Alle gebyrer og avgifter

Alle priser og gebyrer er oppdatert og gjeldende fra 01.01.2023

Prisene er oppgitt i NOK. Prisene under er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil tilkomme ved fakturering så lenge ikke annet er oppgitt.

 

 

Gebyrer for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, matrikkelloven og seksjoneringsloven

Gebyrene for saksbehandling etter disse lover er unntatt merverdiavgift.

Gebyr byggesak 2023
Gebyr byggesak 1
1 Søknadspliktige tiltak m/ansvarsrett (pbl § 20-1 og §20-3) Pris
1.1.1 Nybygg 0
1.1.2 Tillegg for ekstra bruksenhet* 0
1.1.3 Tilbygg/påbygg 8 300
* Gjelder ved søknad om flere bruksenheter i samme søknad
1.2 Fritidsbolig
1.2.1 Nybygg 16 900
1.2.2 Tillegg for ekstra bruksenhet 8 400
1.2.3 Tilbygg/påbygg 10 700
1.3 Uthus/garasje over 70 kvm
1.3.1 Nybygg 8 400
1.3.2 Tilbygg 5 600
1.4 Leilighetsbygg (minimum 2 etasjer og 5 bruksenheter)
1.4.1 Nybygg (inntil 5 bruksenheter) 45 000
1.4.2 Tillegg pr bruksenhet (fra og med nr 6-59) 4 500
1.4.3 Tillegg pr bruksenhet (fra og med nr 60) 2 300
1.4.4 Tilbygg/påbygg, per medgått tid, minimum 10 700
1.5 Industribygg, forretningsbygg
1.5.1 Nybygg/tilbygg/påbygg inntil 200 m2 BYA 10 700
1.5.2 Deretter pr m2 BYA 20
1.6 Avløpsanlegg - i tråd med utslippstillatelse
1.6.1 Nytt anlegg 7 300
1.6.2 Utvidelse/endring av eksisterende anlegg 5 700
1.7 Øvrige tiltak etter §20-1
1.7.1 Øvrige tiltak 7 300
1.7.2 Totrinns søknad pr igangsettingstillatelse (IG) 7 300
1.7.3 Rehabilitering av skorstein/ildsted (inkl ferdigattest) 2 800
Gebyr byggesak 2
2 Søknadspliktige tiltak u/ansvarsrett (Pbl §20-4) Pris
2.1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 7 260
2.2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket 7 260
2.3 Midlertidige bygg, inntil 2 år 7 260
2.4 Andre mindre tiltak 7 260

 

Generelle bestemmelser:

  • Gebyr som ikke kan beregnes etter de forestående satser beregnes på grunnlag av anvendt tid.
  • Hvis gebyret etter dette regulativ anses som urimelig høyt kan det søkes om reduksjon. Skriftlig søknad må sendes kommunen og denne behandles av kommunestyret.
Gebyr utslippssaker 2023

Her finner du oppdatert prisliste og gebyrregulativ (PDF, 183 kB) - tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gebyr dispensasjonssaker 2023
Gebyr dispensasjonssaker pbl §19-1
4 Dispensasjon Pris
4.1 Saker som behandles politisk 23 100
4.2 Saker som behandles administrativt 11 600
4.3 Tillegg for sak som sendes på høring 3 900
4.4 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-4 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 5 600
4.5 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-5 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 2 800
4.6 Fradeling av tilleggsareal i LNF-sone for tiltak som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 2 800
4.7 Bruksendringer fra fritidsbolig til bolig – eller omvendt, i regulerte byggeområder eller LNFR-sone 2. 7 000
4.8 Dispensasjon personlig midlertidig bruksendring (flytte på hytta) 7 000
4.9 Dispensasjon som følge av krav om bebyggelsesplan i gamle reguleringsplaner. Forutsetter at øvrige bestemmelser følges. 0

 

Gebyr delingssaker 2023
Delesaksgebyr
3 Delingssaker etter Pbl §20-1 Pris
3.1 Behandling av delingssaker utenfor reguleringsplan 6 700
3.2 Behandling av delingssaker ihht reguleringsplan 3 300

 

