Alle gebyrer og avgifter

Prisene er oppgitt i NOK. Prisene under er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil tilkomme ved fakturering så lenge ikke annet er oppgitt.

 

 

 

Gebyrer for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven, Jordloven, Matrikkelloven

Gebyrene for saksbehandling etter disse lover er unntatt merverdiavgift.

Gebyr byggesak

Gebyr byggesak
Gebyr byggesak 1
1Søknadspliktige tiltak m/ansvarsrett (pbl §20-3)Pris
1.1Bolighus
1.1.1Nybygg0
1.1.2Tilbygg7 280
1.1.3Behandling av revidert søknad2 570
1.2Fritidsbolig
1.2.1Nybygg13 330
1.2.2Tilbygg9 230
1.2.3Behandling av revidert søknad4 620
1.3Uthus/garasje over 70 kvm
1.3.1Nybygg7 280
1.3.2Tilbygg4 620
1.4Industribygg, leilighetsbygg, forretningsbygg m.m.
1.4.1Inntil 200 kvm9 230
1.4.2Deretter pr kvm BYA60
1.5Øvrige tiltak etter §20-1
1.5.1Øvrige tiltak6 150
1.5.2Totrinns søknad pr igangsettingstillatelse (IG)6 150
1.5.3Rehabilitering av pipe, samt ildsted1 700
1.6Personlig ansvarsrett
1.6.1Godkjenning om personlig ansvarsrett2 260
1.6.2Tillegg pr. funksjon720
1.7Avvik9 740
Saksbehandling for tiltak utført i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av Pbl, herunder tiltak som er i strid med ramme- og igangsettingstillatelser.
For merarbeid kan det i tillegg ilegges gebyr etter medgått tid etter gjeldende satser.

 

Gebyr byggesak 2
2Søknadspliktige tiltak u/ansvarsrett (Pbl §20-4)Pris
Alle tiltak referert i nevnte paragraf6 150
Mindre tiltak på bebygd eiendom
Alminnelige driftsbygninger i landbruket
Midlertidige bygninger
Andre tiltak
5Fornyelse av tillatelse før foreldelsesfrist går ut2 570
6Endringer av gitte tillatelser2 570
7Befaring og kontroll. Etter tidsbruk - minimum1 700
9Ferdigattest/brukstillatelse pr. bygg1 700
10Timepris for gebyr etter tidsforbruk810

 

Generelle bestemmelser:

  • Gebyr som ikke kan beregnes etter de forestående satser beregnes på grunnlag av anvendt tid.
  • Hvis gebyret etter dette regulativ anses som urimelig høyt kan det søkes om reduksjon. Skriftlig søknad må sendes kommunen og denne behandles av kommunestyret.

Gebyr utslippssaker

Gebyr utslippssaker

4. Utslippssaker etter Forurensningsloven

Gebyr utslippssaker
Saksart/Omfang< 15="">15-100 pe,"> 100 pe
Søknad om utslipp6 15012 30020 500
Omgjørelse av tillatelse4 6209 23015 380
Kontroll av nye og eksisterende anlegg2 4604 9208 200
Behandling av ulovlig utslipp19 48028 70038 950

 

Gebyr dispensasjonssaker

Gebyr dispensasjonssaker
Gebyr dispensasjonssaker pbl §19-1
8Dispensasjonssak uten høringPris
8.1.1Saker som behandles politisk20 500
8.1.2Saker som behandles administrativt10 250
Dispensasjonssak med høring
8.1.3Saker som behandles politisk23 580
8.1.4Saker som behandles administrativt13 330
8.1.5Dispensasjon på bebygd eiendom i LNF-sone ved søknad etter Pbl § 20-51 700

 

Gebyr delesak

Gebyr delesaker/konsesjon
Delesaksgebyr/konsesjon
3Delingssaker etter Pbl §20-1Pris
3.1Delingssaker utenfor reguleringsplan6 150
3.2Delingssaker i hht reguleringsplan2 670
Delesaker etter Jordlova (statlig sats)2 000
Konsesjonssøknad (statlig sats)5 000

 

Gebyr planbehandling

Gebyr planbehandling
Gebyr reguleringsplaner (detaljregulering)
TypeSats
Detaljreguleringsplan som ikke fremmes av det offentlige
Fast sum for reguleringsplan41 000
Tillegg for nye tomter/enheter - fritidsboliger6 150
Tillegg pr. arealenhet - pris pr. påbegynte 1000 m2:
- inntil 10 000 m21 025
- 10 000 - 30 000 m2205
- over 30 000 m230
Endring av detaljreguleringsplan
Vesentlig reguleringsendringSamme satser som detaljreguleringsplan
Mindre reguleringsendring/små tilpassninger25 625
Konsekvensutredninger
Faktureres etter medgått tidMinimum 25 000
Timesats810

