bilde av bredbånd kontakt

Nå skal det bygges moderne og fremtidsrettede firbernett i Krødsherad. Modum Kabel - TV og RingNett er i gang med salgsarbeidet i forbindelse med "utbyggingsplan bredbånd 2018" i området Glesne i Krødsherad kommune.

Det er i første omgang sendt ut informasjonsbrev til alle beboerne på Glesne.

 

For henvendelser og spørsmål vedrørende bredbåndutbyggingen kontakt:

Modum Kabel-TV og RingNetts kundeservice på telefon: 32784640, e-post: post@mkrn.no eller ved besøk: Eikerveien 33, 3340 Åmot.

norefjell vinter

Vi ønsker alle velkomne til presentasjon av Ecosign sine råd og vurderinger for destinasjon Norefjell på Sole Gjestgård 21. august kl. 15.00.

veiarbeid_skilt-1200x565

Sigdal kommune er i gang med utbedring av kommunal veg - «Bjøreskogveien» - på strekningen fra Eidalsroa frem til kommunegrensen til Krødsherad.

Arbeidene består  bl.a. av grøftearbeider, utskifting av stikkrenner, nytt bærelag samt nytt toppdekke (asfalt).

 

I utgangspunktet tas det høyde for at veien skal være åpen for trafikk i hele anleggsperioden, men i forbindelse med eventuelle sprengningsarbeider samt utskifting av stikkrenner kan det være aktuelt å stenge veien i begge kjøreretninger i kortere  perioder.

Det presiseres at entreprenøren vil legge til rette for at eventuell stenging blir av kortest mulig varighet.

I flg. kontrakt skal anleggsarbeidene være avsluttet innen 01.11.d.å.

Foto Tone Ranheim Rolfstad - fra tårnet på fyrandflaget

Buskerud fylkeskommune har satt av midler til tilskudd gjennom handlingsplanen 2018 til Strategi for idrett og friluftsliv. I den anledning lyses det nå ut tilskudd til Turskiltprosjektet, Pilegrimsleden, Læringsstiler og Smått er godt.

Kommunen oppfordrer lag og foreninger til å søke. Les mer om ordingene og søknadsfrister i brev fra Buskerud fylkeskommune (PDF, 156 kB)

.

bilde av fiolinist - kultur

Kulturskolen i krødsherad  - skoleåret 2018-2019

Tilbudet gis til elevgruppa fra og med 5. trinn til og med 18 år. Opplæringen følger skoleåret. Det er undervisningsfri i skolens ferier.

All opplæring på gitar, piano, bass, slagverk og band foregår i musikkrommet på Krøderen skole mandager på ettermiddagstid. Lærer er Even Grimelid. Skoleåret 2018-2019 kan vi tilby følgende opplæring:

bILDE AV SKOGBRANN

• Det er forbud mot bruk av åpen ild i og nær utmark, som engangsgriller og bål, og bråtebrenning....
På strender gjelder det generelle bålforbudet.
• Grilling i egen hage/eiendom ved forsvarlig plassering og aktsom bruk er lovlig. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Ha alltid vann tilgjengelig.
• Gi beskjed på en vennlig måte dersom du ser noen bryter forbudet.
Vi har alle et ansvar.
• Næringsvirksomhet i utmark bes ta spesielle hensyn i forhold til den ekstreme brannfaren:
http://www.viken.skog.no/…/brennhett-i-skogen-viken-skog-og…
• Husk nummer til 110 dersom du oppdager brann.
• Spørsmål: kontakt Drammensregionens Brannvesen IKS
tlf. 32 04 44 00 http://drbv.no/

 

 

 

hagevanning med slange - hentet fra nett

Vi får stadig henvendelser vedrørende vanningsrestiksjoner. Nedenstående restriksjoner gjelder fortsatt og vi gjelde frem til ny melding kommer.

 

Som følge av tørt og varmt vær innfører Teknisk sektor vanningsrestriksjoner i hele kommunen fra og med 28.06.18. Det tillates håndholdt slange, men ikke utlegg av spredere eller frittliggende slanger.


 

Oppdatert 30.07.18.

 

 

bilde av svommekloe

Det er registrert Svømmekløe (cercariedermatitt) på enkelte badeplasser ved Krøderfjorden.

Dette er et kjent problem når det er en varm sommer.

Her kan du lese informasjon fra Folkehelseinstituttet om problemet:

 

https://fhi.no/ml/badevann/svommekloe/

 

 

Bilde av skilt Kryllingheimen - Merete Holen

Legekontoret holder stengt fredag 20.07, 27.07 og 03.08.

Det er vanlig åpningstid fra 08:30 til 15:00 de andre dagene. 

Dr.Olga Mikalsen har ferie ukr 29,30 og 35.

Dr. Sasha Nedeljkovic har ferie i uke 31,32, 33 og 34.

 

Vi ønsker alle våre pasienter en riktig god sommer.

Oversiktskart 28

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for Ulakollen hytteområde. Området består av to eksisterende reguleringsplaner, Huldrakollen, 7.4.2011 og Ulakollen, 17.12.2009. Den nye planen skal erstatte disse planene innenfor planavgrensningen.

Formålet er oppgradering av eksisterende reguleringsplaner med mulig fortetting og utvidelse av planområdet. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kart. Planlagt utbygging vurderes til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at området i hovedsak er avsatt til byggeområde i kommuneplanen og at området allerede er regulert.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen 14.6.2017.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 15.8.2018 til:

Gullord GeoService AS, Klomsteinrovegen 252, 2836 Biri.

E-post: torivar@gullordgeoservice.no