Alle gebyrer og avgifter

Prisene er oppgitt i NOK. Prisene under er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil tilkomme ved fakturering så lenge ikke annet er oppgitt.

 

Gebyrer for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, matrikkelloven og seksjoneringsloven

Gebyrene for saksbehandling etter disse lover er unntatt merverdiavgift.

Gebyr byggesak
Gebyr byggesak 1
1 Søknadspliktige tiltak m/ansvarsrett (pbl § 20-1 og §20-3) Pris
1.1.1 Nybygg 0
1.1.2 Tillegg for ekstra bruksenhet* 0
1.1.3 Tilbygg/påbygg 15 100
* Gjelder ved søknad om flere bruksenheter i samme søknad
1.2 Fritidsbolig
1.2.1 Nybygg 24 150
1.2.2 Tillegg for ekstra bruksenhet 6 050
1.2.3 Tilbygg/påbygg 15 100
1.3 Uthus/garasje over 70 kvm
1.3.1 Nybygg 15 100
1.3.2 Tilbygg 12 100
1.4 Leilighetsbygg (minimum 2 etasjer og 5 bruksenheter)
1.4.1 Nybygg, boligformål, inntil 5 bruksenheter 0
1.4.2 Nybygg, fritidsformål, inntil 5 bruksenheter 45 300
1.4.3 Tillegg pr bruksenhet, boligformål, utover 5 bruksenheter 0
1.4.4 Tillegg pr bruksenhet, fritidsformål, utover 5 bruksenheter 380
1.4.5 Tilbygg/påbygg, per medgått tid, minimum Se pkt. 8.3 for timespris
1.5 Industribygg, forretningsbygg
1.5.1 Nybygg/tilbygg/påbygg tiltaksklasse 1 10 550
1.5.2 Nybygg/tilbygg/påbygg tiltaksklasse 2 og 3 15 800
1.6 Avløpsanlegg - i tråd med utslippstillatelse
1.6.1 Nytt anlegg 7 550
1.6.2 Utvidelse/endring av eksisterende anlegg 6 050
1.7 Øvrige tiltak etter §20-1
1.7.1 Øvrige tiltak 9 050
1.7.2 Totrinns søknad pr igangsettingstillatelse (IG) 9 050
1.7.3 Rehabilitering av skorstein/ildsted (inkl ferdigattest) 3000
Gebyr byggesak 2
2 Søknadspliktige tiltak u/ansvarsrett (Pbl §20-4) Pris
2.1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 7 550
2.2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket 7 550
2.3 Midlertidige bygg, inntil 2 år 10 550
2.4 Andre mindre tiltak 7 550

 

Generelle bestemmelser:

  • Gebyr som ikke kan beregnes etter de forestående satser beregnes på grunnlag av anvendt tid.
  • Hvis gebyret etter dette regulativ anses som urimelig høyt kan det søkes om reduksjon. Skriftlig søknad må sendes kommunen og denne behandles av kommunestyret.
Gebyr utslippssaker

Her finner du oppdatert prisliste og gebyrregulativ (PDF, 183 kB) - tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gebyr dispensasjonssaker
Gebyr dispensasjonssaker pbl §19-1
4 Dispensasjon Pris
4.1 Saker som behandles politisk 27 200
4.2 Saker som behandles administrativt 13 600
4.3 Tillegg for sak som sendes på høring 4 550
4.4 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-4 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 3 000
4.5 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-5 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 6 050
4.6 Fradeling av tilleggsareal i LNF-sone for tiltak som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 3 000
4.7 Bruksendringer fra fritidsbolig til bolig – eller omvendt, i regulerte byggeområder eller LNFR-sone 2. 11 350
4.8 Dispensasjon personlig midlertidig bruksendring (flytte på hytta) 11 350
4.9 Dispensasjon som følge av krav om bebyggelsesplan i gamle reguleringsplaner. Forutsetter at øvrige bestemmelser følges. 0

 

Gebyr delingssaker
Delesaksgebyr
3 Delingssaker etter Pbl §20-1 Pris
3.1 Behandling av delingssaker utenfor reguleringsplan 10 550
3.2 Behandling av delingssaker ihht reguleringsplan 7 550

 

Gebyr godkjenning som selvbygger
Gebyr godkjenning som selvbygger
5 Godkjenning etter SAK10 § 6-8 pris
5.1 Godkjenning som selvbygger, 1. funksjon 4 550
5.2 Tillegg pr funksjon 1 500

 

Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav
Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav
6 Godkjenning etter SAK10 § 11-4 for ansvarsrett i tiltaksklasse 1 pris
6.1 Redusert krav til praksis 4 550
6.2 Redusert krav til utdanning 4 550

 

Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
7 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse pris
7.1 Ferdigattest 3 000
7.2 Midlertidig brukstillatelse, pr stk 7 550

 

Øvrige gebyr
Øvrige gebyr
9 Øvrige gebyr pris
9.1 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. §§ 20-1 og 20-3 7 550
9.2 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. § 20-4 4 550
9.4 Timepris for gebyr etter medgått tid 1 500

 

Gebyr planbehandling
Gebyr Reguleringsplaner (detaljreguleringsplaner)
1 Forslag til reguleringsplan fra private etter pbl § 12-3 Pris
1.1 Fast sum 56 300
1.2 Tillegg for nye tomter eller enheter:
Pris per enhet inntil 50 enheter 6 694
Pris per enhet utover 50 enheter 1 100
1.3 Tillegg pr arealenhet- pris per påbegynte 1 000 m2
Inntili 10 000 m2 1 200
10 000 - 30 000 m2 250
Over 30 000 m2 38
Plangebyr utregnes etter summen av punktene ovenfor
1.4 Endring av reguleringsplan etter pbl § 12-14 56 300
1.5 Mindre reguleringsendringer 26 900
1.6 Behandling av konsekvensvurdering, etter medgått tid, minimum: 28 000

 

 

 

Gebyr delingssamtykke etter jordlova og konsesjonsaker etter konsesjonsloven

Forskrift 14. desember 2011 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker er hjemlet i forvaltningsloven. I forskriften framgår maksimal satser for gebyrene.

Krødsherad kommune følger de statlige maksimalsatsene og har følgende gebyrer for saksbehandling av søknader om konsesjon og delingssamtykke:

-          For konsesjonssøknader kreves et gebyr på kr 5 000.

-          For søknader om delingssamtykke kreves et gebyr på kr 2 000.

Gebyrer oppmåling og andre matrikkelsaker
Oppmålingsgebyr
1 Oppretting av matrikkelenhet Pris
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
1.1.1 Areal fra 0 – 2000 m2 34 950
1.1.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 2 750
1.1.3 Punktfeste når merking/måling er nødvendig 13 750
1.1.4 Fradeling av festetomt etter målebrev/punktfeste uten oppmåling 13 700
Ved fradeling av 5 - 20 parseller i samme forretning, gis det 15 % reduksjon i gebyret fra første parsell. Ved fradeling av flere enn 20 parseller i samme forretning, gis det 25 % reduksjon i gebyret fra første parsell.
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
1.2.1 Areal fra 0 – 2000 m2 34 950
1.2.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 2 750
1.2.3 Kontorforretning 10 050
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, pr. eierseksjon
1.3.1 Areal fra 0 – 50 m2 15 800
1.3.2 Areal fra 51 – 250 m2 18 600
1.3.3 Areal fra 251 – 2000 m2 24 100
1.3.4 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 2 750
1.3.5 Kontorforretning 10 050
1.4 Oppretting av anleggseiendom
1.4.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid Se pkt. 9.1
1.5 Registrering av jordsameie
1.5.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid Se pkt. 9.1
1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
1.6.1 Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning* 2 750
* I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretningen.

 

Oppmålingsgebyr grensejustering/seksjonering
2 Grensejustering Pris
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
2.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 16 550
2.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 16 550
2.2 Anleggseiendom
2.1.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid Se pkt. 9.1
3 Arealoverføring
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 16 650
3.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 16 650
3.1.3 Deretter pr nytt påbegynte 500 m2 2 750
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
3.2 Anleggseiendom
3.2.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid Se pkt. 9.1
4 Klarlegging av eksisterende grense – tidligere koordinatbestemt
4.1 For inntil 6 punkter 11 150
4.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 900
5 Klarlegging av eksisterende grense/klarlegging av rettigheter
5.1 For inntil 6 punkter 13 000
5.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 2 750
5.3 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Se pkt. 9.1
Hvis alle grensepunkter for eiendommen skal klarlegges gjelder gebyr etter punkt 5.1, eller det rimeligste alternativet.
6 Privat grenseavtale
6.1 Gebyr faktureres etter medgått tid Se pkt. 9.1
7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks, allmenne fritids- og andre allmenne formål faktureres etter medgått tid. Se pkt. 9.1
8 Utstedelse av matrikkelbrev
8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350
Gebyrer for utstedelse av matrikkelbrev fastsettes av Kartverket og kan endres i takt med kostnadsutviklingen.
9 Øvrige gebyr
9.1 Timepris for gebyr etter medgått tid 1 800
9.2 Matrikkelføring for Statens Vegvesen eller Buskerud Fylkeskommune blir fakturert etter medgått tid. Se pkt. 9.1