Gebyr godkjenning som selvbygger 2023
Gebyr godkjenning som selvbygger
5 Godkjenning etter SAK10 § 6-8 pris
5.1 Godkjenning som selvbygger, 1. funksjon 2 800
5.2 Tillegg pr funksjon 830

 

Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav 2023
Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav
6 Godkjenning etter SAK10 § 11-4 for ansvarsrett i tiltaksklasse 1 pris
6.1 Redusert krav til praksis 2 800
6.2 Redusert krav til utdanning 2 800

 

Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 2023
Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
7 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse pris
7.1 Ferdigattest 2 300
7.2 Midlertidig brukstillatelse, pr stk 5 500

 

Gebyr avvik 2023
Gebyr avvik 2023
8 Avvik pris
8.1 Tiltak utført i strid med gitt i eller i medhold av pbl, etter medgått tid, minimum 16 900

 

Øvrige gebyr 2023
Øvrige gebyr
9 Øvrige gebyr pris
9.1 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. §§ 20-1 og 20-3 5 600
9.2 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. § 20-4 2 800
9.4 Timepris for gebyr etter medgått tid 1 120

 

Gebyr planbehandling 2023
 
Gebyr Reguleringsplaner (detaljreguleringsplaner) 2023
1 Forslag til reguleringsplan fra private etter pbl § 12-3 Pris
1.1 Fast sum 56 000
1.2 Tillegg for nye tomter eller enheter:
Pris per enhet inntil 50 enheter 6 700
Pris per enhet utover 50 enheter 1 100
1.3 Tillegg pr arealenhet- pris per påbegynte 1 000 m2
Inntili 10 000 m2 1 200
10 000 - 30 000 m2 260
Over 30 000 m2 43
Plangebyr utregnes etter summen av punktene ovenfor
1.4 Endring av reguleringsplan etter pbl § 12-14 56 000
1.5 Mindre reguleringsendringer 26 400
1.6 Behandling av konsekvensvurdering, etter medgått tid, minimum: 28 000

 

 

 

Gebyr delingssamtykke etter jordlova og konsesjonsaker etter konsesjonsloven 2023

Forskrift 14. desember 2011 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker er hjemlet i forvaltningsloven. I forskriften framgår maksimal satser for gebyrene.

Krødsherad kommune følger de statlige maksimalsatsene og har følgende gebyrer for saksbehandling av søknader om konsesjon og delingssamtykke:

-          For konsesjonssøknader kreves et gebyr på kr 5 000,-.

-          For søknader om delingssamtykke kreves et gebyr på kr 2 000,-.

Gebyrer oppmåling og andre matrikkelsaker 2023
Oppmålingsgebyr 2023
1 Oppretting av matrikkelenhet Pris
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
1.1.1 Areal fra 0 – 2000 m2 28 000
1.1.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1 700
1.1.3 Punktfeste når merking/måling er nødvendig 11 000
1.1.4 Fradeling av festetomt etter målebrev/punktfeste uten oppmåling 8 300
Ved fradeling av 5 - 20 parseller i samme forretning, gis det 15 % reduksjon i gebyret fra første parsell. Ved fradeling av flere enn 20 parseller i samme forretning, gis det 25 % reduksjon i gebyret fra første parsell.
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
1.2.1 Areal fra 0 – 2000 m2 28 000
1.2.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1 700
1.2.3 Kontorforretning 8 300
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, pr. eierseksjon
1.3.1 Areal fra 0 – 50 m2 8 300
1.3.2 Areal fra 51 – 250 m2 11 100
1.3.3 Areal fra 251 – 2000 m2 16 600
1.3.4 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1 700
1.3.5 Kontorforretning 8 300
1.4 Oppretting av anleggseiendom
1.4.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
1.5 Registrering av jordsameie
1.5.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
1.6.1 Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning* 1 700
* I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretningen.

