godkjenning etter SAK10 § 11-4 for ansvarsrett i tiltaksklasse 1 pris
6.1 Redusert krav til praksis 2700
6.2 Redusert krav til utdanning 2700

 

Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
7 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse pris
7.1 Ferdigattest 2200
7.2 Midlertidig brukstillatelse, pr stk 2200

 

Gebyr avvik
Gebyr avvik
8 Avvik pris
8.1 Tiltak utført i strid med gitt i eller i medhold av pbl, etter medgått tid, minimum 16 300

 

Øvrige gebyr
Øvrige gebyr
9 Øvrige gebyr pris
9.1 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. §§ 20-1 og 20-3 5400
9.2 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. § 20-4 2700
9.4 Timepris for gebyr etter medgått tid 1080

 

Gebyr planbehandling
 
Gebyr Reguleringsplaner (detaljreguleringsplaner)
1 Forslag til reguleringsplan fra private etter pbl § 12-3 Pris
1.1 Fast sum 54 000
1.2 Tillegg for nye tomter eller enheter:
Pris per enhet inntil 50 enheter 6500
Pris per enhet utover 50 enheter 1090
1.3 Tillegg pr arealenhet- pris per påbegynte 1 000 m2
Inntili 10 000 m2 1160
10 000 - 30 000 m2 250
Over 30 000 m2 41
Plangebyr utregnes etter summen av punktene ovenfor
1.4 Endring av reguleringsplan etter pbl § 12-14 54 000
1.5 Mindre reguleringsendringer 25 500
1.6 Behandling av konsekvensvurdering, etter medgått tid, minimum: 27 000

 

 

 

Gebyr delingssamtykke etter jordlova og konsesjonsaker etter konsesjonsloven

Forskrift 14. desember 2011 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker er hjemlet i forvaltningsloven. I forskriften framgår maksimal satser for gebyrene.

Krødsherad kommune følger de statlige maksimalsatsene og har følgende gebyrer for saksbehandling av søknader om konsesjon og delingssamtykke:

-          For konsesjonssøknader kreves et gebyr på kr 5 000,-.

-          For søknader om delingssamtykke kreves et gebyr på kr 2 000,-.

Gebyrer oppmåling og andre matrikkelsaker
Oppmålingsgebyr
1 Oppretting av matrikkelenhet Pris
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
1.1.1 Areal fra 0 – 2000 m2 27 000
1.1.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1650
1.1.3 Punktfeste når merking/måling er nødvendig 10 700
1.1.4 Fradeling av festetomt etter målebrev/punktfeste uten oppmåling 8000
Ved fradeling av 5 eller flere parseller i samme forretning, gis det 15 % reduksjon i gebyret fra første parsell.
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
1.2.1 Areal fra 0 – 2000 m2 27 000
1.2.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1650
1.2.3 Kontorforretning 8000
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, pr. eierseksjon
1.3.1 Areal fra 0 – 50 m2 8000
1.3.2 Areal fra 51 – 250 m2 10 700
1.3.3 Areal fra 251 – 2000 m2 16 000
1.3.4 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1650
1.3.5 Kontorforretning 8000
1.4 Oppretting av anleggseiendom
1.4.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
1.5 Registrering av jordsameie
1.5.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
1.6.1 Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning* 1650
* I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretningen.

 

Oppmålingsgebyr grensejustering/seksjonering
2 Grensejustering Pris
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
2.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 8000
2.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 10 700
2.2 Anleggseiendom
2.1.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
3 Arealoverføring
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 10 700
3.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 13 700
3.1.3 Deretter pr nytt påbegynte 500 m2 1650
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
3.2 Anleggseiendom
3.2.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
4 Klarlegging av eksisterende grense – tidligere koordinatbestemt
4.1 For inntil 6 punkter 8000
4.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 1080
5 Klarlegging av eksisterende grense/klarlegging av rettigheter
5.1 For inntil 6 punkter 10 700
5.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 1650
5.3 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid
Hvis alle grensepunkter for eiendommen skal klarlegges gjelder gebyr etter punkt 5.1, eller det rimeligste alternativet.
6 Privat grenseavtale
6.1 Gebyr faktureres etter medgått tid
7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks, allmenne fritids- og andre allmenne formål faktureres etter medgått tid.
8 Klarlegging av eksisterende grense/klarlegging av rettigheter
8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350
Gebyrer for utstedelse av matrikkelbrev fastsettes av Kartverket og kan endres i takt med kostnadsutviklingen.
9 Øvrige gebyr
9.1 Timepris for gebyr etter medgått tid 1080