 

Gebyr seksjonering
Seksjonering
5.1 Seksjonering/reseksjonering Pris
5.1.1 Seksjonering/reseksjonering 2-4 bruksenheter 10 450
5.1.2 Seksjonering/reseksjonering 5-10 bruksenheter 12 650
5.1.3 Seksjonering/reseksjonering 11-50 bruksenheter 22 350
5.1.4 Seksjonering/reseksjonering over 50 bruksenheter 37 250
5.1.5 Sletting av seksjonering 10 450
5.1.6 Tilleggsgebyr for befaring av eiendom 7 450
Oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev i forbindelse med seksjonering av uteareal som tilleggsdeler gebyrlegges etter reglene i regulativets kap. 4.

 

Gebyrer for feiing, vann og avløp, renovasjon og NVA 

Kommunale avgifter sendes til den som er oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret)

ENDREDE RUTINER KOMMUNALE AVGIFTER 

Fra 2018 ble det innført nye rutiner for fakturering av kommunale avgifter.

De kommunale avgiftene vil fakturert i 4 terminer, med følgende forfall:

1 termin          20.02          (vann/avløp/renovasjon)

2 termin          20.05          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.08          (vann/avløp/renovasjon)

4 termin          20.11          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming.

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å benytte regningsmottager på fakturaene.

Alle fakturaer vedr. eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp vil heretter bli sendt til den som er eier av eiendommen.

Bakgrunnen er innføring av eiendomsskatt hvor det er mest riktig at fakturaen går til eier.

Ved søknad om endringer i gebyr tilknyttet kommunale avgifter, vil endringen tre i kraft fra neste termin.

Dette gjelder også gebyrer tilknyttet Norefjell vann - og avløpsselskap (NVA).

Krødsherad kommune opplever mange henvendelser vedrørende utsendte fakturaer for kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon. Kommunen erkjenner at teksten/forklaringen på fakturaene kan gjøres bedre. Som en følge av det legges denne forklaringen på fakturagrunnlaget ut. Alle med spørsmål til fakturaen sin bes om å lese denne før man henvender seg til kommunen: Fakturainformasjon gjeldende kommunale avgifter (PDF, 185 kB)

 

Gebyr feiing og tilsyn 2024

Krødsherad kommune er tilknyttet Drammensregionens Brannvesen IKS som også leverer feiertjenesten. Henvendelser ang priser og fakturaer rettes til:

Drammensregionens Brannvesen IKS v/feierseksjonen, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen.

E-post: feierseksjonen@drbv.no     Tlf: 32 04 44 40 (sentralbord), 32 04 44 45 (priser/fakturaer)

Her finner du priser for feietjenester i 2024 (PDF, 437 kB)

Gebyr feiing
Feiing Pris u/mva Pris m/mva
Vanlig skorsteinsløp - pr. stk 619,20 774
Flere skorsteinsløp på samme boligenhet - pr. stk 313,60 392
Tillegg ved 1. gangs fremmøte for ikke å gi melding om at feiing ikke passer, eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelige for feiing 393,60 492
Dersom det ved 2. gangs fremmøte ikke er gitt melding om at feiing ikke passer, eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelige for feiing, faktureres det fullt gebyr selv om feiing ikke er gjennomført - pr. stk Min 618,40 min 774
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg - pr. stk 1074,40 1343
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein - pr. løpemeter 131,20 164
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp - pr. stk inntil 1 meter 120 150
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp - pr. stk over 1 m - tillegg pr. løpemeter 82,40 103
Røykrør/røykkanal tilknyttet større fyringsanlegg - pr. løpemeter 176,80 221
Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein - pr. løpemeter 291,20 364
Fjerning av beksot - fresing av skorsteinsløp - pr. time 676,80 846

 

