Alle gebyrer og avgifter

Gebyrsiden er under oppdatering - nye satser for 2021 legges inn fortløpende.

Prisene er oppgitt i NOK. Prisene under er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil tilkomme ved fakturering så lenge ikke annet er oppgitt.

 

 

Gebyrer for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, matrikkelloven og seksjoneringsloven

Gebyrene for saksbehandling etter disse lover er unntatt merverdiavgift.

Gebyr byggesak
Gebyr byggesak 1
1 Søknadspliktige tiltak m/ansvarsrett (pbl § 20-1 og §20-3) Pris
1.1.1 Nybygg 0
1.1.2 Tillegg for ekstra bruksenhet* 0
1.1.3 Tilbygg/påbygg 7 600
* Gjelder ved søknad om flere bruksenheter i samme søknad
1.2 Fritidsbolig
1.2.1 Nybygg 15 900
1.2.2 Tillegg for ekstra bruksenhet 7 950
1.2.3 Tilbygg/påbygg 10 050
1.3 Uthus/garasje over 70 kvm
1.3.1 Nybygg 7 950
1.3.2 Tilbygg 5 300
1.4 Leilighetsbygg (minimum 2 etasjer og 5 bruksenheter)
1.4.1 Nybygg (inntil 5 bruksenheter) 42 350
1.4.2 Tillegg pr bruksenhet (fra og med nr 6-59) 4 230
1.4.3 Tillegg pr bruksenhet (fra og med nr 60) 2 150
1.4.4 Tilbygg/påbygg, per medgått tid, minimum 10 050
1.5 Industribygg, forretningsbygg
1.5.1 Nybygg/tilbygg/påbygg inntil 200 m2 BYA 10 050
1.5.2 Deretter pr m2 BYA 20
1.6 Avløpsanlegg - i tråd med utslippstillatelse
1.6.1 Nytt anlegg 6 880
1.6.2 Utvidelse/endring av eksisterende anlegg 5 300
1.7 Øvrige tiltak etter §20-1
1.7.1 Øvrige tiltak 6 880
1.7.2 Totrinns søknad pr igangsettingstillatelse (IG) 6 880
1.7.3 Rehabilitering av skorstein/ildsted (inkl ferdigattest) 2 650
Gebyr byggesak 2
2 Søknadspliktige tiltak u/ansvarsrett (Pbl §20-4) Pris
2.1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 6 880
2.2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket 6 880
2.3 Midlertidige bygg, inntil 2 år 6 880
2.4 Andre mindre tiltak 6 880

 

Generelle bestemmelser:

  • Gebyr som ikke kan beregnes etter de forestående satser beregnes på grunnlag av anvendt tid.
  • Hvis gebyret etter dette regulativ anses som urimelig høyt kan det søkes om reduksjon. Skriftlig søknad må sendes kommunen og denne behandles av kommunestyret.
Gebyr utslippssaker

Her finner du oppdatert prisliste og gebyrregulativ for 2020 - tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gebyr dispensasjonssaker
Gebyr dispensasjonssaker pbl §19-1
4 Dispensasjon Pris
4.1 Saker som behandles politisk 21 200
4.2 Saker som behandles administrativt 10 600
4.3 Tillegg for sak som sendes på høring 3 700
4.4 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-4 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 5 300
4.5 Tiltak på bebygd eiendom i LNF-sone for tiltak omfattet av pbl. § 20-5 som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 2 650
4.6 Fradeling av tilleggsareal i LNF-sone for tiltak som er i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 2 650
4.7 Bruksendringer fra fritidsbolig til bolig – eller omvendt, i regulerte byggeområder eller LNFR-sone 2. 6 880

 

Gebyr delingssaker
Delesaksgebyr
3 Delingssaker etter Pbl §20-1 Pris
3.1 Behandling av delingssaker utenfor reguleringsplan 6 300
3.2 Behandling av delingssaker ihht reguleringsplan 3 100

 

Gebyr godkjenning som selvbygger
Gebyr godkjenning som selvbygger
5 Godkjenning etter SAK10 § 6-8 pris
5.1 Godkjenning som selvbygger, 1. funksjon 2 650
5.2 Tillegg pr funksjon 790

 

Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav
Gebyr godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkrav
6 Godkjenning etter SAK10 § 11-4 for ansvarsrett i tiltaksklasse 1 pris
6.1 Redusert krav til praksis 2 650
6.2 Redusert krav til utdanning 2 650

 

Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Gebyr ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
7 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse pris
7.1 Ferdigattest 2 150
7.2 Midlertidig brukstillatelse, pr stk 2 150

 

