Krødsherad kommune har i dag kommunenummer 0622, fra 1.1.2020 vil kommunenummeret bli 3046.

Her kan du lese om bakgrunnen for at vi får nytt kommunenummer

  Statens vegvesen har lagt ut forslag til to reguleringsplaner for rv.7 Ørgenvika–Lindelien til offentlig ettersyn 17.12.2019.

Reguleringsplanen for strekningen lengst sør ligger i Krødsherad kommune. Reguleringsplanen for strekningen lengst nord ligger i Flå kommune. Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanene ut til offentlig ettersyn, mens kommunene sluttbehandler og vedtar planene.

 

Du kan bidra
Vi har gjort et godt stykke arbeid allerede, men for å lage en best mulig plan, trenger vi din hjelp. Vi ønsker at du kommer med innspill til planen innen 19. februar 2020.

 

Innspillene må du sende til:
Statens vegvesen, Postboks1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER,
eller firmapost@vegvesen.no

 

Innspillet må du merke med :

« merknad til rv.7 Ørgenvika - Lindelien»

 

Alle plandokumentene finner du ved å følge denne lenken

Krødsherad kommune får 2,5 millioner kroner fra kulturdepartementet som nå har behandlet søknadene om tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer for 2019. Tilskuddsordningen er til for å stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive. 

  Sakspapirene finner du her

 

 

 

 

 

 

 

 Reiselivet på og rundt Norefjell og de 4 kommunene i Norefjellregionen har gått sammen for å sertifisere Norefjell som et bærekraftig reisemål. Dette er et felles prosjekt som involverer alle oss som bor, jobber og besøker Norefjell regionen, både bygder og fjellområder.

FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan fram mot 2030. De neste 17 ukene skal vi sammen bruke for å definere hva hvert av bærekraftsmålene betyr for oss i Norefjellregionen.Slik at vi i begynnelsen av mai 2020 har definert de målene som det er viktigst for oss å jobbe med og hva de betyr for oss på og rundt Norefjell.

Vi oppfordrer dere til å ta med barn og unge i familien med inn i diskusjonen. De har en viktig stemme da dette handler om å ta vare på behovene til oss som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Her finner du det første målet av FN`s 17 bærekraftmål som er publisert på nettsiden vår.

Som følge av kommune- og regionsreformene stenges matrikkelen for oppdatering for alle landets kommuner i 9 virkedager, fra 13. desember 2019 kl. 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Tilsvarende blir grunnboken stengt for oppdatering fra 27. desember 2019 kl. 20:00 til utløpet av 1. januar 2020.

Her finner du mer informasjon om konsekvenser i forbindelse med stenging av matrikkel og grunnbok.

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset Noresund fram til kommunestyrets behandling 12. desember 2019.

Knut Martin Glesne

Ordfører

 

Her finner du budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 (PDF, 2 MB)

 

 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

 I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

 

For alle søkere: Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 13. desember 2019.


Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsportalen finner du her.

 

 Følg kommunestyret direkte ved å trykke på lenken nedenfor. 

https://m.youtube.com/watch?v=gCmPOkOVmno

Kjell Bjørka viser et program av nye og gamle bilder og video fra Gren og Håkonsrud krets.

Hovedvekt på gamle stedsnavn og hva de betyr.

Vet du hva f.eks. Olberg og Skalpeli betyr?

Søndag 24. november kl 18.00

på Krøderen Bibliotek.

Velkommen!