 

Oppmålingsgebyr grensejustering/seksjonering 2023
2 Grensejustering Pris
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
2.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 8 300
2.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 11 100
2.2 Anleggseiendom
2.1.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
3 Arealoverføring
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 11 100
3.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 14 200
3.1.3 Deretter pr nytt påbegynte 500 m2 1 700
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
3.2 Anleggseiendom
3.2.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
4 Klarlegging av eksisterende grense – tidligere koordinatbestemt
4.1 For inntil 6 punkter 8 300
4.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 120
5 Klarlegging av eksisterende grense/klarlegging av rettigheter
5.1 For inntil 6 punkter 11 100
5.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 700
5.3 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid
Hvis alle grensepunkter for eiendommen skal klarlegges gjelder gebyr etter punkt 5.1, eller det rimeligste alternativet.
6 Privat grenseavtale
6.1 Gebyr faktureres etter medgått tid
7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks, allmenne fritids- og andre allmenne formål faktureres etter medgått tid.
8 Klarlegging av eksisterende grense/klarlegging av rettigheter
8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350
Gebyrer for utstedelse av matrikkelbrev fastsettes av Kartverket og kan endres i takt med kostnadsutviklingen.
9 Øvrige gebyr
9.1 Timepris for gebyr etter medgått tid 1 120

 

Gebyr seksjonering 2023
Seksjonering
5.1 Seksjonering/reseksjonering Pris
5.1.1 Seksjonering/reseksjonering 2-4 bruksenheter 8 300
5.1.2 Seksjonering/reseksjonering 5-10 bruksenheter 11 100
5.1.3 Seksjonering/reseksjonering 11-50 bruksenheter 16 600
5.1.4 Seksjonering/reseksjonering over 50 bruksenheter 22 300
5.1.5 Sletting av seksjonering 8 300
5.1.6 Tilleggsgebyr for befaring av eiendom 3 400
Oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev i forbindelse med seksjonering av uteareal som tilleggsdeler gebyrlegges etter reglene i regulativets kap. 4.

 

Gebyrer for feiing, vann og avløp, renovasjon og NVA 

Kommunale avgifter sendes til den som er oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret)

ENDREDE RUTINER KOMMUNALE AVGIFTER 

Fra 2018 ble det innført nye rutiner for fakturering av kommunale avgifter.

De kommunale avgiftene vil fakturert i 4 terminer, med følgende forfall:

 

1 termin          20.02          (vann/avløp/renovasjon)

2 termin          20.05          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.08          (vann/avløp/renovasjon)

4 termin          20.11          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming.

 

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å benytte regningsmottager på fakturaene.

Alle fakturaer vedr. eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp vil heretter bli sendt til den som er eier av eiendommen.

Bakgrunnen er innføring av eiendomsskatt hvor det er mest riktig at fakturaen går til eier.

 

Ved søknad om endringer i gebyr tilknyttet kommunale avgifter, vil endringen tre i kraft fra neste termin.

Dette gjelder også gebyrer tilknyttet Norefjell vann - og avløpsselskap (NVA).

 

Krødsherad kommune opplever mange henvendelser vedrørende utsendte fakturaer for kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon. Kommunen erkjenner at teksten/forklaringen på fakturaene kan gjøres bedre. Som en følge av det legges denne forklaringen på fakturagrunnlaget ut. Alle med spørsmål til fakturaen sin bes om å lese denne før man henvender seg til kommunen: Fakturainformasjon gjeldende kommunale avgifter (PDF, 185 kB)

 

Gebyr feiing og tilsyn 2023

Krødsherad kommune er tilknyttet Drammensregionens Brannvesen IKS som også leverer feiertjenesten. Henvendelser ang priser og fakturaer rettes til:

Drammensregionens Brannvesen IKS v/feierseksjonen, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen.

E-post: feierseksjonen@drbv.no     Tlf: 32 04 44 40 (sentralbord), 32 04 44 45 (priser/fakturaer)

Her finner du priser for feietjenester i 2023. (PDF, 486 kB)

 

Betalingsbetingelser

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, telefaks eller e-post. Beboere som har vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn utenom feierens rute betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, på vanlige ukedager, betales et pristillegg på50 %.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %.

 

Definisjoner

Vanlig skorsteinsløp

Tilknyttet mindre fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt inntil 120 kW

Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg

Tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 120 kW

Skorsteinsløp i fabrikkskorstein

Skorsteinsløp i frittstående skorstein som er tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 240 kW.

