Alle gebyrer og avgifter

Prisene er oppgitt i NOK. Prisene under er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil tilkomme ved fakturering så lenge ikke annet er oppgitt.

 

 

Gebyrer for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven, Jordloven, Matrikkelloven

Gebyrene for saksbehandling etter disse lover er unntatt merverdiavgift.

Gebyr byggesak

Gebyr byggesak
Gebyr byggesak 1 Gebyr for behandling etter Plan- og byggesaksloven
1 Søknadspliktige tiltak m/ansvarsrett (pbl § 20-1 og §20-3) Pris
1.1 Bolighus
1.1.1 Nybygg 0
1.1.2 Tilbygg 7 400
1.1.3 Behandling av revidert søknad 2 600
1.2 Fritidsbolig
1.2.1 Nybygg 13 600
1.2.2 Tilbygg 9 400
1.2.3 Behandling av revidert søknad 4 700
1.3 Uthus/garasje over 70 kvm
1.3.1 Nybygg 7 400
1.3.2 Tilbygg 4 700
1.4 Industribygg, leilighetsbygg, forretningsbygg m.m.
1.4.1 Inntil 200 kvm 9 400
1.4.2 Deretter pr kvm BYA 60
1.5 Øvrige tiltak etter §20-1
1.5.1 Øvrige tiltak 6 300
1.5.2 Totrinns søknad pr igangsettingstillatelse (IG) 6 300
1.5.3 Rehabilitering av pipe, samt ildsted 1 700
1.6 Personlig ansvarsrett
1.6.1 Godkjenning om personlig ansvarsrett 2 300
1.6.2 Tillegg pr. funksjon 730
1.7 Avvik 9 900
Saksbehandling for tiltak utført i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av Pbl, herunder tiltak som er i strid med ramme- og igangsettingstillatelser.
For merarbeid kan det i tillegg ilegges gebyr etter medgått tid etter gjeldende satser.

 

Gebyr byggesak 2 Gebyr byggesak Pbl §20-2
2 Søknadspliktige tiltak u/ansvarsrett (Pbl §20-4) Pris
Alle tiltak referert i nevnte paragraf 6 300
Mindre tiltak på bebygd eiendom
Alminnelige driftsbygninger i landbruket
Midlertidige bygninger
Andre tiltak
5 Fornyelse av tillatelse før foreldelsesfrist går ut 2 600
6 Endringer av gitte tillatelser 2 600
7 Befaring og kontroll. Etter tidsbruk - minimum 1 700
9 Ferdigattest/brukstillatelse pr. bygg 1 700
10 Timepris for gebyr etter tidsforbruk 830

 

Generelle bestemmelser:

  • Gebyr som ikke kan beregnes etter de forestående satser beregnes på grunnlag av anvendt tid.
  • Hvis gebyret etter dette regulativ anses som urimelig høyt kan det søkes om reduksjon. Skriftlig søknad må sendes kommunen og denne behandles av kommunestyret.

Gebyr utslippssaker

Gebyr utslippssaker

Oversikt over gebyr utslippstillatelse - Klikk for stort bilde

Gebyr dispensasjonssaker

Gebyr dispensasjonssaker
Gebyr dispensasjonssaker pbl §19-1
8 Dispensasjonssak uten høring Pris
8.1.1 Saker som behandles politisk 21 000
8.1.2 Saker som behandles administrativt 10 500
Dispensasjonssak med høring
8.1.3 Saker som behandles politisk 25 000
8.1.4 Saker som behandles administrativt 13 600
8.1.5 Dispensasjon på bebygd eiendom i LNF-sone ved søknad etter Pbl § 20-5 1 700

 

Gebyr delesak

Gebyr delesaker/konsesjon
Delesaksgebyr/konsesjon Delingssaker etter PBL §20-1
3 Delingssaker etter Pbl §20-1 Pris
3.1 Delingssaker utenfor reguleringsplan 6 300
3.2 Delingssaker i hht reguleringsplan 2 700
Delesaker etter Jordlova (statlig sats) 2 000
Konsesjonssøknad (statlig sats) 5 000