 

Gebyr seksjonering
Seksjonering
5.1 Seksjonering/reseksjonering Pris
5.1.1 Seksjonering/reseksjonering 2-4 bruksenheter 8000
5.1.2 Seksjonering/reseksjonering 5-10 bruksenheter 10 700
5.1.3 Seksjonering/reseksjonering 11-50 bruksenheter 16 000
5.1.4 Seksjonering/reseksjonering over 50 bruksenheter 21 500
5.1.5 Sletting av seksjonering 8000
5.1.6 Tilleggsgebyr for befaring av eiendom 3300
Oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev i forbindelse med seksjonering av uteareal som tilleggsdeler gebyrlegges etter reglene i regulativets kap. 4.

 

 

 

Gebyrer for feiing, vann og avløp, renovasjon og NVA 

Kommunale avgifter sendes til den som er oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret)

ENDREDE RUTINER KOMMUNALE AVGIFTER FRA 01.01.2018

Fra 2018 ble det innført nye rutiner for fakturering av kommunale avgifter.

De kommunale avgiftene vil fakturert i 4 terminer, med følgende forfall:

 

1 termin          20.02.18          (vann/avløp/renovasjon)

2 termin          20.05.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.08.18          (vann/avløp/renovasjon)

4 termin          20.11.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming.

 

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å benytte regningsmottager på fakturaene.

Alle fakturaer vedr. eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp vil heretter bli sendt til den som er eier av eiendommen.

Bakgrunnen er innføring av eiendomsskatt hvor det er mest riktig at fakturaen går til eier.

 

Ved søknad om endringer i gebyr tilknyttet kommunale avgifter, vil endringen tre i kraft fra neste termin.

Dette gjelder også gebyrer tilknyttet Norefjell vann - og avløpsselskap (NVA).

 

Krødsherad kommune opplever mange henvendelser vedrørende utsendte fakturaer for kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon. Kommunen erkjenner at teksten/forklaringen på fakturaene kan gjøres bedre. Som en følge av det legges denne forklaringen på fakturagrunnlaget ut. Alle med spørsmål til fakturaen sin bes om å lese denne før man henvender seg til kommunen: Fakturainformasjon gjeldende kommunale avgifter (PDF, 185 kB)

 

Gebyr feiing og tilsyn 2022

Krødsherad kommune er tilknyttet Drammensregionens Brannvesen IKS som også leverer feiertjenesten. Henvendelser ang priser og fakturaer rettes til:

Drammensregionens Brannvesen IKS v/feierseksjonen, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen.

E-post: feierseksjonen@drbv.no     Tlf: 32 04 44 40 (sentralbord), 32 04 44 45 (priser/fakturaer)

Her finner du priser for feietjenester i 2022. (PDF, 3 MB)

 

Betalingsbetingelser

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, telefaks eller e-post. Beboere som har vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn utenom feierens rute betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, på vanlige ukedager, betales et pristillegg på50 %.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %.

 

Definisjoner

Vanlig skorsteinsløp

Tilknyttet mindre fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt inntil 120 kW

Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg

Tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 120 kW

Skorsteinsløp i fabrikkskorstein

Skorsteinsløp i frittstående skorstein som er tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 240 kW.

Fyringsanlegg

Et eller flere ildsteder tilknyttet et skorsteinsløp med røykkanal/røykrør mellom ildsted og skorsteinsløp, lagertank for brensel og fraktesystem for brensel mellom lagertank og ildsted.

