Kommunedelplan for vann, avløp, overvann og vannmiljø

Krødsherad kommune har utarbeidet et utkast til Kommunedelplan for vann, avløp, overvann og vannmiljø. Denne legges frem for kommunestyret i september 2022 for å vedtas legges på høring.

Her finner du: Kommunedelplan VAO og vannmiljø 01.06.22. (PDF, 12 MB)

Vedlegg - Kommunedelplan for Vann og Avløp

Vedlegg til Hovedplan for Vann og Avløp

HPA-01A Oversiktskart avløpssystem Norefjell rensedistrikt (PDF, 8 MB)

HPA-01B Oversiktskart avløpssystem Krødern rensedistrikt (PDF, 9 MB)

HPA-02A Avløpsledninger med sannsynlig saneringsbehov - Norefjell rensedistrikt. Felleskummer SO og VS. (PDF, 35 MB)

HPA-02B Avløpsledninger med sannsynlig saneringsbehov - Krøderen rensedistrikt. Felleskummer SO og VS. (PDF, 18 MB)

HPA-03 Oversikt over private avløpsanlegg (PDF, 8 MB)

HPA-04 Tilknytningssoner 100-200-500 m (PDF, 8 MB)

HPA-05 Temakart spredte avløp (PDF, 8 MB)

HPO-01A (PDF, 3 MB)

HPO-01B (PDF, 3 MB)

HPO-01C (PDF, 3 MB)

HPO-02A (PDF, 2 MB)

HPV-01 Oversikt over VL-system og forsyningsområder (PDF, 8 MB)

HPV-02 Vannledninger med sannsynlig saneringsbehov. Felleskummer VS. (PDF, 34 MB)

HPV-03 Trykksoner (PDF, 7 MB)

HPV-04 Forsyningsområder høydebasseng (PDF, 7 MB)

HPV-05 Investeringstiltak vann (PDF, 3 MB)

Notat - Mikrobiell barriere analyse (PDF, 395 kB)

Oppgradering Slettemoen Høydebasseng (PDF, 6 MB)

Vedlegg 1 Oversikt over grunnlagsmateriale (PDF, 163 kB)

Vedlegg 2 Dataklassifiseringsnotat (PDF, 149 kB)

Vedlegg 3 Transportsystem Krøderen - RA Noresund (PDF, 4 MB)

Vedlegg 4 Skisseprosjekt fellesgrøft vestsiden (PDF, 15 MB)

Vedlegg 5 Risikoklassifisering av overløp i Krødsherad kommune 06.10.2021 (PDF, 55 kB)

Vedlegg 6 Pumpestasjoner_og_pe (XLSX, 35 kB)

Vedlegg 7 Saneringsplan spredte avløp (PDF, 2 MB)

Vedlegg 9 Miljorisikoanalyse Avløp (PDF, 4 MB)

Vedlegg 10 - Handlingsplan investeringstiltak VAO 2023-2032 - Krødsherad kommune og NVA (PDF, 120 kB)

Vedlegg 11 - Mål DiVA mål og diagnose (XLSX, 51 kB)

Vedlegg 12 Bekkeinntak - Kapasitet- og risikovurderinger (PDF, 8 MB)

Vedlegg 13 Investeringstiltak avløp - Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 57 kB)

Vedlegg 14 Investeringstiltak vann - Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 62 kB)

Vedlegg 15 Investeringstiltak overvann - Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 47 kB)

Vedlegg 16 Driftstiltak - Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 78 kB)

Vedlegg 17 Plantiltak Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 50 kB)

Vedlegg 18 Administrative tiltak Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 54 kB)

Vedlegg 19 Notat Prinsipper for tilknytning til offentlig avløpsnett (PDF, 6 MB)

Vedlegg 20 Notat Kostnadsgrense for pålegg om tilknytning til offentlig vannforsyningsnett (PDF, 31 kB)

Vedlegg 21 Notat Krødsherad - HEC-RAS (PDF, 7 MB)

Vedlegg 22 Aktsomhetskart (PDF, 45 MB)

Vedlegg 23 Brannvann Krøderen og Noresund (PDF, 8 MB)

Vedlegg 24 Vurdering restkapasitet VA - Glesnemoen (PDF, 4 MB)

Vedlegg 25 Vurdering brannvann Olbergsmoen (PDF, 2 MB)

Vedlegg 26 Vurdering brannvann Norefjellstua (PDF, 6 MB)