 

Gebyrer oppmåling

Gebyrer oppmåling/matrikkelarbeid
Oppmålingsgebyr
1Oppretting av matrikkelenhetOmfangPris
1.1Oppretting av grunneiendom og festegrunnareal fra 0 – 2000 m²23 575
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.1 540
punktfeste når merking/måling er nødvendig13 325
fradeling av festetomt etter målebrev/punktfeste uten oppmåling 5 125
1.2Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunnareal fra 0 – 2000 m² 23 575
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 1 540
kontorforretning 7 175
1.3Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjonareal fra 0 – 50 m² 7 175
areal fra 51 – 250 m²11 790
areal fra 251 – 2000 m²23 575
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da 1 540
kontorforretning 5 125
1.4Oppretting av anleggseiendomFaktureres etter medgått tidtimepris
1.5Registrering av jordsameieFaktureres etter medgått tidtimepris
1.6Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretningGebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning1 540

 

Oppmålingsgebyr grensejustering/seksjonering
2GrensejusteringOmfangPris
2.1Grunneiendom, festegrunn og jordsameieareal fra 0 – 250 m²7 175
areal fra 251 – 500 m²10 250
2.2AnleggseiendomFaktureres etter medgått tidtimepris
3Arealoverføring
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål
3.1Grunneiendom, festegrunn og jordsameieareal fra 0 – 250 m²10 250
areal fra 251 – 500 m²13 325
deretter pr nytt påbegynte 500 m² 1 540
3.2AnleggseiendomFaktureres etter medgått tidtimepris
4Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretningFor inntil 2 punkter 5 125
For overskytende grensepunkter, pr. punkt1 025
5Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheterFor inntil 2 punkter 9 840
For overskytende grensepunkter, pr. punkt1 540
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tidtimepris
*Hvis alle grensepunkt for eiendommen skal klarlegges gjelder gebyr etter pkt. 1.1. eller det rimeligste alternativet.
6Privat grenseavtaleFaktureres etter medgått tidtimepris
7Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks-, fritids- og andre allmenne formålFaktureres etter medgått tidtimepris
8Seksjonering/reseksjoneringUten befaring3 ganger rettsgebyr
*Rettsgebyr pr. 2017 er kr. 1049.Med befaring5 ganger rettsgebyr
9Utstedelse av matrikkelbrevInntil 10 sider175
Over 10 sider350
10Timepris1 230
Oppmålingsgebyr resterende
11Urimelig gebyr
Gebyrer skal beregnes på rimeligste måte. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den som er gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmakts haver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått kravet om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
12Betalingsbestemmelser
Alle gebyrer skal innbetales etter faktura fra Krødsherad kommune. Gebyret kan innkreves forskuddsvis. Betaling skjer etter gjeldene regulativ på rekvisisjonstidspunktet. Ved omfattende grensemerking kan merkemateriellet beregnes særskilt. Merverdiavgift beregnes ikke, jf. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970.
13Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken opprettholdes likevel gebyret.
14Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

 

 

 

Gebyrer for feiing, vann og avløp, slamtømming, renovasjon og NVA

Kommunale avgifter sendes til den som er oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret)

Gebyr feing, vann- og avløp, slam, NVA

Gebyr feiing og tilsyn

Krødsherad kommune er tilknyttet Drammensregionens Brannvesen IKS som også leverer feiertjenesten. Henvendelser ang priser og fakturaer rettes til:

Drammensregionens Brannvesen IKS v/feierseksjonen, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen.

E-post: feierseksjonen@drbv.no     Tlf: 32 04 44 40 (sentralbord), 32 04 44 45 (priser/fakturaer)

Gebyr feiing
FeiingPris u/mvaPris m/mva
Vanlig skorsteinsløp - pr. stk481601,25
Flere skorsteinsløp på samme boligenhet - pr. stk244305
Tillegg ved 1. gangs fremmøte for ikke å gi melding om at feiing ikke passer, eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelige for feiing308385
Dersom det ved 2. gangs fremmøte ikke er gitt melding om at feiing ikke passer, eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelige for feiing, faktureres det fullt gebyr selv om feiing ikke er gjennomført - pr. stkMin 481Min 601,25
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg - pr. stk8411 051,25
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein - pr. løpemeter103128,75
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp - pr. stk inntil 1 meter95118,75
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp - pr. stk over 1 m - tillegg pr. løpemeter6480
Røykrør/røykkanal tilknyttet større fyringsanlegg - pr. løpemeter140175
Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein - pr. løpemeter230287,50
Fjerning av beksot - fresing av skorsteinsløp - pr. time529661,25

 