Gebyr feiing - tilsyn
Tilsyn Pris u/mva Pris m/mva
Vanlig fyringsanlegg - pr. stk 1571,20 1964
Flere fyringsanlegg på samme boligenhet - pr. stk 784 980
Tillegg ved 1. gangs fremmøte for ikke å gi melding om at tilsyn ikke passer 528,80 661
Dersom det ved 2. gangs fremmøte ikke er gitt melding om at tilsyn ikke passer, faktureres det fullt gebyr selv om tilsyn ikke er gjennomført - pr. stk Min 1570,40 Min 1964
Større fyringsanlegg - pr. stk 3350,40 4118
Fabrikkfyringsanlegg - pr. stk 5285,60 6607
Gassanlegg boligenhet (pr.stk) 787,20 984
Gassanlegg sameie/borettslag 9201,60 11502
Tilsyn i boligblokk med 3 etasjer eller fler (pr. boligenhet) 896 1120
Ikke lovpålagte tjenester
Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v - pr. time 940 1175
NB! Kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning m.v.
Gebyr feiing og tilsyn av fritidsbolig
Feiing og tilsyn av fritidsbolig Pris eks mva Pris ink mva
Feiing av vanlig skorsteinsløp samtidig med tilsyn 306,40 383
Tilsyn av vanlig fyringsanlegg – ett fyringsanlegg pr. enhet 2120 2650
Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme enhet (pr stk) 1060 1325
Gassanlegg fritidsbolig (pr.stk) 1060 1325
Dersom feierseksjon møter stengt dør, faktureres det fullt ut selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg) Minimum 2120 Minimum 2650
Feiing av vanlig skorsteinsløp på forespørsel = timepris 992 1240

Betalingsbetingelser

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, telefaks eller e-post. Beboere som har vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn utenom feierens rute betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, på vanlige ukedager, betales et pristillegg på50 %.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %.

Definisjoner

Vanlig skorsteinsløpTilknyttet mindre fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt inntil 120 kW
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanleggTilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 120 kW
Skorsteinsløp i fabrikkskorsteinSkorsteinsløp i frittstående skorstein som er tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 240 kW.
FyringsanleggEt eller flere ildsteder tilknyttet et skorsteinsløp med røykkanal/røykrør mellom ildsted og skorsteinsløp, lagertank for brensel og fraktesystem for brensel mellom lagertank og ildsted.

 

Gebyr kommunalt vann- og avløp 2024
Gebyr vann- og avløp - tilkobling 2024
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - kr. pr. 25 m2 1 569 inkl. mva. 6 550 inkl. mva.
Fritidsboliger - kr. pr. 25 m2 1 569 inkl. mva. 6 550 inkl. mva.
Næring - kr. pr. vannmåler 9 400 inkl. mva. 16 750 inkl. mva.
Hotell/overnattingsbedrift - kr. pr. seng 6 713 inkl. mva. 6 713 inkl. mva.
Gebyr vann og avløp - fastledd 2024
Årsgebyr fastledd Vann Avløp
Bolig - kr. pr. boenhet 2 068 inkl. mva. 5 366 inkl. mva.
Fritidsbolig - kr. pr. 25 m2 990 inkl. mva. 1 994 inkl. mva.
Næring - kr. pr. vannmåler 2 077 inkl. mva. 3 005 inkl. mva.
Gebyr vann og avløp - forbruksledd 2024
Årsgebyr forbruksledd Vann Avløp
Forbruksgebyr - kr. pr. m3 30 inkl. mva. 60 inkl. mva.
Bolig - stipulert forbruk iht. areal 2 m3 pr. m2 2 m3 pr. m2
Fritidsbolig - stipulert forbruk iht. areal 0,27 m3 pr. m2 0,27 m3 pr. m2

 

Gebyr renovasjon 2024
Gebyr renovasjon 2024
Boliger og fritidsboliger Pris
Bolig, 140 liter kr. 6 275 inkl. mva.
Bolig, ekstra 240 l kr. 9 234 inkl. mva.
Fritidsbolig/fritidsleilighet kr. 3 059 inkl. mva.
Bolig, redusert gebyr på grunn av kompostering (-15%) kr. 5 334 inkl. mva.
Utvidet henteavstand kr. 6 903 inkl. mva.

 

Gebyrer Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA) 2024

Gebyrregulativ vann - og avløpstjenester 2024 (vedtatt ihht møtesak NVAs styremøte 07.11.2023 og kommunestyresak 133/2023 den 14.12.2023)

Vann - og avløpsgebyr 2024 Norefjell Vann - og Avløpsselskap.

Alle satser er inklusiv mva.