Gebyr avvik
Gebyr avvik
8 Avvik pris
8.1 Tiltak utført i strid med gitt i eller i medhold av pbl, etter medgått tid, minimum 15 900

 

Øvrige gebyr
Øvrige gebyr
9 Øvrige gebyr pris
9.1 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. §§ 20-1 og 20-3 5 300
9.2 Endring av gitt tillatelse for tiltak etter pbl. § 20-4 2 650
9.4 Timepris for gebyr etter medgått tid 1 055

 

Gebyr planbehandling
 
Gebyr Reguleringsplaner (detaljreguleringsplaner)
1 Forslag til reguleringsplan fra private etter pbl § 12-3 Pris
1.1 Fast sum 53 000
1.2 Tillegg for nye tomter eller enheter:
Pris per enhet inntil 50 enheter 6 350
Pris per enhet utover 50 enheter 1 060
1.3 Tillegg pr arealenhet- pris per påbegynte 1 000 m2
Inntili 10 000 m2 1 130
10 000 - 30 000 m2 240
Over 30 000 m2 40
Plangebyr utregnes etter summen av punktene ovenfor
1.4 Endring av reguleringsplan etter pbl § 12-14 53 000
1.5 Mindre reguleringsendringer 24 900
1.6 Behandling av konsekvensvurdering, etter medgått tid, minimum: 26 500

 

 

 

Gebyr delingssamtykke etter jordlova og konsesjonsaker etter konsesjonsloven

Forskrift 14. desember 2011 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker er hjemlet i forvaltningsloven. I forskriften framgår maksimal satser for gebyrene.

Krødsherad kommune følger de statlige maksimalsatsene og har følgende gebyrer for saksbehandling av søknader om konsesjon og delingssamtykke:

-          For konsesjonssøknader kreves et gebyr på kr 5 000,-.

-          For søknader om delingssamtykke kreves et gebyr på kr 2 000,-.

Gebyrer oppmåling og andre matrikkelsaker
Oppmålingsgebyr
1 Oppretting av matrikkelenhet Pris
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
1.1.1 Areal fra 0 – 2000 m2 26 400
1.1.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1 600
1.1.3 Punktfeste når merking/måling er nødvendig 10 500
1.1.4 Fradeling av festetomt etter målebrev/punktfeste uten oppmåling 7 900
Ved fradeling av 5 eller flere parseller i samme forretning, gis det 15 % reduksjon i gebyret fra første parsell.
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
1.2.1 Areal fra 0 – 2000 m2 26 400
1.2.2 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1 600
1.2.3 Kontorforretning 7 900
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, pr. eierseksjon
1.3.1 Areal fra 0 – 50 m2 7 900
1.3.2 Areal fra 51 – 250 m2 10 500
1.3.3 Areal fra 251 – 2000 m2 15 800
1.3.4 Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. 1 600
1.3.5 Kontorforretning 7 900
1.4 Oppretting av anleggseiendom
1.4.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
1.5 Registrering av jordsameie
1.5.1 Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
1.6.1 Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning* 1 600
* I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretningen.

 

Oppmålingsgebyr grensejustering/seksjonering
2 Grensejustering Pris
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
2.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 7 900
2.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 10 500
2.2 Anleggseiendom
2.1.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
3 Arealoverføring
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.1.1 Areal fra 0 – 250 m2 10 500
3.1.2 Areal fra 251 – 500 m2 13 400
3.1.3 Deretter pr nytt påbegynte 500 m2 1 600
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
3.2 Anleggseiendom
3.2.1 Gebyr for justering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid
4 Klarlegging av eksisterende grense – tidligere koordinatbestemt
4.1 For inntil 4 punkter 7 900
4.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 055
5 Klarlegging av eksisterende grense/klarlegging av rettigheter
5.1 For inntil 4 punkter 10 500
5.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 600
5.3 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid
Hvis alle grensepunkter for eiendommen skal klarlegges gjelder gebyr etter punkt 5.1, eller det rimeligste alternativet.
6 Privat grenseavtale
6.1 Gebyr faktureres etter medgått tid
7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks, allmenne fritids- og andre allmenne formål faktureres etter medgått tid.
8 Klarlegging av eksisterende grense/klarlegging av rettigheter
8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350
Gebyrer for utstedelse av matrikkelbrev fastsettes av Kartverket og kan endres i takt med kostnadsutviklingen.
9 Øvrige gebyr
9.1 Timepris for gebyr etter medgått tid 1 055

 

Gebyr seksjonering
Seksjonering
5.1 Seksjonering/reseksjonering Pris
5.1.1 Seksjonering/reseksjonering 2-4 bruksenheter 7 900
5.1.2 Seksjonering/reseksjonering 5-10 bruksenheter 10 500
5.1.3 Seksjonering/reseksjonering 11-50 bruksenheter 15 800
5.1.4 Seksjonering/reseksjonering over 50 bruksenheter 21 000
5.1.5 Sletting av seksjonering 7 900
5.1.6 Tilleggsgebyr for befaring av eiendom 3 200
Oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev i forbindelse med seksjonering av uteareal som tilleggsdeler gebyrlegges etter reglene i regulativets kap. 4.