 

Gebyr kommunalt vann- og avløp 2022
Gebyr vann- og avløp - tilkobling 2022
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - kr. pr. 25 m2 1 569 inkl. mva. 4 050 inkl. mva.
Fritidsboliger - kr. pr. 25 m2 1 569 inkl. mva. 4 050 inkl. mva.
Næring - kr. pr. vannmåler 9 400 inkl. mva. 16 750 inkl. mva.
Hotell/overnattingsbedrift - kr. pr. seng 6 713 inkl. mva. 6 713 inkl. mva.
Gebyr vann og avløp - fastledd 2022
Årsgebyr fastledd Vann Avløp
Bolig - kr. pr. boenhet 1 609 inkl. mva. 4 566 inkl. mva.
Fritidsbolig - kr. pr. 25 m2 770 inkl. mva. 1 698 inkl. mva.
Næring - kr. pr. vannmåler 1 618 inkl. mva. 2 556 inkl. mva.
Gebyr vann og avløp - forbruksledd 2022
Årsgebyr forbruksledd Vann Avløp
Forbruksgebyr - kr. pr. m3 24,26 inkl. mva. 44,58 inkl. mva.
Bolig - stipulert forbruk iht. areal 2 m3 pr. m2 2 m3 pr. m2
Fritidsbolig - stipulert forbruk iht. areal 0,27 m3 pr. m2 0,27 m3 pr. m2

 

Gebyr privat slamtømming 2022

Vedtak Gebyrregulativ spredt avløp for 2022: Vedlagte prisliste for Tilsynet for små avløpsanlegg vedtas. Det foreslås ingen endringer i regulativet (tekstdelen).

Vedlegg 1 Prisliste 2022 Tilsynet for små avløpsanlegg (PDF, 231 kB)

Gebyr renovasjon 2022
Gebyr renovasjon 2022
Boliger og fritidsboliger Pris
Bolig, 140 liter kr. 4 744 inkl. mva.
Bolig, ekstra 240 l kr. 6 981 inkl. mva.
Fritidsbolig/fritidsleilighet kr. 2 261 inkl. mva.
Bolig, redusert gebyr på grunn av kompostering (-15%) kr. 4 032 inkl. mva.
Utvidet henteavstand kr. 5 218 inkl. mva.

 

Gebyrer Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA) 2022

Vann - og avløpsgebyr 2022 Norefjell Vann - og Avløpsselskap.

Alle satser er inklusiv mva.

***For en del eiendommer på Norehammeren kommer engangsavgift for områdets interne VA-nett i tillegg. Dette gjelder de eiendommene som er i Etappe 2 av vann- og avløpsutbyggingen, se under.

Gebyrer NVA - tilkobling 2022
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - pr. 25 m2 kr. 13 750 inkl. mva. kr. 13 750 inkl. mva.
Fritidsboliger - pr. 25 m2 kr. 13 750 inkl. mva. kr. 13 750 inkl. mva.
Næring - iht. vannmålerdimensjonen, sats < 32 mm kr. 37 500 inkl. mva. k. 37 500 inkl. mva.
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng kr. 6 250 inkl. mva. kr. 6 250 inkl. mva.

 

Gebyr NVA - fastledd 2022
Fastledd Vann Avløp
Bolig - pr. boenhet kr. 2 250 inkl. mva. kr. 2 750 inkl. mva.
Fritidsbolig - pr. 25 m2 kr. 693 inkl. mva. kr. 847 inkl. mva.
Næring - pr. vannmåler
dimensjon < 40 mm kr. 3 750 inkl. mva. kr. 1 250 inkl. mva.
dimensjon 40 - 110 mm kr. 7 500 inkl. mva. kr. 2 500 inkl. mva.
dimensjon > 110 mm kr. 15 000 inkl. mva. kr. 5 000 inkl. mva.

 

Gebyr NVA - variabelt ledd/forbruksledd 2022
Variabelt ledd Vann Avløp
Forbruksgebyr kr. pr m3 kr. 38,21 inkl. mva. kr. 18,59 inkl. mva.
Forbruk/areal bolig m3/m2 1,06 m3/m2 1,06 m3/m2
Forbruk/areal bolig - beregnet pris kr. pr 25m2 kr. 787,50 inkl. mva. kr. 719,63 inkl. mva.
Forbruk/areal fritidsbolig m3/m2 0,27 m3/m2 0,27 m3/m2
Forbruk/areal fritidsbolig - beregnet pris kr. pr 25m2 kr. 202,13 inkl. mva. kr. 182,88 inkl. mva.

