Alle gebyrer og avgifter

Gebyrsiden er under oppdatering - nye satser for 2020 legges inn fortløpende.

Prisene er oppgitt i NOK. Prisene under er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil tilkomme ved fakturering så lenge ikke annet er oppgitt.

 

 

Gebyrer for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, matrikkelloven og seksjoneringsloven

Gebyrene for saksbehandling etter disse lover er unntatt merverdiavgift.

Gebyr byggesak

Gebyr byggesak
Gebyr byggesak 1
1 Søknadspliktige tiltak m/ansvarsrett (pbl § 20-1 og §20-3) Pris
1.1.1 Nybygg 0
1.1.2 Tillegg for ekstra bruksenhet* 0
1.1.3 Tilbygg/påbygg 7400
* Gjelder ved søknad om flere bruksenheter i samme søknad
1.2 Fritidsbolig
1.2.1 Nybygg 15 470
1.2.2 Tillegg for ekstra bruksenhet 7730
1.2.3 Tilbygg/påbygg 9790
1.3 Uthus/garasje over 70 kvm
1.3.1 Nybygg 7730
1.3.2 Tilbygg 5160
1.4 Leilighetsbygg (minimum 2 etasjer og 5 bruksenheter)
1.4.1 Nybygg (inntil 5 bruksenheter) 41240
1.4.2 Tillegg pr bruksenhet (fra og med nr 6-59) 4120
1.4.3 Tillegg pr bruksenhet (fra og med nr 60) 2060
1.4.4 Tilbygg/påbygg, per medgått tid, minimum 9790
1.5 Industribygg, forretningsbygg
1.5.1 Nybygg/tilbygg/påbygg inntil 200 m2 BYA 9790
1.5.2 Deretter pr m2 BYA 80
1.6 Avløpsanlegg - i tråd med utslippstillatelse
1.6.1 Nytt anlegg 6700
1.6.2 Utvidelse/endring av eksisterende anlegg 5160
1.7 Øvrige tiltak etter §20-1
1.7.1 Øvrige tiltak 6700
1.7.2 Totrinns søknad pr igangsettingstillatelse (IG) 6700
1.7.3 Rehabilitering av skorstein/ildsted (inkl ferdigattest) 2580
Gebyr byggesak 2
2 Søknadspliktige tiltak u/ansvarsrett (Pbl §20-4) Pris
2.1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 6700
2.2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket 6700
2.3 Midlertidige bygg, inntil 2 år 6700
2.4 Andre mindre tiltak 6700

 

Generelle bestemmelser:

  • Gebyr som ikke kan beregnes etter de forestående satser beregnes på grunnlag av anvendt tid.
  • Hvis gebyret etter dette regulativ anses som urimelig høyt kan det søkes om reduksjon. Skriftlig søknad må sendes kommunen og denne behandles av kommunestyret.

Gebyr utslippssaker

Gebyr utslippssaker

Her finner du oppdatert prisliste og gebyrregulativ for 2020 - tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gebyr dispensasjonssaker

Gebyr dispensasjonssaker
Gebyr dispensasjonssaker pbl §19-1
4 Dispensasjon Pris
4.1 Saker som behandles politisk 20620
4.2 Saker som behandles administrativt 10310
4.3 Tillegg for sak som sendes på høring 3610
4.4 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-4 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 5160
4.5 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-5 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 2580
4.6 Fradeling av tilleggsareal i LNF-sone for tiltak som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 2580

 

Gebyr delesak

Gebyr delingssaker
Delesaksgebyr
3 Delingssaker etter Pbl §20-1 Pris
3.1 Behandling av delingssaker utenfor reguleringsplan 6190
3.2 Behandling av delingssaker ihht reguleringsplan 3090

 

Gebyr godkjenning som selvbygger

Gebyr godkjenning som selvbygger
Gebyr godkjenning som selvbygger
5 Godkjenning etter SAK10 § 6-8 pris
5.1 Godkjenning som selvbygger, 1. funksjon 2580
5.2 Tillegg pr funksjon 770