 

 

 

Gebyrer for feiing, vann og avløp, renovasjon og NVA 

Kommunale avgifter sendes til den som er oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret)

ENDREDE RUTINER KOMMUNALE AVGIFTER FRA 01.01.2018

 

Fra 2018 ble det innført nye rutiner for fakturering av kommunale avgifter.

 

De kommunale avgiftene vil fakturert i 4 terminer, med følgende forfall:

 

1 termin          20.02.18          (vann/avløp/renovasjon)

2 termin          20.05.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.08.18          (vann/avløp/renovasjon)

4 termin          20.11.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming.

 

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å benytte regningsmottager på fakturaene.

Alle fakturaer vedr. eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp vil heretter bli sendt til den som er eier av eiendommen.

Bakgrunnen er innføring av eiendomsskatt hvor det er mest riktig at fakturaen går til eier.

 

Ved søknad om endringer i gebyr tilknyttet kommunale avgifter, vil endringen tre i kraft fra neste termin.

Dette gjelder også gebyrer tilknyttet Norefjell vann - og avløpsselskap (NVA). 

 

Gebyr feiing og tilsyn

Krødsherad kommune er tilknyttet Drammensregionens Brannvesen IKS som også leverer feiertjenesten. Henvendelser ang priser og fakturaer rettes til:

Drammensregionens Brannvesen IKS v/feierseksjonen, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen.

E-post: feierseksjonen@drbv.no     Tlf: 32 04 44 40 (sentralbord), 32 04 44 45 (priser/fakturaer)

Her finner du priser på feietjenester i 2021 (PDF, 171 kB)

 

Betalingsbetingelser

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, telefaks eller e-post. Beboere som har vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn utenom feierens rute betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker øsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, påvanlige ukedager, betales et pristillegg på50 %.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %.

 

Definisjoner

Vanlig skorsteinsløp

Tilknyttet mindre fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt inntil 120 kW

Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg

Tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 120 kW

Skorsteinsløp i fabrikkskorstein

Skorsteinsløp i frittstående skorstein som er tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 240 kW.

Fyringsanlegg

Et eller flere ildsteder tilknyttet et skorsteinsløp med røykkanal/røykrør mellom ildsted og skorsteinsløp, lagertank for brensel og fraktesystem for brensel mellom lagertank og ildsted.

 

Gebyr kommunalt vann- og avløp
Gebyr vann- og avløp - tilkobling 2021
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - pr. 25 m2 1 568,75 ink mva 2 800 ink mva
Fritidsboliger - pr. 25 m2 1 568,75 ink mva 2 800 ink mva
Næring - pr. vannmåler 9 400 ink mva 16 750 ink mva
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng 6 712,50 ink mva 6712,50 ink mva
Gebyr vann og avløp - fastledd 2021
Fastledd Vann Avløp
Bolig - pr. boenhet 1 651,25 ink mva 4 455 ink mva
Fritidsbolig - pr. 25 m2 770,25 ink mva 1 655,50 ink mva
Næring - pr. vannmåler 1 617,52 ink mva 2 494,25 ink mva
Årsgebyr vann og avløp - forbruksledd 2021
Årsgebyr forbruksledd Vann Avløp
Fritidsbolig - stipulert forbruk iht. areal 0,27 m3 pr. m2 0,27 m3 pr. m2
Forbruksgebyr - pr. m3 24,26 ink mva 43,49 ink mva
Bolig - stipulert forbruk iht. areal 1,3 m3 pr. m2 1,3 m3 pr. m2

 

Gebyr privat slamtømming 2021

Vedtak: Både gebyrregulativet (tekstdelen) og prislista for Tilsynet for små avløpsanlegg viderføres uendret. Det gjennomføres altså ingen prisjustering i forhold til 2020

 

 

Gebyr renovasjon
Gebyr renovasjon 2021
Bolig inkl.mva Pris
Bolig, normal 140 l 4125
Bolig, ekstra 240 l 6070
Fritidsbolig/fritidsleilighet 1857
Bolig - *redusert gebyr på grunn av kompostering (-15%) 3506 (-15%)
*Ved kompostering reduseres renovasjonsgebyr med 15%
Utover ovenstående økes gebyrsatsene med 15% fra 2020-2021

 

Gebyrer Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA) 2021

Vann - og avløpsgebyr 2021 Norefjell Vann - og Avløpsselskap.