***For eiendommer på Norehammeren kommer engangsavgift for områdets interne VA-nett i tillegg (se under).

Gebyrer NVA - tilkobling 2024

Gebyrer NVA - tilkobling 2024
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - pr. 25 m2 kr. 13 750 inkl. mva. kr. 13 750 inkl. mva.
Fritidsboliger - pr. 25 m2 kr. 13 750 inkl. mva. kr. 13 750 inkl. mva.
Næring - iht. vannmålerdimensjonen, sats < 32 mm kr. 37 500 inkl. mva. k. 37 500 inkl. mva.
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng kr. 6 250 inkl. mva. kr. 6 250 inkl. mva.

 

Årsgebyr NVA - fastledd 2024 (Årsgebyr = fastledd + variabelt ledd)

Årsgebyr NVA - fastledd 2024 (Årsgebyr = fastledd + variabelt ledd)
Fastledd Vann Avløp
Bolig - pr. boenhet pr år kr. 1 125 inkl. mva. kr. 4 262 inkl. mva.
Fritidsbolig - pr. 25 m2 kr. 346 inkl. mva. kr. 1 313 inkl. mva.
Næring - pr. vannmåler
dimensjon < 40 mm kr. 1 875 inkl. mva. kr. 1 940 inkl. mva.
dimensjon fra 40 mm kr. 3 750 inkl. mva. kr. 3 875 inkl. mva.

 

Gebyr NVA - variabelt ledd/forbruksledd 2024

Variabelt ledd/forbruksledd: Omregningsfaktor for areal til kubikk meter er endret til 2 for dem som ikke har vannmåler.
Gebyr NVA - variabelt ledd/forbruksledd 2024
Variabelt ledd Vann Avløp
Forbruksgebyr kr. pr m3 kr. 19,10 inkl. mva. kr. 28,80 inkl. mva.

***Dersom din eiendom ligger innenfor utbyggingsområdet "Norehammeren Etappe 2", kommer denne engangsavgiften i tillegg til tilkoblingsgebyret ihht NVAs gebyrregulativ. Kontakt NVA eller Krødsherad kommune for å få oversikt om din eiendom ligger i dette området. Begge disse gebyrene er engangsgebyr og faktureres i forbindelse med at du søker tilkobling.

Fra det tidspunkt du er tilkoblet, blir du fakturert for årsgebyr ihht NVA`s gebyrregulativ.

 

Gebyrer Oppvekst

Barnehage fra 01.01.2024

Barnehage fra 01.08.2024

Barnehage fra 01.08.2024
Barnehage Sats fra 01.08.2024 Sats
5 dager pr. uke 1.500 kr
4 dager pr. uke 1.230 kr
3 dager pr. uke 975 kr
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30%
- de neste Gratis
Matkostnader Krøderen Noresund (egne kostrutiner)
5 dager pr. uke 350 pr. mnd 400 pr.mnd
4 dager pr. uke 280 pr. mnd 320 pr.mnd
3 dager pr. uke 210 pr. mnd 240 pr.mnd
Enkeltdager
- hele dager 350 pr. dag
Matkostnader 40 pr.dag

 

Skolefritidsordning (SFO) fra 01.01.2024
SFO 01.01.2023
Opphold Sats
Inntil 5 t pr. uke 885 Pr. mnd
Inntill 10 t pr. uke 1 785 pr. mnd
Inntil 15 t pr. uke 2 675 pr. mnd
Mer enn 15 t pr. uke 3 560 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Kjøp av enkeltdager
- hele dager 390 pr. dag
- 1/2 dag 195 pr.dag
Matkostnader
Inntil 5 t pr. uke kr 115
Inntil 10 t pr. uke kr 155
Inntil 15 t pr. uke kr 175
mer enn 15 t pr. uke kr 225
Enkeltdager kr 0

 

Kulturskole fra 01.01.2023
Kulturskolepriser fra 01.01.2023
Type Sats
Individuell opplæring 1 565 pr. halvår

 

 

Gebyrer Helse- og omsorgstjenester

Praktisk bistand 2024
Betaling for praktisk bistand 2024
Egenandel Sats pr. time
Inntekt inntil 2 G er regulert i.f.t. Statens satser (utgiftstak) kr 230
Inntekt 2-3 G kr 365
Inntekt 3-4 G kr 475
Inntekt 4-5 G kr 615
Inntekt over 5 G kr 625

 

Trygghetsalarm (abonnement) 2024
Gebyr trygghetsalarm (abonnement) 2024
Egenandel Sats pr. mnd.
Det differensieres for egenbetaling for trygghetsalarmer. Dette inkluderer også nøkkelboks.
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon under 2 G kr 335
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon over 2 G kr 390
I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm, vil betalingssatsene gjelde pr. person. Her legges ikke husstandens samlede inntekt til grunn.