Fyringsanlegg

Et eller flere ildsteder tilknyttet et skorsteinsløp med røykkanal/røykrør mellom ildsted og skorsteinsløp, lagertank for brensel og fraktesystem for brensel mellom lagertank og ildsted.

 

Gebyr kommunalt vann- og avløp 2023
Gebyr vann- og avløp - tilkobling 2023
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - kr. pr. 25 m2 1 569 inkl. mva. 5 300 inkl. mva.
Fritidsboliger - kr. pr. 25 m2 1 569 inkl. mva. 5 300 inkl. mva.
Næring - kr. pr. vannmåler 9 400 inkl. mva. 16 750 inkl. mva.
Hotell/overnattingsbedrift - kr. pr. seng 6 713 inkl. mva. 6 713 inkl. mva.
Gebyr vann og avløp - fastledd 2023
Årsgebyr fastledd Vann Avløp
Bolig - kr. pr. boenhet 1 770 inkl. mva. 5 251 inkl. mva.
Fritidsbolig - kr. pr. 25 m2 847 inkl. mva. 1 951 inkl. mva.
Næring - kr. pr. vannmåler 1 779 inkl. mva. 2 940 inkl. mva.
Gebyr vann og avløp - forbruksledd 2023
Årsgebyr forbruksledd Vann Avløp
Forbruksgebyr - kr. pr. m3 27 inkl. mva. 51 inkl. mva.
Bolig - stipulert forbruk iht. areal 2 m3 pr. m2 2 m3 pr. m2
Fritidsbolig - stipulert forbruk iht. areal 0,27 m3 pr. m2 0,27 m3 pr. m2

 

Gebyr renovasjon 2023
Gebyr renovasjon 2023
Boliger og fritidsboliger Pris
Bolig, 140 liter kr. 5 693 inkl. mva.
Bolig, ekstra 240 l kr. 8 377 inkl. mva.
Fritidsbolig/fritidsleilighet kr. 2 775 inkl. mva.
Bolig, redusert gebyr på grunn av kompostering (-15%) kr. 4 839 inkl. mva.
Utvidet henteavstand kr. 6 262 inkl. mva.

 

Gebyrer Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA) 2023

Gebyrregulativ vann - og avløpstjenester 2023 (uendret fra 2022 - vedtatt ihht møtesak 25/21 i NVAs styremøte 09.11.2021)

Vann - og avløpsgebyr 2023 Norefjell Vann - og Avløpsselskap.

Alle satser er inklusiv mva.

***For en del eiendommer på Norehammeren kommer engangsavgift for områdets interne VA-nett i tillegg. Dette gjelder de eiendommene som er i Etappe 2 av vann- og avløpsutbyggingen, se under.

Gebyrer NVA - tilkobling 2023
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - pr. 25 m2 kr. 13 750 inkl. mva. kr. 13 750 inkl. mva.
Fritidsboliger - pr. 25 m2 kr. 13 750 inkl. mva. kr. 13 750 inkl. mva.
Næring - iht. vannmålerdimensjonen, sats < 32 mm kr. 37 500 inkl. mva. k. 37 500 inkl. mva.
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng kr. 6 250 inkl. mva. kr. 6 250 inkl. mva.

 

Gebyr NVA - fastledd 2022
Fastledd Vann Avløp
Bolig - pr. boenhet kr. 2 250 inkl. mva. kr. 2 750 inkl. mva.
Fritidsbolig - pr. 25 m2 kr. 693 inkl. mva. kr. 847 inkl. mva.
Næring - pr. vannmåler
dimensjon < 40 mm kr. 3 750 inkl. mva. kr. 1 250 inkl. mva.
dimensjon 40 - 110 mm kr. 7 500 inkl. mva. kr. 2 500 inkl. mva.
dimensjon > 110 mm kr. 15 000 inkl. mva. kr. 5 000 inkl. mva.