Alle satser er inklusiv mva.

***For en del eiendommer på Norehammeren kommer engangsavgift for områdets interne VA-nett i tillegg. Dette gjelder de eiendommene som er i Etappe 2 av vann- og avløpsutbyggingen, se under.

Gebyrer NVA - tilkobling 2021
Tilkobling - engangsgebyr Vann Avløp
Boliger - pr. 25 m2 13 750 13 750
Fritidsboliger - pr. 25 m2 13 750 13 750
Næring - iht. vannmålerdimensjonen, sats < 32 mm 37 500 37 500
Hotell/overnattingsbedrift - pr. seng 6250 6250

 

Årsgebyr består av fastledd og forbruksledd.

Gebyr NVA - fastledd 2019
Fastledd Vann Avløp
Bolig - pr. boenhet 3 750 1 250
Fritidsbolig - pr. 25 m2 1 155 385
Næring - pr. vannmåler
dimensjon < 40 mm 3 750 1 250
dimensjon 40 - 110 mm 7 500 2 500
dimensjon > 110 mm 15 000 5 000

 

Variabelt ledd/forbruksledd
Variabelt ledd Vann Avløp
Forbruksgebyr pr m3 42,45 14,30
Forbruk/areal bolig m3/m2 1,06 1,06
Forbruk/areal bolig - beregnet pris pr 25m2 1 125 378,75
Forbruk/areal fritidsbolig m3/m2 0,27 0,27
Forbruk/areal fritidsbolig - beregnet pris pr 25m2 288,75 96,25

 

Engangsavgift for internt VA-nett på Norehammeren (Etappe 2)

Engangsavgift for internt VA-nett på Norehammeren (Etappe 2)
Betegnelse ***Vann *** Avløp
Fritidsbolig pr. eiendom (pr gnr/bnr/fnr 44 900 ink mva 54 900 ink mva

***Dersom din eiendom ligger innenfor utbyggingsområdet "Norehammeren Etappe 2", kommer denne engangsavgiften i tillegg til tilkoblingsgebyret ihht NVAs gebyrregulativ. Kontakt NVA eller Krødsherad kommune for å få oversikt om din eiendom ligger i dette området. Begge disse gebyrene er engangsgebyr og faktureres i forbindelse med at du søker tilkobling.

Fra det tidspunkt du er tilkoblet, blir du fakturert for årsgebyr ihht NVA`s gebyrregulativ.

 

Oppvekst

Barnehage fra 01.01.2021

Barnehage fra 01.01.2021

Barnehage fra 01.01.2021
Barnehage Sats
5 dager pr. uke 3 230 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 650 pr. mnd
3 dager pr. uke 2 100 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30%
- de neste 50%
Matkostnader
5 dager pr. uke 300 pr. mnd
4 dager pr. uke 235 pr. mnd
3 dager pr. uke 185 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 365 pr. dag

 

Skolefritidsordning (SFO) fra 01.01.2021
SFO 01.01.2021
Opphold Sats
Inntil 5 t pr. uke 835 Pr. mnd
Inntill 10 t pr. uke 1 685 pr. mnd
Inntil 15 t pr. uke 2 525 pr. mnd
Mer enn 15 t pr. uke 3 355 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Kjøp av enkeltdager
- hele dager 370 pr. dag
- halv dag 190 pr. dag
Matkostnader
Inntil 5 t pr. uke kr 100
Inntil 10 t pr. uke kr 140
Inntil 15 t pr. uke kr 160
mer enn 15 t pr. uke kr 210
Enkeltdager kr 20

 

Kulturskole
Kulturskolepriser
Type Sats
Individuell opplæring 1 475 pr. halvår

 

 

Helse- og omsorgstjenester

Praktisk bistand 2021
Betaling for praktisk bistand 2021
Egenandel Sats pr. time Sats pr. mnd. (max)
Inntekt inntil 2 G er regulert i.f.t. Statens satser (utgiftstak)
Inntekt 2-3 G kr 390 kr 780
Inntekt 3-4 G kr 390 kr 1 560
Inntekt over 4 G kr 390 kr 2 340

 

Trygghetsalarm (abonnement) 2021
Gebyr trygghetsalarm (abonnement) 2021
Egenandel Sats pr. mnd.
Det differensieres for egenbetaling for trygghetsalarmer. Dette inkluderer også nøkkelboks.
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon under 2 G kr 300
Trygghetsalarm fast- og mobiltelefon over 2 G kr 350
I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm, vil betalingssatsene gjelde pr. person. Her legges ikke husstandens samlede inntekt til grunn.