Gebyr feiing - tilsyn
TilsynPris u/mvaPris m/mva
Vanlig fyringsanlegg - pr. stk1 2351 543,75
Flere fyringsanlegg på samme boligenhet - pr. stk617771,25
Tillegg ved 1. gangs fremmøte for ikke å gi melding om at tilsyn ikke passer419523,75
Dersom det ved 2. gangs fremmøte ikke er gitt melding om at tilsyn ikke passer, faktureres det fullt gebyr selv om tilsyn ikke er gjennomført - pr. stkMin 1 235Min 1 534,75
Større fyringsanlegg - pr. stk2 6423 302,50
Fabrikkfyringsanlegg - pr. stk4 1685 210
Ikke lovpålagte tjenester
Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v - pr. time778972,50
NB! Kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning m.v.

 

Betalingsbetingelser

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, telefaks eller e-post. Beboere som har vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn utenom feierens rute betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, påvanlige ukedager, betales et pristillegg på50 %.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %.

 

Definisjoner

Vanlig skorsteinsløp

Tilknyttet mindre fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt inntil 120 kW

Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg

Tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 120 kW

Skorsteinsløp i fabrikkskorstein

Skorsteinsløp i frittstående skorstein som er tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 240 kW.

Fyringsanlegg

Et eller flere ildsteder tilknyttet et skorsteinsløp med røykkanal/røykrør mellom ildsted og skorsteinsløp, lagertank for brensel og fraktesystem for brensel mellom lagertank og ildsted.

 

Gebyr kommunalt vann- og avløp
Gebyr vann- og avløp - tilkobling
Tilkobling - engangsgebyrVannAvløp
Boliger - pr. 25 m21 2552 240
Fritidsboliger - pr. 25 m21 2552 240
Næring - pr. vannmåler7 52013 400
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng5 3705 370
Gebyr vann og avløp - fastledd
FastleddVannAvløp
Bolig - pr. boenhet1 1402 045
Fritidsbolig - pr. 25 m2545760
Næring - pr. vannmåler1 1451 145

 

Gebyr vann og avløp - forbruksledd
ForbruksleddVannAvløp
Forbruksgebyr - pr. m317,1820,74
Bolig - stipulert forbruk iht. areal1,3 m3 pr. m21,3 m3 pr. m2
Fritidsbolig - stipulert forbruk iht. areal0,26 m3 pr. m20,26 m3 pr. m2

 

Gebyr privat slamtømming
Gebyr privat slamtømming
Privat slamtømmingPris
Førstegangsregistrering/kontroll - pr. gang172
Pålagt tømming inntil 3 m3 - pr. gang1 239
Pålagt tømming pr. m3 utover 3 m3 - pr. gang378
Ikke pålagt tømming inntil 3 m3 - pr. gang922
Pålagt tømming pr. m3 utover 3 m3 - pr. gang241

 

Gebyr renovasjon
Gebyr renovasjon
TypePris
Bolig2 701
Fritidsbolig/fritidsleilighet1 216
Bolig - redusert gebyr2 160

 

Gebyrer Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA)
Gebyrer NVA - tilkobling
Tilkobling - engangsgebyrVannAvløp
Boliger - pr. 25 m211 00011 000
Fritidsboliger - pr. 25 m211 00011 000
Næring - iht. vannmålerdimensjonen, sats < 32="">30 00030 000
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng5 0005 000

 

 Årsgebyr består av fastledd og forbruksledd.

Gebyr NVA - fastledd
FastleddVannAvløp
Bolig - pr. boenhet3 0001 000
Fritidsbolig - pr. 25 m2924308
Næring - pr. vannmåler
dimensjon < 40="">3 0001 000
dimensjon 40 - 110 mm6 0002 000
dimensjon > 110 mm12 0004 000
Gebyr NVA - forbruksledd
ForbruksleddVannAvløp
Forbruksgebyr - pr. m333,9611,44
Bolig - stipulert forbruk iht. areal1,06 m3 pr. m21,06 m3 pr. m2
Forbruk bolig - beregnet pris pr. 25 m2900303
Fritidsbolig - stipulert forbruk iht. areal0,27 m3 pr. m20,27 m3 pr. m2
Forbruk fritidsbolig - beregnet pris pr. 25 m223177

 

 

 

Oppvekst

Gebyr oppvekst

Barnehage
Barnehage
OppholdSats
5 dager pr. uke2 730 pr. mnd
4 dager pr. uke2 290 pr. mnd
3 dager pr. uke1 825 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 230 %
- de neste50 %
Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.
Matkostnader
5 dager pr. uke265 pr. mnd
4 dager pr. uke215 pr. mnd
3 dager pr. uke165 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager330 pr. dag

 