 

Gebyr planbehandling

Gebyr planbehandling
Gebyr reguleringsplaner (detaljregulering)
Type Sats
Detaljreguleringsplan som ikke fremmes av det offentlige
Fast sum for reguleringsplan 42 000
Tillegg for nye tomter/enheter - fritidsboliger 6 300
Tillegg pr. arealenhet - pris pr. påbegynte 1000 m2:
- inntil 10 000 m2 1 050
- 10 000 - 30 000 m2 210
- over 30 000 m2 30
Endring av detaljreguleringsplan
Vesentlig reguleringsendring Samme satser som detaljreguleringsplan
Mindre reguleringsendring/små tilpassninger 25 000
Konsekvensutredninger
Faktureres etter medgått tid Minimum 25 000
Timesats 830

 

Gebyrer oppmåling

Gebyrer oppmåling/matrikkelarbeid
Oppmålingsgebyr Gebyrer for matrikkelarbeid/oppmåling
1 Oppretting av matrikkelenhet Omfang Pris
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 – 2000 m² 24 100
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 1 580
punktfeste når merking/måling er nødvendig 13 600
fradeling av festetomt etter målebrev/punktfeste uten oppmåling 5 200
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 0 – 2000 m² 24 100
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 1 580
kontorforretning 7 300
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 – 50 m² 7 300
areal fra 51 – 250 m² 12 000
areal fra 251 – 2000 m² 24 100
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da 1 580
kontorforretning 5 200
1.4 Oppretting av anleggseiendom Faktureres etter medgått tid timepris
1.5 Registrering av jordsameie Faktureres etter medgått tid timepris
1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1 580

 

Oppmålingsgebyr grensejustering/seksjonering
2 Grensejustering Omfang Pris
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie areal fra 0 – 250 m² 7 175
areal fra 251 – 500 m² 10 250
2.2 Anleggseiendom Faktureres etter medgått tid timepris
3 Arealoverføring
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie areal fra 0 – 250 m² 10 250
areal fra 251 – 500 m² 13 325
deretter pr nytt påbegynte 500 m² 1 540
3.2 Anleggseiendom Faktureres etter medgått tid timepris
4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 5 125
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 025
5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 9 840
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 540
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid timepris
*Hvis alle grensepunkt for eiendommen skal klarlegges gjelder gebyr etter pkt. 1.1. eller det rimeligste alternativet.
6 Privat grenseavtale Faktureres etter medgått tid timepris
7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks-, fritids- og andre allmenne formål Faktureres etter medgått tid timepris
8 Seksjonering/reseksjonering Uten befaring 3 ganger rettsgebyr
*Rettsgebyr pr. 2017 er kr. 1049. Med befaring 5 ganger rettsgebyr
9 Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider 175
Over 10 sider 350
10 Timepris 1 230
Oppmålingsgebyr resterende
11 Urimelig gebyr
Gebyrer skal beregnes på rimeligste måte. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den som er gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmakts haver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått kravet om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
12 Betalingsbestemmelser
Alle gebyrer skal innbetales etter faktura fra Krødsherad kommune. Gebyret kan innkreves forskuddsvis. Betaling skjer etter gjeldene regulativ på rekvisisjonstidspunktet. Ved omfattende grensemerking kan merkemateriellet beregnes særskilt. Merverdiavgift beregnes ikke, jf. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970.
13 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken opprettholdes likevel gebyret.
14 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

 

 

 

Gebyrer for feiing, vann og avløp, slamtømming, renovasjon og NVA

Kommunale avgifter sendes til den som er oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret)

ENDREDE RUTINER KOMMUNALE AVGIFTER FRA 01.01.2018

 

Det vil fra 2018 bli innført nye rutiner for fakturering av kommunale avgifter.

 

De kommunale avgiftene vil bli delt opp i 4 terminer, med følgende forfall:

 

1 termin          20.02.18          (vann/avløp/renovasjon)

2 termin          20.05.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.08.18          (vann/avløp/renovasjon)

4 termin          20.11.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming.

 

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å benytte regningsmottager på fakturaene.