 

Gebyr Godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav

Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav
Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav
6 Godkjenning etter SAK10 § 11-4 for ansvarsrett i tiltaksklasse 1 pris
6.1 Redusert krav til praksis 2580
6.2 Redusert krav til utdanning 2580

 

Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
7 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse pris
7.1 Ferdigattest 2060
7.2 Midlertidig brukstillatelse, pr stk 2060

 

Gebyr avvik

Gebyr avvik
Gebyr avvik
8 Avvik pris
8.1 Tiltak utført i strid med gitt i eller i medhold av pbl, etter medgått tid, minimum 15470

 

Gebyr øvrige

Øvrige gebyr
Øvrige gebyr
9 Øvrige gebyr pris
9.1 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. §§ 20-1 og 20-3 5160
9.2 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. § 20-4 2580
9.4 Timepris for gebyr etter medgått tid 1030

 

Gebyr planbehandling

Gebyr planbehandling
 
Gebyr Reguleringsplaner (detaljreguleringsplaner)
1 Forslag til reguleringsplan fra private etter pbl § 12-3 Pris
1.1 Fast sum 51550
1.2 Tillegg for nye tomter eller enheter:
Pris per enhet inntil 50 enheter 6190
Pris per enhet utover 50 enheter 1030
1.3 Tillegg pr arealenhet- pris per påbegynte 1 000 m2
Inntili 10 000 m2 1100
10 000 - 30 000 m2 230
Over 30 000 m2 40
Plangebyr utregnes etter summen av punktene ovenfor
1.4 Endring av reguleringsplan etter pbl § 12-14 51550
1.5 Mindre reguleringsendringer 24230
1.6 Behandling av konsekvensvurdering, etter medgått tid, minimum: 25780

 

 

 

Gebyr delingssamtykke etter jordlova og konsesjonsaker etter konsesjonsloven

Forskrift 14. desember 2011 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker er hjemlet i forvaltningsloven. I forskriften framgår maksimal satser for gebyrene.

Krødsherad kommune følger de statlige maksimalsatsene og har følgende gebyrer for saksbehandling av søknader om konsesjon og delingssamtykke:

-          For konsesjonssøknader kreves et gebyr på kr 5 000,-.

-          For søknader om delingssamtykke kreves et gebyr på kr 2 000,-.

Gebyrer oppmåling

Gebyrer oppmåling og andre matrikkelsaker
Oppmålingsgebyr
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris
1.1.1 Areal fra 0 – 2000 m2 25780
1.1.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1550
1.1.3 Punktfeste når merking/måling er nødvendig 10310
1.1.4 Fradeling av festetomt etter målebrev/punktfeste uten oppmåling 7730
Ved fradeling av 5 eller flere parseller i samme forretning, gis det 15 % reduksjon i gebyret fra første parsell.
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
1.2.1 Areal fra 0 – 2000 m2 25780
1.2.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1550
1.2.3 Kontorforretning 7730
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, pr. eierseksjon
1.3.1 Areal fra 0 – 50 m2 7730
1.3.2 Areal fra 51 – 250 m2 10310
1.3.3 Areal fra 251 – 2000 m2 15470
1.3.4 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1550
1.3.5 Kontorforretning 7730
1.4 Oppretting av anleggseiendom
1.4.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
1.5 Registrering av jordsameie
1.5.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
1.6.1 Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning* 1550
* I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretningen.