 

Gebyr NVA - engangsavgift Norehammeren 2022

Gebyr NVA - engangsavgift Norehammeren 2022
Betegnelse ***Vann *** Avløp
Fritidsbolig - kr. pr. eiendom (pr. gnr/bnr/fnr) kr. 44 900 inkl. mva. kr. 54 900 inkl. mva.

***Dersom din eiendom ligger innenfor utbyggingsområdet "Norehammeren Etappe 2", kommer denne engangsavgiften i tillegg til tilkoblingsgebyret ihht NVAs gebyrregulativ. Kontakt NVA eller Krødsherad kommune for å få oversikt om din eiendom ligger i dette området. Begge disse gebyrene er engangsgebyr og faktureres i forbindelse med at du søker tilkobling.

Fra det tidspunkt du er tilkoblet, blir du fakturert for årsgebyr ihht NVA`s gebyrregulativ.

 

Gebyrer Oppvekst

Barnehage fra 01.01.2022

Barnehage fra 01.08.2022 - 31.12.2022

Barnehage fra 01.08.2022 - 31.12.2022
Barnehage Sats Sats
5 dager pr. uke 3 050 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 500 pr. mnd
3 dager pr. uke 1 985 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30%
- de neste 50%
Matkostnader Krøderen Noresund (egne kostrutiner)
5 dager pr. uke 200 pr. mnd 300 pr.mnd
4 dager pr. uke 150 pr. mnd 240 pr.mnd
3 dager pr. uke 100 pr. mnd 180 pr.mnd
Enkeltdager
- hele dager 375 pr. dag
Matkostnader 20 pr.dag

 

Skolefritidsordning (SFO) fra 01.01.2022
SFO 01.01.2022
Opphold Sats
Inntil 5 t pr. uke 855 Pr. mnd
Inntill 10 t pr. uke 1 725 pr. mnd
Inntil 15 t pr. uke 2 585 pr. mnd
Mer enn 15 t pr. uke 3 435 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Kjøp av enkeltdager
- hele dager 380 pr. dag
- 1/2 dag 190 pr.dag
Matkostnader
Inntil 5 t pr. uke kr 105
Inntil 10 t pr. uke kr 145
Inntil 15 t pr. uke kr 165
mer enn 15 t pr. uke kr 215
Enkeltdager kr 20

 

Kulturskole 2022
Kulturskolepriser fra 01.08.2022 - 31.12.2022
Type Sats
Individuell opplæring 1 510 pr. halvår

 

 

Gebyrer Helse- og omsorgstjenester

Praktisk bistand 2022
Betaling for praktisk bistand 2022
Egenandel Sats pr. time
Inntekt inntil 2 G er regulert i.f.t. Statens satser (utgiftstak) kr 215
Inntekt 2-3 G kr 340
Inntekt 3-4 G kr 440
Inntekt 4-5 G kr 570
Inntekt over 5 G kr 670

 

Trygghetsalarm (abonnement) 2022
Gebyr trygghetsalarm (abonnement) 2022
Egenandel Sats pr. mnd.
Det differensieres for egenbetaling for trygghetsalarmer. Dette inkluderer også nøkkelboks.
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon under 2 G kr 310
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon over 2 G kr 360
I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm, vil betalingssatsene gjelde pr. person. Her legges ikke husstandens samlede inntekt til grunn.

 

Vederlag instisusjon 2022
Vederlag institusjon (statens satser) 2022
Type Sats pr. døgn
Korttidsopphold i institusjon kr 180
Dag-/nattplass kr 100
Avlastningsopphold Gratis
Kommunal øyeblikkelig hjelp plass Gratis
Vederlag for langtidsplass følger forskriften.