 

Egenbetaling institusjon 2024
Vederlag institusjon (statens satser) 2024
Type Sats pr. døgn
Korttidsopphold i institusjon kr 193
Dag-/nattplass kr 110
Avlastningsopphold Gratis
Kommunal øyeblikkelig hjelp plass Gratis
Vederlag for langtidsplass følger forskriften.

 

Kostpriser 2024
Kostpriser 2024
Type Sats pr. måltid
Utkjøring middag etter vedtak kr 110
Middag pårørende - på Kryllingheimen kr 110
Middag pårørende - tilkjørt kr 165
Frokost kr 45
Kveldsmat kr 45
Kaffe/kake kr 35
For fast abonnement, se egen prisliste på kjøkkenet

 

Øvrige betalingssatser 2024
Øvrige betalingssatser 2024
Type Sats
Dagsenteropphold inkl. middag kr 165 pr. gang
Vask av tøy for hjemmeboende med tjenester fra Helse og omsorg kr 60 pr. kg
Frisklivssentralens aktiviteter kr 385 pr. 3 mnd
De som har frisklivsresept, kan delta på alle aktivitetene så lenge resepten varer.
Husleier
Husleie for omsorgsboliger og lignende indeksreguleres årlig.

 

Måltidspakker - informasjon og priser 2024

-Ved avbestilling pga. sykehusopphold, kortidsplass/avlastning eller annet fravær av mer enn 3 dagers varighet krediteres kr 50,- pr dag for middager og Kr. 25,- for frokost/kvelds.

-Avtalen gjelder pr. person, også om flere i husstanden har vedtak på middag.

-Middager som ikke er begrunnet i et vedtak belastes til stykkpris uansett antall.

Middager pr uke

Pris pr måned

1

kr 450,00

2

kr 855,00

3

kr 1 280,00

4

kr 1 525,00

5

kr 1 910,00

6

kr 2 155,00

7

kr 2 515,00

 

 

 

 

Frokost eller kvelds  pr uke

Pris pr måned

1

kr 160,00

2

kr 315,00

3

kr 470,00

4

kr 625,00

5

kr 675,00

6

kr 810,00

7

kr 945,00

 

 

 

 

Frokost og kvelds  pr uke

Pris pr måned

1

kr 315,00

2

kr 625,00

3

kr 945,00

4

kr 1 255,00

5

kr 1 350,00

6

kr 1 620,00

7

kr 1 890,00

 

Gebyrer Samfunnshus

Priser leie av samfunnshus 2024

Samfunnshus, øvrige lokaler og skole:

Priser for leie av samfunnshus fra 2020
Lokalet Kveld pr.døgn
Noresund samfunnshus (Kjøkken, veslesal og storesal) 1000,- 1600,-
Noresund samfunnshus (Kjøkken og veslesal) 600.- 1200.-
Krøderen samfunnshus (Kjøkken og storesal) 800,- 1400,-

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org, får leie gratis på ukedager. Dette forutsetter at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldene satser.

Treningsgrupper betaler 400 kr pr gang (for vask)

Krødsherad kommune leier kun ut til et arrangement pr helg

** Veslesalen på Krøderen brukes som skolelokale og leies ikke ut.

 

 

Gebyrer Handel med fyrverkeri

Gebyr for tillatelse til handel med fyrverkeri 2024
Gebyr for fyrverkerihandel 2024
Type Pris u/mva Pris m/mva
Behandling av søknad (inkl. administrative utgifter ved første tilsyn) kr. 2 388 kr. 2 985
Gebyr for tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) kr. 1 396 kr. 1745
Gebyr for endring av tillatelse kr. 1194 kr. 1492

 

 

Gebyrer Kopiering/utskrifter/laminering/plotterutskrifter

Gebyr Kopiering/utskrifter 2024
Gebyr kopiering/utskrifter
Format Svart-hvit/fargekopi Pris
A4 80g Svart/hvit 3
A4 160g Svart/hvit 4
A4 80g - farget ark Svart/hvit 5
A4 160g - farget ark Svart/hvit 7
A4 Fargekopi 7
A3 Fargekopi 10

 

Gebyr Laminering 2024
Gebyr Laminering
Format Pris
A4 10
A3 20

 

Gebyr utskrift/kopiering plotter 2024
Gebyr utskrift/kopiering plotter
Format Svart/hvit Farge
A4 50 105
A3 50 105
A2 100 215
A1 200 430
A0 300 600