 

Oppmålingsgebyr grensejustering/seksjonering
2 Grensejustering Pris
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
2.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 7730
2.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 10310
2.2 Anleggseiendom
2.1.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
3 Arealoverføring
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 10310
3.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 13400
3.1.3 Deretter pr nytt påbegynte 500 m2 1550
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
3.2 Anleggseiendom
3.2.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
4 Klarlegging av eksisterende grense – tidligere koordinatbestemt
4.1 For inntil 4 punkter 7730
4.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 1030
5 Klarlegging av eksisterende grense/klarlegging av rettigheter
5.1 For inntil 4 punkter 10310
5.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 1550
5.3 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid
Hvis alle grensepunkter for eiendommen skal klarlegges gjelder gebyr etter punkt 5.1, eller det rimeligste alternativet.
6 Privat grenseavtale
6.1 Gebyr faktureres etter medgått tid
7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks, allmenne fritids- og andre allmenne formål faktureres etter medgått tid.
8 Klarlegging av eksisterende grense/klarlegging av rettigheter
8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,-
8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350,-
Gebyrer for utstedelse av matrikkelbrev fastsettes av Kartverket og kan endres i takt med kostnadsutviklingen.
9 Øvrige gebyr
9.1 Timepris for gebyr etter medgått tid 1030

 

Gebyr seksjonering
Seksjonering
5.1.1 Seksjonering/reseksjonering 2-4 bruksenheter 7 730
5.1.2 Seksjonering/reseksjonering 5-10 bruksenheter 10 310
5.1.3 Seksjonering/reseksjonering 11-50 bruksenheter 15 470
5.1.4 Seksjonering/reseksjonering over 50 bruksenheter 20 620
5.1.5 Sletting av seksjonering 7 730
5.1.6 Tilleggsgebyr for befaring av eiendom 3 090
Oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev i forbindelse med seksjonering av uteareal som tilleggsdeler gebyrlegges etter reglene i regulativets kap. 4.

 

 

 

Gebyrer for feiing, vann og avløp, renovasjon og NVA

Kommunale avgifter sendes til den som er oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret)

ENDREDE RUTINER KOMMUNALE AVGIFTER FRA 01.01.2018

 

Fra 2018 ble det innført nye rutiner for fakturering av kommunale avgifter.

 

De kommunale avgiftene vil fakturert i 4 terminer, med følgende forfall:

 

1 termin          20.02.18          (vann/avløp/renovasjon)

2 termin          20.05.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.08.18          (vann/avløp/renovasjon)

4 termin          20.11.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming.

 

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å benytte regningsmottager på fakturaene.

Alle fakturaer vedr. eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp vil heretter bli sendt til den som er eier av eiendommen.

Bakgrunnen er innføring av eiendomsskatt hvor det er mest riktig at fakturaen går til eier.

 

Ved søknad om endringer i gebyr tilknyttet kommunale avgifter, vil endringen tre i kraft fra neste termin.

Dette gjelder også gebyrer tilknyttet Norefjell vann - og avløpsselskap (NVA). 

 

Gebyr feiing, vann- og avløp, NVA

Gebyr feiing og tilsyn

Krødsherad kommune er tilknyttet Drammensregionens Brannvesen IKS som også leverer feiertjenesten. Henvendelser ang priser og fakturaer rettes til:

Drammensregionens Brannvesen IKS v/feierseksjonen, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen.

E-post: feierseksjonen@drbv.no     Tlf: 32 04 44 40 (sentralbord), 32 04 44 45 (priser/fakturaer)

Gebyr feiing
Feiing Pris u/mva Pris m/mva
Vanlig skorsteinsløp - pr. stk 536,80 671
Flere skorsteinsløp på samme boligenhet - pr. stk 273,60 342
Tillegg ved 1. gangs fremmøte for ikke å gi melding om at feiing ikke passer, eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelige for feiing 343,20 429
Dersom det ved 2. gangs fremmøte ikke er gitt melding om at feiing ikke passer, eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelige for feiing, faktureres det fullt gebyr selv om feiing ikke er gjennomført - pr. stk Min 536,80 min 671
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg - pr. stk 936,80 1171
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein - pr. løpemeter 114,40 143
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp - pr. stk inntil 1 meter 104,80 131
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp - pr. stk over 1 m - tillegg pr. løpemeter 72 90
Røykrør/røykkanal tilknyttet større fyringsanlegg - pr. løpemeter 155,20 194
Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein - pr. løpemeter 256 320
Fjerning av beksot - fresing av skorsteinsløp - pr. time 591,20 739

