Informasjonsvideo fra lege og kommuneoverlege om koronasmitte og smitteforebygging

Klikk for stort bilde Informasjonsvideo fra kommunelegen og flere om koronasmitte og smitteforbygging. Vi oppfordrer ALLE til å se denne videoen.
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsarbeid for Tretjenn hyttefelt som omfatter deler av gnr. 223 bnr. 1, Rishovd, Krødsherad kommune.

Området er omfattet av eksisterende reguleringsplan Rishovd –Tretjenn, vedtatt 06.02.1997. Ny reguleringsplan skal erstatte denne.

Hensikten med planarbeidet er å heve standarden på eksisterende hyttefelt - gjennom en samlet vann- og avløpsprosjektering, samt å rydde opp i eksisterende veg- og eiendomsforhold.

Planområdet er vist på vedlagte oversiktskart, og er avgrenset som vist på vedlagte plankart (Plankart avgrensning av planområdet). Planområdet for ny plan er noe utvidet sammenlignet med eksisterende planområdet. Utvidelsen av planområdet vil i hovedsak være mot vest. En utvidelse av eksisterende planområdet er ikke i samsvar med gjeldende kommuneplan. Planområdet er på ca. 500 daa. En utvidelse på ca. 90 daa sammenlignet med arealet i eksisterende reguleringsplan.

I eksisterende planområde er det 55 hyttetomter. I ny plan legges det opp til en utvidelse med mellom seks og ni nye tomter.

Parallelt med arbeidene med ny reguleringsplan, skal det utarbeides en vann- og avløpsplan for planområdet.

Ny plan vil ha samme type bebyggelse og samferdselsanlegg som eksisterende plan (fritidsbebyggelse og vegarealer). I ny plan vil det dessuten bli angitt traseer og arealer for teknisk infrastruktur som høyspentanlegg og eventuelle vann- og avløpsanlegg, og arealer for friluftsaktiviteter (ski- og aktivitetsområde).

Planlagt utbygging er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.

Den 30.11.2018 ble det avholdt oppstartsmøte med Krødsherad kommune.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 11.03.2019 i brev til Leif Bjarne Rishovd, Rishovd gård, 3535 Krøderen med kopi til Krøderen kommune, kommunehuset, 3536 Noresund, eller pr. e-post til leif.rishovd@veidekke.no med kopi til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

 

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Siden Kulturminnefondet ga sine første tilskudd i 2003, har nærmere 5000 prosjekter fått støtte på til sammen 780 millioner kroner. I 2019 deler vi ut over 100 millioner kroner til prosjekter over hele Norge.

Hallingdal Renovasjon har tekniske problemer med en bil i dag 04.02.19 og får ikke gjennomført tømming som avtalt. Dette vil gjelde Fv 192 Noresund – Ringnes, samt sørsiden av Krøderen, vegkryss Bråtastua. Denne ruta vil bli kjørt på onsdag 06.02.19.

Aktivitetsdriver - skogbruket i fokus

Ønsker du en spennende og utfordrende prosjektstilling, jobbe sammen med dyktige fagpersoner i ett godt arbeidsmiljø?

Det er nå utlyst en 3 års prosjektstilling for økt aktivitet og verdiskapning i skogbruket i Ringerike, Hole og Krødsherad. 

Stillingen er 100% og kontorsted vil være både i Hønefoss (80%) og Noresund (20%).

Søknadsfristen er 01.03.2019 (i stillingsannonsen står det 01.02, dette er feil).

Fullstendig utlysninge finner du her

Krødsherad kommunestyre har vedtatt innføring av vannmålere. I etterkant av informasjonsbrev utsendt i romjula 2018 har kommunen mottatt noen henvendelser som nå besvares.

Her kan du lese informasjonsbrev nr 2 om innføring av vannmålere i Krødsherad kommune

Midtkraft er igang med utbygging av bredbånd etter oppdrag fra kommunen med tildeling av midler fra Nkom. Her kan du følge med på fremdriften i arbeidet til Midtkraft i de områdene som i denne omgang er under utbygging.

Her finner du en oversikt over utbyggingsområdene

Fremdriftsrapport - Milepæl 1/Glesne, datert 10.01.2019

Fremdriftrapport - Milepæl 2/Olberg/Bjertnes, datert 10.01.2019

Utbyggingsrapport, datert 10.10.2018

Utbyggingsplan, datert 31.07.2018

 

 

 

 

Gnr. 210 bnr. 41m/fler, Krødsherad kommune

I medhold av plan - og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsarbeid for Norefjell alpinlandsby, som omfatter gbnr. 210/41 m/fler.

Hensikten med planforslaget er å oppdatere planen etter eksisterende forhold, samt legge til rette for to nye leilighetsbygg. Planen vil erstatte eksisterende reguleringsplan for området: "Høgli-Ødegård" (plan-ID: 0622 31) vedtatt 22.06.2005.

Merknader som kan ha innvirkning for planarbeidet bes sendes til sifo@cowi.com, eller med brev til Sigrid Elise Fossan, COWI AS, Nedre Storgate 6, 3015 Drammen med kopi til Krødsherad kommune, kommunehuset, 3536 Noresund, eller krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

Frist for merknader er 31.01.2019.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås hos COWI AS v/Sigrid Elise Fossan, tlf: 418 52 444.

Kommunehusets servicetorg er fra og med fredag 11.01.19 å finne på sin kjente plass, med inngang fra hovedveien.

Vi har i tiden hovedinngangen har vært stengt rehabilitert utseende til kommunens servicetorg, vi er ikke ferdig møblert innen reåpningen, men det vil møbleres innen kort tid. Det vil fortsatt foregå noe byggeaktivitet på kommunehuset, men vi håper ikke dette skaper så mye sjenanse for besøkende.

 

Velkommen.

Vi har gleden av å presentere vår nye oppvekstsjef Børre Jensen. Børre er 59 år og kommer fra stillingen som rektor ved Steinberg skole i Nedre Eiker. 

Etter 23 år som lærer og de siste 12 som skoleleder har Børre lang og bred erfaring innen oppvekstfeltet, men er nå klar for å ta fatt på nye og større utfordringer hos oss.

Vi ønsker vår nytilsatte oppvekstsjef velkommen, og lykke til i jobben fremover.