Alle fakturaer vedr. eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp vil heretter bli sendt til den som er eier av eiendommen.

Bakgrunnen er innføring av eiendomsskatt hvor det er mest riktig at fakturaen går til eier.

 

Gebyr feing, vann- og avløp, slam, NVA

Gebyr feiing og tilsyn

Krødsherad kommune er tilknyttet Drammensregionens Brannvesen IKS som også leverer feiertjenesten. Henvendelser ang priser og fakturaer rettes til:

Drammensregionens Brannvesen IKS v/feierseksjonen, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen.

E-post: feierseksjonen@drbv.no     Tlf: 32 04 44 40 (sentralbord), 32 04 44 45 (priser/fakturaer)

Gebyr feiing
Feiing Pris u/mva Pris m/mva
Vanlig skorsteinsløp - pr. stk 481 601,25
Flere skorsteinsløp på samme boligenhet - pr. stk 244 305
Tillegg ved 1. gangs fremmøte for ikke å gi melding om at feiing ikke passer, eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelige for feiing 308 385
Dersom det ved 2. gangs fremmøte ikke er gitt melding om at feiing ikke passer, eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelige for feiing, faktureres det fullt gebyr selv om feiing ikke er gjennomført - pr. stk Min 481 Min 601,25
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg - pr. stk 841 1 051,25
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein - pr. løpemeter 103 128,75
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp - pr. stk inntil 1 meter 95 118,75
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp - pr. stk over 1 m - tillegg pr. løpemeter 64 80
Røykrør/røykkanal tilknyttet større fyringsanlegg - pr. løpemeter 140 175
Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein - pr. løpemeter 230 287,50
Fjerning av beksot - fresing av skorsteinsløp - pr. time 529 661,25

 

Gebyr feiing - tilsyn
Tilsyn Pris u/mva Pris m/mva
Vanlig fyringsanlegg - pr. stk 1 235 1 543,75
Flere fyringsanlegg på samme boligenhet - pr. stk 617 771,25
Tillegg ved 1. gangs fremmøte for ikke å gi melding om at tilsyn ikke passer 419 523,75
Dersom det ved 2. gangs fremmøte ikke er gitt melding om at tilsyn ikke passer, faktureres det fullt gebyr selv om tilsyn ikke er gjennomført - pr. stk Min 1 235 Min 1 534,75
Større fyringsanlegg - pr. stk 2 642 3 302,50
Fabrikkfyringsanlegg - pr. stk 4 168 5 210
Ikke lovpålagte tjenester
Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v - pr. time 778 972,50
NB! Kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning m.v.

 

Betalingsbetingelser

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, telefaks eller e-post. Beboere som har vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn utenom feierens rute betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, påvanlige ukedager, betales et pristillegg på50 %.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %.

 

Definisjoner

Vanlig skorsteinsløp

Tilknyttet mindre fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt inntil 120 kW

Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg

Tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 120 kW

Skorsteinsløp i fabrikkskorstein

Skorsteinsløp i frittstående skorstein som er tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 240 kW.

Fyringsanlegg

Et eller flere ildsteder tilknyttet et skorsteinsløp med røykkanal/røykrør mellom ildsted og skorsteinsløp, lagertank for brensel og fraktesystem for brensel mellom lagertank og ildsted.

 

Gebyr kommunalt vann- og avløp
Gebyr vann- og avløp - tilkobling
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - pr. 25 m2 1 255 2 240
Fritidsboliger - pr. 25 m2 1 255 2 240
Næring - pr. vannmåler 7 520 13 400
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng 5 370 5 370
Fastledd Vann Avløp
Bolig - pr. boenhet 1 140 2 249,50
Fritidsbolig - pr. 25 m2 545 836
Næring - pr. vannmåler 1 145 1 259,50

 

Forbruksledd Vann Avløp
Forbruksgebyr - pr. m3 17,18 22,81
Bolig - stipulert forbruk iht. areal 1,3 m3 pr. m2 1,3 m3 pr. m2
Fritidsbolig - stipulert forbruk iht. areal 0,26 m3 pr. m2 0,26 m3 pr. m2

 

Gebyr privat slamtømming

Oversikt over gebyr utslippstillatelse - Klikk for stort bilde

Gebyr renovasjon
Gebyr renovasjon Renovasjonsgebyr
Type Pris
Bolig 2 701
Fritidsbolig/fritidsleilighet 1 216
Bolig - redusert gebyr 2 160

 

Gebyrer Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA)

Vann - og avløpsgebyr 2018 Norefjell Vann - og Avløpsselskap.