 

Gebyr feiing - tilsyn
Tilsyn Pris u/mva Pris m/mva
Vanlig fyringsanlegg - pr. stk 1364,80 1706
Flere fyringsanlegg på samme boligenhet - pr. stk 683,20 854
Tillegg ved 1. gangs fremmøte for ikke å gi melding om at tilsyn ikke passer 462,40 578
Dersom det ved 2. gangs fremmøte ikke er gitt melding om at tilsyn ikke passer, faktureres det fullt gebyr selv om tilsyn ikke er gjennomført - pr. stk Min 1364,80 Min 1706
Større fyringsanlegg - pr. stk 2917,60 3647
Fabrikkfyringsanlegg - pr. stk 4604,80 5756
Gassanlegg boligenhet (pr.stk) 683,20 854
Gassanlegg sameie/borettslag 8000 10000
Ikke lovpålagte tjenester
Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v - pr. time 819,20 1024
NB! Kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning m.v.
Gebyr feiing og tilsyn av fritidsbolig
Feiing og tilsyn av fritidsbolig Pris eks mva Pris ink mva
Feiing av vanlig skorsteinsløp samtidig med tilsyn 266,40 333
Tilsyn av vanlig fyringsanlegg – ett fyringsanlegg pr. enhet 1842,40 2303
Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme enhet (pr stk) 921,60 1152
Gassanlegg fritidsbolig (pr.stk) 921,60 1152
Dersom feierseksjon møter stengt dør, faktureres det fullt ut selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg) Minimum 1842,40 Minimum 2303
Feiing av vanlig skorsteinsløp på forespørsel = timepris 863,20 1079

Betalingsbetingelser

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, telefaks eller e-post. Beboere som har vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn utenom feierens rute betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, påvanlige ukedager, betales et pristillegg på50 %.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %.

 

Definisjoner

Vanlig skorsteinsløp

Tilknyttet mindre fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt inntil 120 kW

Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg

Tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 120 kW

Skorsteinsløp i fabrikkskorstein

Skorsteinsløp i frittstående skorstein som er tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 240 kW.

Fyringsanlegg

Et eller flere ildsteder tilknyttet et skorsteinsløp med røykkanal/røykrør mellom ildsted og skorsteinsløp, lagertank for brensel og fraktesystem for brensel mellom lagertank og ildsted.

 

Gebyr kommunalt vann- og avløp
Gebyr vann- og avløp - tilkobling
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - pr. 25 m2 1 568,75 ink mva 2 800 ink mva
Fritidsboliger - pr. 25 m2 1 568,75 ink mva 2 800 ink mva
Næring - pr. vannmåler 9 400 ink mva 16 750 ink mva
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng 6 712,50 ink mva 6712,50 ink mva
Gebyr vann og avløp - fastledd 2019
Fastledd Vann Avløp
Bolig - pr. boenhet 1 567,50 ink mva 4 050 ink mva
Fritidsbolig - pr. 25 m2 750 ink mva 1 505 ink mva
Næring - pr. vannmåler 1 575 ink mva 2 267,50 ink mva
Årsgebyr vann og avløp - forbruksledd 2019
Årsgebyr forbruksledd Vann Avløp
Forbruksgebyr - pr. m3 23,63 ink mva 39,54 ink mva
Bolig - stipulert forbruk iht. areal 1,3 m3 pr. m2 1,3 m3 pr. m2
Fritidsbolig - stipulert forbruk iht. areal 0,27 m3 pr. m2 0,27 m3 pr. m2

 

Gebyr privat slamtømming
Gebyr renovasjon
Gebyr renovasjon
Bolig inkl.mva Pris
Bolig, normal 140 l 3588
Bolig, ekstra 240 l 5279
Fritidsbolig/fritidsleilighet 1615
Bolig - *redusert gebyr på grunn av kompostering 3050
*Ved kompostering reduseres renovasjonsgebyr fra 25 % til 20 %.

