Kommuneplan og kommunedelplaner

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder eller temaer. 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien beskriver utviklingstrekk og utfordringer i kommunen, og er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å drøfte strategiske valg for den videre utviklingen av Krødsheradsamfunnet. Planstrategien beskriver hvilke planoppgaver kommunen prioriterer for å legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.

Kommunestyret i Krødsherad vedtok planstrategi for perioden 2020-2024 i møte 17. september 2020. 

Dersom det er planer som er ute på høring vil disse bli lagt ut på våre hjemmesider.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret sluttbehandlet kommuneplanens samfunnsdel i sitt møte 18. juni 2020.

Dermed har Krødsherad fått på plass et etterlengtet og viktig politisk og administrativt styringsdokument for de nærmeste 12 årene. Dette plandokumentet beskriver de overordnede målene vi i fellesskap må strekke oss mot for å få til den utviklingen vi ønsker oss for kommunen vår.  Samtidig peker planen på viktige veivalg som må gjøres for å nå disse målene. Den vedtatte samfunnsdelen skal nå legges til grunn og gi føringer for øvrige planer og strategier som skal utarbeides.

Kommuneplanens arealdel

I Krødsherad kommune ble kommuneplanens arealdel 2012-2024 vedtatt i kommunestyret 24. september 2013. På Krødsherad kommunes kartsider finner du kommuneplanens arealdel, samt alle andre arealplaner inkludert kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. 

Se beskrivelse for å finne fram til kommuneplanens arealdel på kartsidene under.

Kommunedelplaner

I tillegg til kommuneplanen er det vedtatt kommunedelplaner for forskjellige temaer i kommunen. Følg linkene til de ulike kommunedelplanene under. 

 

Det er også utarbeidet kommunedelplaner for flere områder i kommunen. Disse kommunedelplanene ligger på kartsidene. Linkene tar deg til kommunens kartsider. Se beskrivelsen under for å finne fram til kommunedelplanene på kartsidene. Der kan du også finne de ulike dokumentene som hører til. I lista under finner du de viktigste dokumentene i planene. 

 

 

Hvordan finne fram til kommuneplan og kommunedelplaner på Krødsherad kommunes kartsider

Brukerveiledning for kartløsningen finner du ved å trykke på spørsmålstegnet i verktøylinja øverst til venstre i bildet.

For å få tilgang til de ulike planene må du først huke av for arealplaner under kommunevåpenet øverst i venstre hjørne av bildet.

Der det finnes reguleringsplan vil disse vises i kartet automatisk. For å vise kommuneplan eller kommunedelplaner må du velge gjeldende kommuneplan eller evt. gjeldende kommunedelplan øverst i venstre meny. De ulike kommunedelplanene vil da vises. For å få tilgang til plandokumenter som, planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og politisk behandling av planen klikker du i kartvinduet på planområdet. Link til dokumentene vil ligge under hverandre på venstre side i bildet.

Kontaktinfo

Hans Ole Wærsted
Virksomhetsleder Plan og forvaltning
E-post
Mobil 48 22 03 11