Alle satser er inklusiv mva.

***For eiendommer på Norehammeren kommer engangsavgift for områdets interne VA-nett i tillegg (se under)

Gebyrer NVA - tilkobling 2018 Gebyrer Norefjell vann- og avløpsselskap
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - pr. 25 m2 13 750 13 750
Fritidsboliger - pr. 25 m2 13 750 13 750
Næring - iht. vannmålerdimensjonen, sats < 32="" mm=""> 37 500 37 500
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng 6250 6250

 

 Årsgebyr består av fastledd og forbruksledd.

Gebyr NVA - fastledd 2018
Fastledd Vann Avløp
Bolig - pr. boenhet 3 750 1 250
Fritidsbolig - pr. 25 m2 1 155 385
Næring - pr. vannmåler
dimensjon < 40="" mm=""> 3 750 1 250
dimensjon 40 - 110 mm 7 500 2 500
dimensjon > 110 mm 15 000 5 000

 

Variabelt ledd/forbruksledd 2018 Årsavgift, variabelt ledd 2018
Variabelt ledd Vann 2018 Avløp 2018
Forbruksgebyr pr m3 42,45 14,30
Forbruk/areal bolig m3/m2 1,06 1,06
Forbruk/areal bolig - beregnet pris pr 25m2 1 125 378,75
Forbruk/areal fritidsbolig m3/m2 0,27 0,27
Forbruk/areal fritidsbolig - beregnet pris pr 25m2 288,75 96,25

 

Gebyr NVA - Norehammeren etappe 2 - tilkobling VA-nett
Betegnelse ***Vann *** Avløp
Fritidsbolig pr. eiendom (pr gnr/bnr/fnr 44 900 ink mva 54 900 ink mva

 

***Dersom din eiendom ligger innenfor utbyggingsområdet "Norehammeren Etappe 2", kommer denne engangsavgiften i tillegg til tilkoblingsgebyret ihht NVAs gebyrregulativ. Kontakt NVA eller Krødsherad kommune for å få oversikt om din eiendom ligger i dette området.  

I tillegg kommer:

Gebyr for tilkobling til NVA`s hovedledningsnett for vann og avløp: Ihht NVA`s gebyrregulativ (se dette)

og

Årsavgifter for vann og avløp: Ihht NVAs gebyrregulativ (se dette).

 

Oppvekst

Gebyr oppvekst

Barnehage
Barnehage Betalingssatser for barnehagene i Krødsherad
Opphold Sats
5 dager pr. uke 2 910 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 385 pr. mnd
3 dager pr. uke 1 900 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.
Matkostnader
5 dager pr. uke 270 pr. mnd
4 dager pr. uke 220 pr. mnd
3 dager pr. uke 170 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 330 pr. dag

 

Skolefritidsordning (SFO)
SFO
Opphold Sats
Inntil 5 t pr. uke 770 pr. mnd
Inntill 10 t pr. uke 1 545 pr. mnd
Inntil 15 t pr. uke 2 320 pr. mnd
Mer enn 15 t pr. uke 3 080 pr. mnd
Søskenmoderasjon:
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Kjøp av enkeltdager
- hele dager 340 pr. dag
- halv dag 175 pr. dag

 

Kulturskole
Kulturskolepriser
Type Sats
Individuell opplæring 1 435 pr. halvår

 

 

Helse- og omsorgstjenester

Gebyr helse og omsorgstjenester

Praktisk bistand
Betaling for praktisk bistand
Egenandel Sats
Inntekt inntil 2 G er regulert i.f.t. Statens satser (utgiftstak) 205 pr. mnd
Inntekt 2-3 G 330 pr. time
Inntekt 3-4 G 430 pr. time
Inntekt 4-5 G 550 pr. time
Inntekt over 5 G 650 pr. time
Husstandens samlede inntekt legges til grunn.