 

Gebyrer Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA)

Vann - og avløpsgebyr 2020 Norefjell Vann - og Avløpsselskap.

Alle satser er inklusiv mva.

***For en del eiendommer på Norehammeren kommer engangsavgift for områdets interne VA-nett i tillegg. Dette gjelder de eiendommene som er i Etappe 2 av vann- og avløpsutbyggingen, se under.

Gebyrer NVA - tilkobling 2020
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - pr. 25 m2 13 750 13 750
Fritidsboliger - pr. 25 m2 13 750 13 750
Næring - iht. vannmålerdimensjonen, sats < 32 mm 37 500 37 500
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng 6250 6250

 

Årsgebyr består av fastledd og forbruksledd.

Gebyr NVA - fastledd 2019
Fastledd Vann Avløp
Bolig - pr. boenhet 3 750 1 250
Fritidsbolig - pr. 25 m2 1 155 385
Næring - pr. vannmåler
dimensjon < 40 mm 3 750 1 250
dimensjon 40 - 110 mm 7 500 2 500
dimensjon > 110 mm 15 000 5 000

 

Variabelt ledd/forbruksledd
Variabelt ledd Vann Avløp
Forbruksgebyr pr m3 42,45 14,30
Forbruk/areal bolig m3/m2 1,06 1,06
Forbruk/areal bolig - beregnet pris pr 25m2 1 125 378,75
Forbruk/areal fritidsbolig m3/m2 0,27 0,27
Forbruk/areal fritidsbolig - beregnet pris pr 25m2 288,75 96,25

 

Engangsavgift for internt VA-nett på Norehammeren (Etappe 2)
Engangsavgift for internt VA-nett på Norehammeren (Etappe 2)
Betegnelse ***Vann *** Avløp
Fritidsbolig pr. eiendom (pr gnr/bnr/fnr 44 900 ink mva 54 900 ink mva

***Dersom din eiendom ligger innenfor utbyggingsområdet "Norehammeren Etappe 2", kommer denne engangsavgiften i tillegg til tilkoblingsgebyret ihht NVAs gebyrregulativ. Kontakt NVA eller Krødsherad kommune for å få oversikt om din eiendom ligger i dette området. Begge disse gebyrene er engangsgebyr og faktureres i forbindelse med at du søker tilkobling.

Fra det tidspunkt du er tilkoblet, blir du fakturert for årsgebyr ihht NVA`s gebyrregulativ.

 

Oppvekst

Gebyr oppvekst

Barnehage fra 01.01.2020
Barnehage fra 01.01.2020
Barnehage fra 01.01.2020
Opphold Sats
5 dager pr. uke 3 135 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 570 pr. mnd
3 dager pr. uke 2 050 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 2 30%
- de neste 50%
Matkostnader
5 dager pr. uke 290 pr. mnd
4 dager pr. uke 230 pr. mnd
3 dager pr. uke 180 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 355 pr. dag

 

Skolefritidsordning (SFO) fra 01.01.2020
SFO
Opphold Sats
Inntil 5 t pr. uke 815 pr. mnd
Inntill 10 t pr. uke 1 640 pr. mnd
Inntil 15 t pr. uke 2 460 pr. mnd
Mer enn 15 t pr. uke 3 265 pr. mnd
Søskenmoderasjon:
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Kjøp av enkeltdager
- hele dager 360 pr. dag
- halv dag 185 pr. dag
Matkostnader
Inntil 5 t pr. uke kr 95
Inntil 10 t pr. uke kr 135
Inntil 15 t pr. uke kr 155
mer enn 15 t pr. uke kr 205

 

Kulturskole
Kulturskolepriser
Type Sats
Individuell opplæring 1 475 pr. halvår

 

 