Skolefritidsordning (SFO)
SFO
OppholdSats
Inntil 5 t pr. uke755 pr. mnd
Inntill 10 t pr. uke1 505 pr. mnd
Inntil 15 t pr. uke2 265 pr. mnd
Mer enn 15 t pr. uke3 010 pr. mnd
Søskenmoderasjon:
- barn nr. 230 %
- de neste50 %
Kjøp av enkeltdager
- hele dager330 pr. dag
- halv dag170 pr. dag

 

Kulturskole
Kulturskolepriser
TypeSats
Individuell opplæring1 400 pr. halvår

 

 

Helse- og omsorgstjenester

Gebyr helse og omsorgstjenester

Praktisk bistand
Betaling for praktisk bistand
EgenandelSats
Inntekt inntil 2 G er regulert i.f.t. Statens satser (utgiftstak)200 pr. mnd
Inntekt 2-3 G320 pr. time
Inntekt 3-4 G420 pr. time
Inntekt 4-5 G535 pr. time
Inntekt over 5 G635 pr. time
Husstandens samlede inntekt legges til grunn.

 

Trygghetsalarm (abonnement)
Gebyr trygghetsalarm (abonnement)
EgenandelSats
Det differensieres for egenbetaling for trygghetsalarmer. Dette inkluderer også nøkkelboks.
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon under 2 G200 pr. mnd
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon over 2 G250 pr. mnd
I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm, vil betalingssatsene gjelde pr. person. Her legges ikke husstandens samlede inntekt til grunn.

 

Vederlag instisusjon
Vederlag institusjon (statens satser)
TypeSats
Korttidsopphold i institusjon155 pr. døgn
Dag-/nattplass80 pr. døgn
AvlastningsoppholdGratis
Kommunal øyeblikkelig hjelp plassGratis
Vederlag for langtidsplass følger forskriften.

 

Kostpriser
Kostpriser
TypeSats
Utkjøring middag etter vedtak95 pr. middag
Middag pårørende - på Kryllingheimen95 pr. middag
Middag pårørende - tilkjørt150 pr. middag
Middag PU (uten poteter og dessert)70 pr. middag
Frokost35
Kveldsmat35
Kaffe/kake25
Kjøkkenet Kryllingheimen, catering/kantine
Lunsj inkl. kaffe/te - personalet50
Lunsj, kaffe, frukt - møterFra kr. 95

 

Øvrige betalingssatser
Øvrige betalingssatser
TypeSats
Dagtilbud/Eldresenter
Dagsenteropphold inkl. middag95 pr. gang
Vask av tøy
Vask av tøy for hjemmeboende med tjenester fra Helse og omsorg50 pr. kg
Ambulerende vaktmester
Egenandel for ambulerende vaktmester220 pr. mnd
Friskliv
Frisklivssentralens aktiviteter350 pr. 3 mnd
De som har frisklivsresept, kan delta på alle aktivitetene så lenge resepten varer.
Husleier
Husleie for omsorgsboliger og lignende indeksreguleres årlig.

 

 

Samfunnshus

Gebyr samfunnshus

Priser leie av samfunnshus
Priser for leie av samfunnshus
Priser for leie av samfunnshus
LokaleKveldsutleie ukedagerHeldagsutleie (man-fre)Helgeutleie alt 1 *Helgeutleie alt 2 *
Samfunnshuslokaler Noresund10004000 pr. dag15005000
Kafe/lillesal Noresund2000 pr. dag10003000
Samfunnshus storsal Krøderen**8003000 pr. dag10004000
Skolelokaler (pris pr. rom)200ingen utleieingen utleieingen utleie
Samfunnshus storsal (treningsgrupper)400800 pr. dag
Øvrige kommunale lokaler (Brukerstua mv)800800 pr. dag

Samfunnshus, øvrige lokaler og skole:

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org. får leie gratis på ukedager. Dette forutsetter at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldende satser.

* Alternativ 1: Helgeutleie for innenbygds lag og foreninger pr.døgn

* Alternativ 2: Helgeutleie private, utenbygds og komersielle arrangører pr.døgn (døgn 2: 50%), betaling pr. påbegynte døgn. 

Skole:

Leies kun ut på ukedager. Helgeutleie kun samfunnshus/kafe/lillesal mot betaling.

** Lillesal på Krøderen brukes som skolelokale og leies ikke ut i 2017

 

 

Handel med fyrverkeri

Gebyr handel med fyrverkeri

Gebyr for tillatelse til handel med fyrverkeri
Gebyr for fyrverkerihandel
TypePris u/mvaPris m/mva
Behandling av søknad (inkl. administrative utgifter ved første tilsyn)1 9782 472,50
Tilsyn
1. gang (reisetid/kjøring og tilsyn)440550
2. gang1 1301 412,50