Krødsherad kommune logo

Vertskap i verdensklasse. 

Hva innebærer det?
Krødsheradsamfunnet ønsker vekst og utvikling. Som et ledd i disse bestrebelsene har kommunestyret besluttet at "Vertskap i verdensklasse" skal være kommunens visjon. En visjon er ikke en beskrivelse av en tilstand slik den er i dag, men et uttrykk for et fremtidig mål som vi i fellesskap ønsker å strekke oss mot. Kommunen ønsker nå å gi alle innbyggere i Krødsherad mulighet til å være med å fylle visjonen med innhold, og hvordan den kan bli ei ledestjerne og få en betydning. Derfor oppfordrer vi deg til å gå inn på https://app.easyquest.com/q/i6S3L  og gi dine innspill på to spørsmålsformuleringer i denne spørreundersøkelsen. Undersøkelsen er anonym, og den er åpen for besvarelse i perioden fra 22. februar til og med 1. mars 2019.
 

kommunestyresalen 30

Her finner du sakspapirer til møtet den 21.02.2019

Her kan du se kommunestyret live fra kl 19:00.

 

 

Bilde av vannmåler med konsoll

Vedrørende innføring av vannmåler

Krødsherad kommunestyre har vedtatt innføring av vannmålere. I etterkant av informasjonsbrev utsendt i romjula 2018 har kommunen mottatt noen henvendelser som nå besvares.

Hovedårsaken til at Krødsherad kommune innfører vannmålere hos alle abonnenter, er prinsippet om at den enkelte abonnent skal betale for sitt eget forbruk av vann. De som har vannmåler i dag, må også sette inn ny vannmåler fra kommunen. Dette skyldes at ny vannmåler skal kunne avleses automatisk, noe eksisterende vannmålere ikke er.

Som nevnt i forrige informasjonsbrev er det inngått kontrakt med Venåsen Rørservice AS om installering av vannmålere. Motivasjonen for å inngå en slik avtale er at det oppnås stordriftsfordeler og lavere pris for den enkelte abonnent. Kostnaden for dette fordeles over 10 år på årsgebyret.

Den praktiske gjennomføringen av arbeidet vil foregå ved at Venåsen tar kontakt med den enkelte abonnent for å gjøre nødvendige avtaler for installeringen. Før arbeidet gjennomføres vil det bli avklart hvorvidt det er behov for å gjøre tilpasninger utover standard montasje. Det vil bli tatt bilder både før og etter utført arbeid hos den enkelte abonnent. Kommunen har anskaffet en vannmåler med konsoll. Konsollen vil bli monterer i de husstander hvor dette er praktisk mulig. Kommunens entreprenør vil søke en praktisk og økonomisk installasjon i dialog med den enkelte abonnent. Større bygningsmessige inngrep vil ikke bli utført eller bekostet av kommunen.

Krødsherad kommune starter februar 2019 med installasjon av vannmålere i kommunale bygg og boliger. Dette utgjør ca. 10 % av abonnentene i kommunen. Gjennom dette arbeidet vil kommunen verifisere rutinene i prosjektet før man starter med installasjon hos private abonnenter. Abonnenter anbefales å følge med på Krødsherad kommune sin hjemmeside på internett da oppdatert informasjon vil bli lagt ut der.

Det har kommet spørsmål om muligheten til å gjøre avtale med annen godkjent rørlegger. Kommunen åpner for en slik løsning. Det innebærer imidlertid at alle installasjonskostnader må dekkes av abonnenten selv. Den abonnent som velger dette må selv sørge for: 

  • Å gjøre avtale med godkjent rørlegger, og melde i fra om dette til kommunen.
  • Å hente ut vannmåler fra kommunen sitt lager.
  • At det sendes over nødvendig informasjon til kommunen umiddelbart etter fullført installasjon.

Siste frist for gjennomføring av ovennevnte er 31.12.2019.

Abonnenter som velger å installere vannmåler i privat regi vil ikke bli belastet med installasjonskostnad (over gebyret) som kommunen betaler sin entreprenør.

Bilde av plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsarbeid for Tretjenn hyttefelt som omfatter deler av gnr. 223 bnr. 1, Rishovd, Krødsherad kommune.

Området er omfattet av eksisterende reguleringsplan Rishovd –Tretjenn, vedtatt 06.02.1997. Ny reguleringsplan skal erstatte denne.