Helse- og omsorgstjenester

Gebyr helse og omsorgstjenester

Praktisk bistand
Betaling for praktisk bistand
Egenandel Sats pr. time Sats pr. mnd. (max)
Inntekt inntil 2 G er regulert i.f.t. Statens satser (utgiftstak) kr 210
Inntekt 2-3 G kr 380 kr 760
Inntekt 3-4 G kr 380 kr 1 520
Inntekt over 4 G kr 380 kr 2 280

 

Trygghetsalarm (abonnement)
Gebyr trygghetsalarm (abonnement)
Egenandel Sats pr. mnd.
Det differensieres for egenbetaling for trygghetsalarmer. Dette inkluderer også nøkkelboks.
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon under 2 G kr 235
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon over 2 G kr 270
I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm, vil betalingssatsene gjelde pr. person. Her legges ikke husstandens samlede inntekt til grunn.

 

Vederlag instisusjon
Vederlag institusjon (statens satser)
Type Sats pr. døgn
Korttidsopphold i institusjon kr 170
Dag-/nattplass kr 80
Avlastningsopphold Gratis
Kommunal øyeblikkelig hjelp plass Gratis
Vederlag for langtidsplass følger forskriften.

 

Kostpriser
Kostpriser
Type Sats pr. måltid
Utkjøring middag etter vedtak kr 100
Middag pårørende - på Kryllingheimen kr 100
Middag pårørende - tilkjørt kr 155
Frokost kr 40
Kveldsmat kr 40
Kaffe/kake kr 30
For fast abonnement, se egen prisliste på kjøkkenet

 

Øvrige betalingssatser
Øvrige betalingssatser
Type Sats
Dagtilbud/Eldresenter
Dagsenteropphold inkl. middag kr 150 pr. gang
Vask av tøy
Vask av tøy for hjemmeboende med tjenester fra Helse og omsorg kr 50 pr. kg
Friskliv
Frisklivssentralens aktiviteter kr 370 pr. 3 mnd
De som har frisklivsresept, kan delta på alle aktivitetene så lenge resepten varer.
Husleier
Husleie for omsorgsboliger og lignende indeksreguleres årlig.

 

 

Samfunnshus

Gebyr samfunnshus

Priser leie av samfunnshus

Samfunnshus, øvrige lokaler og skole:

Priser for leie av samfunnshus fra 2020
Lokalet Kveld pr.døgn
Noresund samfunnshus (Kjøkken, veslesal og storesal) 1000,- 1600,-
Noresund samfunnshus (Kjøkken og veslesal) 600.- 1200.-
Krøderen samfunnshus (Kjøkken og storesal) 800,- 1400,-

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org, får leie gratis på ukedager. Dette forutsetter at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldene satser.

Treningsgrupper betaler 400 kr pr gang (for vask)

Krødsherad kommune leier kun ut til et arrangement pr helg

** Veslesalen på Krøderen brukes som skolelokale og leies ikke ut.

 

 

Handel med fyrverkeri

Gebyr handel med fyrverkeri

Gebyr for tillatelse til handel med fyrverkeri
Gebyr for fyrverkerihandel
Type Pris u/mva Pris m/mva
Behandling av søknad (inkl. administrative utgifter ved første tilsyn) 2148 2684,50
Tilsyn
1. gang (reisetid/kjøring og tilsyn) 477 596
2. gang 1227 1534

 

 

Kopiering/utskrifter/laminering/plotterutskrifter

Gebyr Kopiering/utskrifter/laminering/plotterutskrifter

Gebyr Kopiering/utskrifter
Gebyr kopiering/utskrifter
Format Svart-hvit/fargekopi Pris
A4 80g Svart/hvit 3
A4 160g Svart/hvit 4
A4 80g - farget ark Svart/hvit 4
A4 160g - farget ark Svart/hvit 5
A4 Fargekopi 6
A3 Fargekopi 9

 

Gebyr Laminering
Gebyr Laminering
Format Pris
A4 10
A3 20

 

Gebyr utskrift/kopiering plotter
Gebyr utskrift/kopiering plotter
Format Svart/hvit Farge
A4 50 100
A3 50 100
A2 100 210
A1 200 410
A0 300 570