 

Trygghetsalarm (abonnement)
Gebyr trygghetsalarm (abonnement)
Egenandel Sats
Det differensieres for egenbetaling for trygghetsalarmer. Dette inkluderer også nøkkelboks.
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon under 2 G 225 pr. mnd
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon over 2 G 255 pr. mnd
I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm, vil betalingssatsene gjelde pr. person. Her legges ikke husstandens samlede inntekt til grunn.

 

Vederlag instisusjon
Vederlag institusjon (statens satser)
Type Sats
Korttidsopphold i institusjon 160 pr. døgn
Dag-/nattplass 80 pr. døgn
Avlastningsopphold Gratis
Kommunal øyeblikkelig hjelp plass Gratis
Vederlag for langtidsplass følger forskriften.

 

Kostpriser
Kostpriser
Type Sats
Utkjøring middag etter vedtak 95 pr. middag
Middag pårørende - på Kryllingheimen 95 pr. middag
Middag pårørende - tilkjørt 150 pr. middag
Middag PU (uten poteter og dessert) 70 pr. middag
Frokost 35
Kveldsmat 35
Kaffe/kake 25
Kjøkkenet Kryllingheimen, catering/kantine
Lunsj inkl. kaffe/te - personalet 50
Lunsj, kaffe, frukt - møter Fra kr. 95

 

Øvrige betalingssatser
Øvrige betalingssatser
Type Sats
Dagtilbud/Eldresenter
Dagsenteropphold inkl. middag 95 pr. gang
Vask av tøy
Vask av tøy for hjemmeboende med tjenester fra Helse og omsorg 50 pr. kg
Ambulerende vaktmester
Egenandel for ambulerende vaktmester 220 pr. mnd
Friskliv
Frisklivssentralens aktiviteter 360 pr. 3 mnd
De som har frisklivsresept, kan delta på alle aktivitetene så lenge resepten varer.
Husleier
Husleie for omsorgsboliger og lignende indeksreguleres årlig.

 

 

Samfunnshus

Gebyr samfunnshus

Priser leie av samfunnshus
Priser for leie av samfunnshus Priser for leie av samfunnshus
Lokale Kveldsutleie ukedager Heldagsutleie (man-fre) Helgeutleie alt 1 * Helgeutleie alt 2 *
Samfunnshuslokaler Noresund 1000 4000 pr. dag 1500 5000
Kafe/lillesal Noresund 2000 pr. dag 1000 3000
Samfunnshus storsal Krøderen** 800 3000 pr. dag 1000 4000
Skolelokaler (pris pr. rom) 200 ingen utleie ingen utleie ingen utleie
Samfunnshus storsal (treningsgrupper) 400 800 pr. dag
Øvrige kommunale lokaler (Brukerstua mv) 800 800 pr. dag

Samfunnshus, øvrige lokaler og skole:

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org. får leie gratis på ukedager. Dette forutsetter at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldende satser.

* Alternativ 1: Helgeutleie for innenbygds lag og foreninger pr.døgn

* Alternativ 2: Helgeutleie private, utenbygds og komersielle arrangører pr.døgn (døgn 2: 50%), betaling pr. påbegynte døgn. 

Skole:

Leies kun ut på ukedager. Helgeutleie kun samfunnshus/kafe/lillesal mot betaling.

** Lillesal på Krøderen brukes som skolelokale og leies ikke ut i 2017

 

 

Handel med fyrverkeri

Gebyr handel med fyrverkeri

Gebyr for tillatelse til handel med fyrverkeri
Gebyr for fyrverkerihandel
Type Pris u/mva Pris m/mva
Behandling av søknad (inkl. administrative utgifter ved første tilsyn) 1 978 2 472,50
Tilsyn
1. gang (reisetid/kjøring og tilsyn) 440 550
2. gang 1 130 1 412,50