fritid 123 5

Visste du at det finnes minst 42 organiserte fritidsaktiviteter du kan være med på i Krødsherad kommune? Og om du tar turen over til Sigdal eller Modum har du 218 fritidsaktiviteter og velge mellom! Sjekk ut www.fritid123.no for å få oversikt.

Norefjellrennet

MELD DEG PÅ ELLER TA MED HELE BEDRIFTEN PÅ NOREFJELLRENNET - LØRDAG 20. JANUAR 2018!

Norefjellrennet er et hyggelig tur-/trimrenn for de som ønsker seg en fin tur på fjellet. Du kan velge mellom 21 km og 42 km (42 km går 2 runder i 21 km traseen).

I start/målområdet blir det matservering og afterski med egen DJ til å skape god stemning under og etter rennet!

Norefjell Ski & Spa er arena for skirennet. Avstand fra hotellet til startområdet er ca. 100 meter. Målområdet er i hotellets piazza rett utenfor
Bar 52 og pizzeriaen.

Følg lenken for mer info: norefjellaktiviteter.no

Grunnkart 1

GNR./BNR. 178/59, 178/52, 178/18, 178/21 og deler av 178/260. PLAN-ID: 98

Fagmyndigheter, grunneiere og naboer varsles med dette om at det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av Krøderen torg (Jfr. Plan- og bygningsloven §12-8)

Forslagstiller er COOP Øst SA

Planområdets avgrensing framgår av kartet. Planområdets foreløpige areal er ca 13 daa.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge ny butikk og se på mulighetene boligformål.  

Konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Det konkluderes med at tiltaket

ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Området som skal reguleres til bolig er satt av til sentrumsformål kommuneplanens arealdel.

Kontaktinfo og frist for innspill:

Spørsmål eller innspill kan rettes til BAS Arkitekter AS ved Karoline Bergdal innen 1.februar 2018 på: tel: 970 11 495 / mail: karoline@bas-ark.no  / BAS arkitekter AS v/Karoline Bergdal, St.Marie gate 96-98, 1706 Sarpsborg

Krødsherad kommune skilt

Det vil fra 2018 bli innført nye rutiner for fakturering av kommunale avgifter.

 

De kommunale avgiftene vil bli delt opp i 4 terminer, med følgende forfall:

 

1 termin          20.02.18          (vann/avløp/renovasjon)

2 termin          20.05.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.08.18          (vann/avløp/renovasjon)

4 termin          20.11.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming.

 

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å benytte regningsmottager på fakturaene.

Alle fakturaer vedr. eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp vil heretter bli sendt til den som er eier av eiendommen.

Bakgrunnen er innføring av eiendomsskatt hvor det er mest riktig at fakturaen går til eier.


Du finner oversikt over alle gebyrer og avgifter her

 

Du finner fakturainformasjon her

Norehammeren - Bilde av damtjern

Kommunestyret egengodkjente i møte 14.12.2017 detaljreguleringsplan for Norehammeren og detaljreguleringsplan for Bukkespranget med utbyggingsavtaler.

 

 

Norefjell - planprogram

Forslag til felles planprogram for delplanene Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum og Norefjell 2019 - 2035

Kommunestyrene i Krødsherad og Sigdal vedtok 14.12.17 å legge forslag til felles planprogram for kommunedelplanene Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum og Norefjell 2019 – 2035 ut på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-14. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosesser med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger.

Planprogrammet og høringsbrev finner du her

 

Vannmåler

Frist for innsending av vannmåleravlesning er 31.12.2017. Alle abonnenter som har vannmåler får tilsendt kort for vannmåleravlesning. Du kan fylle inn svarkort pr post, eller bruke vår nettbaserte skjemaløsning.                                      

Skjema for avlesning finner du her

Krødsherad logo hentet fra fb siden

Formannskapets forslag til Budsjett for 2018 og Økonomiplan for 2018 -2021

er utlagt til alminnelig ettersyn på Kommunehuset Noresund og på vår hjemmeside fram til kommunestyrets behandling 14. desember 2017.

 

Noresund, 1. desember

Krødsherad kommune

 

 

 

 

Budsjettdokumentene finner du her:

 

 

 

 

 

Bilde av statens vegvesen logo

Statens vegvesen har laget forslag til reguleringsplan for fv 192 fra Haslerud til Fyransbråten, som nå ligger ute til offentlig ettersyn. Plandokumentene finner dere ved å trykke på linken nedenfor, eller dere kan komme innom på kommunehuset og se på dokumentene på papir. I tillegg har Statens vegvesen åpen kontordag på kommunehuset på Noresund mandag 11.des fra kl 14.00-18.00. Her blir det anledning til å se reguleringsplanforslaget, stille spørsmål, og diskutere planen med representanter fra Vegvesenet.»

 


Høringsdokumentene finner du her

Gatenavn i Krødsherad - bilde

Forslagene til veinavn i Krødsherad er ute på høring. 

Forslagene har vært på høring hos Stedsnavntjenesten i Språkrådet som har sett på skrivemåten etter reglene i "Lov om Stadnamn".

Arbeidsgruppen som har utarbeidet forslagene har i størst mulig grad benyttet lokale stedsnavn i sine forslag. For skogsbilveier er det tatt utgangspunkt i prosjektnavnene fra søknadene om bygging av disse, med noen tilpasninger.

Innspill og uttalelser til navneforslagene sendes kommunen pr. post til: Krødsherad kommune, Kommunehuset, 3536 Noresund eller pr. e-post til anne.gro.haviken@krodsherad.kommune.no

Høringsfristen er 30. november 2017