 

Vederlag instisusjon 2021
Vederlag institusjon (statens satser)
Type Sats pr. døgn
Korttidsopphold i institusjon kr 170
Dag-/nattplass kr 80
Avlastningsopphold Gratis
Kommunal øyeblikkelig hjelp plass Gratis
Vederlag for langtidsplass følger forskriften.

 

Kostpriser 2021
Kostpriser
Type Sats pr. måltid
Utkjøring middag etter vedtak kr 100
Middag pårørende - på Kryllingheimen kr 100
Middag pårørende - tilkjørt kr 155
Frokost kr 40
Kveldsmat kr 40
Kaffe/kake kr 30
For fast abonnement, se egen prisliste på kjøkkenet

 

Øvrige betalingssatser 2021
Øvrige betalingssatser
Type Sats
Dagtilbud/Eldresenter
Dagsenteropphold inkl. middag kr 150 pr. gang
Vask av tøy
Vask av tøy for hjemmeboende med tjenester fra Helse og omsorg kr 50 pr. kg
Friskliv
Frisklivssentralens aktiviteter kr 370 pr. 3 mnd
De som har frisklivsresept, kan delta på alle aktivitetene så lenge resepten varer.
Husleier
Husleie for omsorgsboliger og lignende indeksreguleres årlig.

 

Måltidspakker - informasjon og priser 2021

-Ved avbestilling pga. sykehusopphold, kortidsplass/avlastning eller annet fravær av mer enn 3 dagers varighet krediteres kr 50,- pr dag for middager og Kr. 25,- for frokost/kvelds.

-Avtalen gjelder pr. person, også om flere i husstanden har vedtak på middag.

-Middager som ikke er begrunnet i et vedtak belastes til stykkpris uansett antall.

Middager pr uke

Pris pr måned

1

kr 435,00

2

kr 825,00

3

kr 1 235,00

4

kr 1 475,00

5

kr 1 845,00

6

kr 2 080,00

7

kr 2 425,00

 

 

 

 

Frokost eller kvelds  pr uke

Pris pr måned

1

kr 155,00

2

kr 305,00

3

kr 455,00

4

kr 605,00

5

kr 650,00

6

kr 780,00

7

kr 910,00

 

 

 

 

Frokost og kvelds  pr uke

Pris pr måned

1

kr 305,00

2

kr 605,00

3

kr 910,00

4

kr 1 210,00

5

kr 1 300,00

6

kr 1 560,00

7

kr 1 820,00

 

Samfunnshus

Priser leie av samfunnshus

Samfunnshus, øvrige lokaler og skole:

Priser for leie av samfunnshus fra 2020
Lokalet Kveld pr.døgn
Noresund samfunnshus (Kjøkken, veslesal og storesal) 1000,- 1600,-
Noresund samfunnshus (Kjøkken og veslesal) 600.- 1200.-
Krøderen samfunnshus (Kjøkken og storesal) 800,- 1400,-

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org, får leie gratis på ukedager. Dette forutsetter at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldene satser.

Treningsgrupper betaler 400 kr pr gang (for vask)

Krødsherad kommune leier kun ut til et arrangement pr helg

** Veslesalen på Krøderen brukes som skolelokale og leies ikke ut.

 

 

Handel med fyrverkeri

Gebyr for tillatelse til handel med fyrverkeri
Gebyr for fyrverkerihandel
Type Pris u/mva Pris m/mva
Behandling av søknad (inkl. administrative utgifter ved første tilsyn) 2148 2684,50
Tilsyn
1. gang (reisetid/kjøring og tilsyn) 477 596
2. gang 1227 1534

 

 

Kopiering/utskrifter/laminering/plotterutskrifter

Gebyr Kopiering/utskrifter
Gebyr kopiering/utskrifter
Format Svart-hvit/fargekopi Pris
A4 80g Svart/hvit 3
A4 160g Svart/hvit 4
A4 80g - farget ark Svart/hvit 4
A4 160g - farget ark Svart/hvit 5
A4 Fargekopi 6
A3 Fargekopi 9

 

Gebyr Laminering
Gebyr Laminering
Format Pris
A4 10
A3 20

 

Gebyr utskrift/kopiering plotter
Gebyr utskrift/kopiering plotter
Format Svart/hvit Farge
A4 50 100
A3 50 100
A2 100 210
A1 200 420
A0 300 580