Hensikten med planarbeidet er å heve standarden på eksisterende hyttefelt - gjennom en samlet vann- og avløpsprosjektering, samt å rydde opp i eksisterende veg- og eiendomsforhold.

Planområdet er vist på vedlagte oversiktskart, og er avgrenset som vist på vedlagte plankart (Plankart avgrensning av planområdet). Planområdet for ny plan er noe utvidet sammenlignet med eksisterende planområdet. Utvidelsen av planområdet vil i hovedsak være mot vest. En utvidelse av eksisterende planområdet er ikke i samsvar med gjeldende kommuneplan. Planområdet er på ca. 500 daa. En utvidelse på ca. 90 daa sammenlignet med arealet i eksisterende reguleringsplan.

I eksisterende planområde er det 55 hyttetomter. I ny plan legges det opp til en utvidelse med mellom seks og ni nye tomter.

Parallelt med arbeidene med ny reguleringsplan, skal det utarbeides en vann- og avløpsplan for planområdet.

Ny plan vil ha samme type bebyggelse og samferdselsanlegg som eksisterende plan (fritidsbebyggelse og vegarealer). I ny plan vil det dessuten bli angitt traseer og arealer for teknisk infrastruktur som høyspentanlegg og eventuelle vann- og avløpsanlegg, og arealer for friluftsaktiviteter (ski- og aktivitetsområde).

Planlagt utbygging er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.

Den 30.11.2018 ble det avholdt oppstartsmøte med Krødsherad kommune.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 11.03.2019 i brev til Leif Bjarne Rishovd, Rishovd gård, 3535 Krøderen med kopi til Krøderen kommune, kommunehuset, 3536 Noresund, eller pr. e-post til leif.rishovd@veidekke.no med kopi til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

 

Barnehagen på Kleivavarden

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.

Hovedopptaket gjennomføres en gang pr. år.

Barn født innen 30.11. året før eller tidligere har rett på barnehageplass når det søkes til hovedopptaket.

Dersom det ikke er søkt til hovedopptaket kan ikke kommunen garantere plass for inneværende barnehageår.

Innvilget plass tildeles normalt fra august samme år eller etter avtale etter at barnet har fylt 11 måneder. Foreldre/foresatte som får avslag, eller som søker plass i løpet av året vil bli stående på venteliste, og plasser som blir ledige i løpet av året tildeles fortløpende.

For tildeling og avslag på kommunal plass fattes det enkeltvedtak (Forvaltningsloven §23 og §28).

Barn med funksjonshemming har rett til barnehageplass, jfr. Barnelovens §13.

 

Bilde av kulturminne  - hentet fra kulturminnefondet

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Siden Kulturminnefondet ga sine første tilskudd i 2003, har nærmere 5000 prosjekter fått støtte på til sammen 780 millioner kroner. I 2019 deler vi ut over 100 millioner kroner til prosjekter over hele Norge.

bilde  - hallingdal renovasjon

Hallingdal Renovasjon har tekniske problemer med en bil i dag 04.02.19 og får ikke gjennomført tømming som avtalt. Dette vil gjelde Fv 192 Noresund – Ringnes, samt sørsiden av Krøderen, vegkryss Bråtastua. Denne ruta vil bli kjørt på onsdag 06.02.19.

skog, jorder og vann - ringerike kommune

Aktivitetsdriver - skogbruket i fokus

Ønsker du en spennende og utfordrende prosjektstilling, jobbe sammen med dyktige fagpersoner i ett godt arbeidsmiljø?

Det er nå utlyst en 3 års prosjektstilling for økt aktivitet og verdiskapning i skogbruket i Ringerike, Hole og Krødsherad. 

Stillingen er 100% og kontorsted vil være både i Hønefoss (80%) og Noresund (20%).

Søknadsfristen er 01.03.2019 (i stillingsannonsen står det 01.02, dette er feil).

Fullstendig utlysninge finner du her

Vannmåler

Krødsherad kommunestyre har vedtatt innføring av vannmålere. I etterkant av informasjonsbrev utsendt i romjula 2018 har kommunen mottatt noen henvendelser som nå besvares.

Her kan du lese informasjonsbrev nr 2 om innføring av vannmålere i Krødsherad kommune