 

Kostpriser 2022
Kostpriser 2022
Type Sats pr. måltid
Utkjøring middag etter vedtak kr 100
Middag pårørende - på Kryllingheimen kr 100
Middag pårørende - tilkjørt kr 155
Frokost kr 40
Kveldsmat kr 40
Kaffe/kake kr 30
For fast abonnement, se egen prisliste på kjøkkenet

 

Øvrige betalingssatser 2022
Øvrige betalingssatser 2022
Type Sats
Dagtilbud/Eldresenter
Dagsenteropphold inkl. middag kr 150 pr. gang
Vask av tøy
Vask av tøy for hjemmeboende med tjenester fra Helse og omsorg kr 50 pr. kg
Friskliv
Frisklivssentralens aktiviteter kr 370 pr. 3 mnd
De som har frisklivsresept, kan delta på alle aktivitetene så lenge resepten varer.
Husleier
Husleie for omsorgsboliger og lignende indeksreguleres årlig.

 

Måltidspakker - informasjon og priser 2022

-Ved avbestilling pga. sykehusopphold, kortidsplass/avlastning eller annet fravær av mer enn 3 dagers varighet krediteres kr 50,- pr dag for middager og Kr. 25,- for frokost/kvelds.

-Avtalen gjelder pr. person, også om flere i husstanden har vedtak på middag.

-Middager som ikke er begrunnet i et vedtak belastes til stykkpris uansett antall.

Middager pr uke

Pris pr måned

1

kr 435,00

2

kr 825,00

3

kr 1 235,00

4

kr 1 475,00

5

kr 1 845,00

6

kr 2 080,00

7

kr 2 425,00

 

 

 

 

Frokost eller kvelds  pr uke

Pris pr måned

1

kr 155,00

2

kr 305,00

3

kr 455,00

4

kr 605,00

5

kr 650,00

6

kr 780,00

7

kr 910,00

 

 

 

 

Frokost og kvelds  pr uke

Pris pr måned

1

kr 305,00

2

kr 605,00

3

kr 910,00

4

kr 1 210,00

5

kr 1 300,00

6

kr 1 560,00

7

kr 1 820,00

 

Gebyrer Samfunnshus

Priser leie av samfunnshus

Samfunnshus, øvrige lokaler og skole:

Priser for leie av samfunnshus fra 2020
Lokalet Kveld pr.døgn
Noresund samfunnshus (Kjøkken, veslesal og storesal) 1000,- 1600,-
Noresund samfunnshus (Kjøkken og veslesal) 600.- 1200.-
Krøderen samfunnshus (Kjøkken og storesal) 800,- 1400,-

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org, får leie gratis på ukedager. Dette forutsetter at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldene satser.

Treningsgrupper betaler 400 kr pr gang (for vask)

Krødsherad kommune leier kun ut til et arrangement pr helg

** Veslesalen på Krøderen brukes som skolelokale og leies ikke ut.

 

 

Gebyrer Handel med fyrverkeri

Gebyr for tillatelse til handel med fyrverkeri 2022
Gebyr for fyrverkerihandel 2022
Type Pris u/mva Pris m/mva
Behandling av søknad (inkl. administrative utgifter ved første tilsyn) kr. 2 208 kr. 2 760
Gebyr for tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) kr. 1 291 kr. 1614
Gebyr for endring av tillatelse kr. 1104 kr. 1380

 

 

Gebyrer Kopiering/utskrifter/laminering/plotterutskrifter

Gebyr Kopiering/utskrifter
Gebyr kopiering/utskrifter
Format Svart-hvit/fargekopi Pris
A4 80g Svart/hvit 3
A4 160g Svart/hvit 4
A4 80g - farget ark Svart/hvit 5
A4 160g - farget ark Svart/hvit 7
A4 Fargekopi 7
A3 Fargekopi 10

 

Gebyr Laminering
Gebyr Laminering
Format Pris
A4 10
A3 20

 

Gebyr utskrift/kopiering plotter
Gebyr utskrift/kopiering plotter
Format Svart/hvit Farge
A4 50 105
A3 50 105
A2 100 215
A1 200 430
A0 300 600