 

Gebyr NVA - variabelt ledd/forbruksledd 2022
Variabelt ledd Vann Avløp
Forbruksgebyr kr. pr m3 kr. 38,21 inkl. mva. kr. 18,59 inkl. mva.
Forbruk/areal bolig m3/m2 1,06 m3/m2 1,06 m3/m2
Forbruk/areal bolig - beregnet pris kr. pr 25m2 kr. 787,50 inkl. mva. kr. 719,63 inkl. mva.
Forbruk/areal fritidsbolig m3/m2 0,27 m3/m2 0,27 m3/m2
Forbruk/areal fritidsbolig - beregnet pris kr. pr 25m2 kr. 202,13 inkl. mva. kr. 182,88 inkl. mva.

 

Gebyr NVA - engangsavgift Norehammeren

Gebyr NVA - engangsavgift Norehammeren
Betegnelse ***Vann *** Avløp
Fritidsbolig - kr. pr. eiendom (pr. gnr/bnr/fnr) kr. 44 900 inkl. mva. kr. 54 900 inkl. mva.

***Dersom din eiendom ligger innenfor utbyggingsområdet "Norehammeren Etappe 2", kommer denne engangsavgiften i tillegg til tilkoblingsgebyret ihht NVAs gebyrregulativ. Kontakt NVA eller Krødsherad kommune for å få oversikt om din eiendom ligger i dette området. Begge disse gebyrene er engangsgebyr og faktureres i forbindelse med at du søker tilkobling.

Fra det tidspunkt du er tilkoblet, blir du fakturert for årsgebyr ihht NVA`s gebyrregulativ.

Gebyrer Oppvekst

Barnehage fra 01.01.2023

Barnehage fra 01.01.2023

Barnehage fra 01.01.2023
Barnehage Sats Sats
5 dager pr. uke 3 000 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 460 pr. mnd
3 dager pr. uke 1 950 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30%
- de neste Gratis
Matkostnader Krøderen Noresund (egne kostrutiner)
5 dager pr. uke 200 pr. mnd 300 pr.mnd
4 dager pr. uke 150 pr. mnd 240 pr.mnd
3 dager pr. uke 100 pr. mnd 180 pr.mnd
Enkeltdager
- hele dager 350 pr. dag
Matkostnader 20 pr.dag

 

Skolefritidsordning (SFO) fra 01.01.2023
SFO 01.01.2023
Opphold Sats
Inntil 5 t pr. uke 885 Pr. mnd
Inntill 10 t pr. uke 1 785 pr. mnd
Inntil 15 t pr. uke 2 675 pr. mnd
Mer enn 15 t pr. uke 3 560 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Kjøp av enkeltdager
- hele dager 390 pr. dag
- 1/2 dag 195 pr.dag
Matkostnader
Inntil 5 t pr. uke kr 115
Inntil 10 t pr. uke kr 155
Inntil 15 t pr. uke kr 175
mer enn 15 t pr. uke kr 225
Enkeltdager kr 0

 

Kulturskole fra 01.01.2023
Kulturskolepriser fra 01.01.2023
Type Sats
Individuell opplæring 1 565 pr. halvår

 

 

Gebyrer Helse- og omsorgstjenester

Praktisk bistand 2023
Betaling for praktisk bistand 2023
Egenandel Sats pr. time
Inntekt inntil 2 G er regulert i.f.t. Statens satser (utgiftstak) kr 220
Inntekt 2-3 G kr 350
Inntekt 3-4 G kr 455
Inntekt 4-5 G kr 590
Inntekt over 5 G kr 695

 

Trygghetsalarm (abonnement) 2023
Gebyr trygghetsalarm (abonnement) 2023
Egenandel Sats pr. mnd.
Det differensieres for egenbetaling for trygghetsalarmer. Dette inkluderer også nøkkelboks.
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon under 2 G kr 320
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon over 2 G kr 375
I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm, vil betalingssatsene gjelde pr. person. Her legges ikke husstandens samlede inntekt til grunn.

 

Vederlag instisusjon 2023
Vederlag institusjon (statens satser) 2023
Type Sats pr. døgn
Korttidsopphold i institusjon kr 185
Dag-/nattplass kr 105
Avlastningsopphold Gratis
Kommunal øyeblikkelig hjelp plass Gratis
Vederlag for langtidsplass følger forskriften.

 

Kostpriser 2023
Kostpriser 2023
Type Sats pr. måltid
Utkjøring middag etter vedtak kr 110
Middag pårørende - på Kryllingheimen kr 110
Middag pårørende - tilkjørt kr 165
Frokost kr 45
Kveldsmat kr 45
Kaffe/kake kr 35
For fast abonnement, se egen prisliste på kjøkkenet

 

Øvrige betalingssatser 2023
Øvrige betalingssatser 2023
Type Sats
Dagtilbud/Eldresenter
Dagsenteropphold inkl. middag kr 160 pr. gang
Vask av tøy
Vask av tøy for hjemmeboende med tjenester fra Helse og omsorg kr 55 pr. kg
Friskliv
Frisklivssentralens aktiviteter kr 385 pr. 3 mnd
De som har frisklivsresept, kan delta på alle aktivitetene så lenge resepten varer.
Husleier
Husleie for omsorgsboliger og lignende indeksreguleres årlig.

 

Måltidspakker - informasjon og priser 2023

-Ved avbestilling pga. sykehusopphold, kortidsplass/avlastning eller annet fravær av mer enn 3 dagers varighet krediteres kr 50,- pr dag for middager og Kr. 25,- for frokost/kvelds.

-Avtalen gjelder pr. person, også om flere i husstanden har vedtak på middag.

-Middager som ikke er begrunnet i et vedtak belastes til stykkpris uansett antall.

Middager pr uke

Pris pr måned

1

kr 450,00

2

kr 855,00

3

kr 1 280,00

4

kr 1 525,00

5

kr 1 910,00

6

kr 2 155,00

7

kr 2 515,00

 

 

 

 

Frokost eller kvelds  pr uke

Pris pr måned

1

kr 160,00

2

kr 315,00

3

kr 470,00

4

kr 625,00

5

kr 675,00

6

kr 810,00

7

kr 945,00

 

 

 

 

Frokost og kvelds  pr uke

Pris pr måned

1

kr 315,00

2

kr 625,00

3

kr 945,00

4

kr 1 255,00

5

kr 1 350,00

6

kr 1 620,00

7

kr 1 890,00

 

Gebyrer Samfunnshus

Priser leie av samfunnshus 2023

Samfunnshus, øvrige lokaler og skole:

Priser for leie av samfunnshus fra 2020
Lokalet Kveld pr.døgn
Noresund samfunnshus (Kjøkken, veslesal og storesal) 1000,- 1600,-
Noresund samfunnshus (Kjøkken og veslesal) 600.- 1200.-
Krøderen samfunnshus (Kjøkken og storesal) 800,- 1400,-

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org, får leie gratis på ukedager. Dette forutsetter at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldene satser.

Treningsgrupper betaler 400 kr pr gang (for vask)

Krødsherad kommune leier kun ut til et arrangement pr helg

** Veslesalen på Krøderen brukes som skolelokale og leies ikke ut.

 

 

Gebyrer Handel med fyrverkeri

Gebyr for tillatelse til handel med fyrverkeri 2023
Gebyr for fyrverkerihandel 2023
Type Pris u/mva Pris m/mva
Behandling av søknad (inkl. administrative utgifter ved første tilsyn) kr. 2 290 kr. 2 862
Gebyr for tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) kr. 1 339 kr. 1674
Gebyr for endring av tillatelse kr. 1145 kr. 1431

 

 

Gebyrer Kopiering/utskrifter/laminering/plotterutskrifter

Gebyr Kopiering/utskrifter 2023
Gebyr kopiering/utskrifter
Format Svart-hvit/fargekopi Pris
A4 80g Svart/hvit 3
A4 160g Svart/hvit 4
A4 80g - farget ark Svart/hvit 5
A4 160g - farget ark Svart/hvit 7
A4 Fargekopi 7
A3 Fargekopi 10

 

Gebyr Laminering 2023
Gebyr Laminering
Format Pris
A4 10
A3 20

 

Gebyr utskrift/kopiering plotter 2023
Gebyr utskrift/kopiering plotter
Format Svart/hvit Farge
A4 50 105
A3 50 105
A2 100 215
A1 200 430
A0 300 600