Eiendomsskatt

Krødsherad kommunestyre vedtok i møte 17. desember 2015 i sak 96/15 pkt 4 og 5, innføring av eiendomsskatt for alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a. Alle eiendommer er nå taksert. For verker og bruk som allerede har eiendomsskatt, er det foretatt en retaksering. 

 • Rutiner for fakturering av kommunale avgifter ble endret fra 01.01.2018, se informasjon om endringene her (PDF, 83 kB). De kommunale avgiftene er delt opp i 4 terminer. Eiendomsskatten er delt opp i 2 terminer, og vil bli fakturert sammen med de kommunale avgiftene i 2.termin, med forfall 20.05 hvert år og 4.termin, med forfall 20.11 hvert år. 

Utsending av skatteseddel

Skatteseddel sendes ut hvert år innen 1 mars. Skattelistene vil da bli lagt ut til offentlig ettersyn samme dag.

 • Klagefristen er 12.04 hvert år.
 • Eiendomsskatten beregnes fra 1. januar 2017.

 

Vedtak fra kommmunestyret den 23.02.17

Krødsherad kommunestyre stadfester med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 tidligere vedtak om utskriving av eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2017. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 
til 3 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 200.000 kroner av takstverdi. 
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 10 og 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7a, fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt 

 • Krødsheradhallen, eier stiftelsen Krødsheradhallen 
 • Langerud skytebane, eier Krødsherad skytterlag 
 • Høgevarde turisthytte, eier Drammen og omegn turistforening 
 • Røde Kors hytta, eier Norefjell skisenter 
 • Norefjell golfklubb, eier Norefjell golfklubb 
 • Svartekroken nærmiljølokale, eier Ørgenvika arbeiderforening 
 • Krøderbanen 
 • Villa Fridheim

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7b, fritas bygning som er vernet jfr. register hos riksantikvaren, for eiendomsskatt.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7c, fritas nyoppført bygning som brukes som bolig i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Vedtaket gjøres gjeldende for boliger oppført etter vedtaket om fritak er gjort. Fritaket gjelder fra boligen har fått ferdigattest.

 • Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
 • Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.


 

Hvordan gjennomføres arbeidet med eiendomsskatt?

Kommunestyret vedtok i desember 2015 å innføre generell eiendomsskatt i Krødsherad. Med dette som utgangspunkt ble det oppnevnt en Sakkyndig nemnd, og en Klagenemnd.


Sakkyndig nemnd vedtar takster, basert på forslag fra et eksternt takstfirma. De er også første klageinstans for eventuelle klager. Klagenemnda behandler klagene som ikke får medhold av sakkyndig nemnd. 


Alle eiendommer er i løpet av 2016 besiktiget av takstfirmaet VKL. For å komme frem til en best mulig takst har omsatte eiendommer vært en rettesnor. Målet har vært å komme frem til en forsiktig antatt markedsverdi. Størrelse, alder, beliggenhet og geografisk plassering av eiendom vil spille inn i takstgrunnlaget. En grundigere gjennomgang av takseringsprinsippene kan du finne i dokumentet «Rammer og retningslinjer (PDF, 2 MB)». I linkene under finner du også sonekart over kommunen. 


Takstene vil bli stående i 10 år, og nye eiendommer vil takseres fortløpende etter gjeldene prinsipper frem til neste hoved taksering. Ved taksering er det bruksareal (BRA) som danner grunnlag for arealberegningen.

 

Hva er promille og bunnfradrag?

Promille er benevnelsen for andelen skatt du skal betale av skattegrunnlaget som er vedtatt for din eiendom. En promille tilsvare 1/1000. Promillen i eiendomsskatt kan settes mellom 2 og 7. Første året det innføres på bolig og fritidsbolig er promillen lovpålagt satt til 2. Promillen kan differensieres mellom bolig samt fritidsbolig, og resterende skatteeiendom. 

Bunnfradrag er et beløp som trekkes fra takstgrunnlaget på hver boenhet før man bruker promillesatsen til å beregne skatten. 

Både bunnfradrag og promillesats må vedtas av kommunestyret hvert år, og kan dermed endres årlig. For 2017 er promillen 2 for bolig og fritidsbolig, 3 for næring, verker og bruk. Bunnfradrag er satt til kr 200 000. 
 

Hvilke eiendommer kan fritas fra eiendomsskatt?

Kommunestyret har gjort følgende vedtak for 2017:


I medhold av eiendomsskatteloven § 7a, Fritak for eigedom som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten, fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt;

 • Krødsheradhallen, eier stiftelsen Krødsheradhallen 
 • Langerud skytebane, eier Krødsherad skytterlag 
 • Høgevarde turisthytte, eier Drammen og omegn turistforening 
 • Røde Kors hytta, eier Norefjell skisenter 
 • Norefjell golfklubb, eier Norefjell golfklubb 
 • Svartekroken nærmiljølokale, eier Ørgenvika arbeiderforening 
 • Krøderbanen 
 • Villa Fridheim 

Om du har en eiendom som kommer inn under §7a, men ikke er listet opp kan du søke om fritak med dette skjemaet:

 
 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7b, fritas bygning som er vernet jf. register hos riksantikvaren, for eiendomsskatt. Andre bygg av historisk verdi kan også søke om fritak gjennom paragraf 7b i enendomsskatteloven ved hjelp av skjemaet under. Søknadene vil bli behandlet særskilt, og fritak må søkes om årlig. 

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7c, fritas nyoppførte bygning som brukes som bolig i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Vedtaket gjøres gjeldende for boliger oppført etter vedtaket om fritak er gjort. Fritaket gjelder fra boligen har fått ferdigattest.

Les hele kommunestyrevedtaket fra 23.02.17 her (PDF, 290 kB)


 

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

1.    Hva har takstmannen lagt til grunn for takseringen?
Svar: Indre og ytre forhold til eiendommen, opparbeidelse, husets/hyttens stand, beliggenhet, kjente omsetninger i området for tilsvarende objekter, nærhet til skole, butikker med mer. Det er kun gjort en utvendig befaring. 

2.    Jeg har store skader som takstmannen ikke kjenner til, spiller det inn på taksten?
Svar: Ja, lever en skriftlig klage hvor forholdene blir beskrevet, dokumentasjon er ønskelig. Legg gjerne ved skadetakst eller bilder der det er mulig.

3.    Taksten er alt for høy, dette synes jeg er urimelig, har dere gjort en feil?
Svar: Det er vanskelig å svare for hva takstmannen har gjort. Hvis du er sikker i din sak er det bare å klage. Men hvis det viser seg at taksten er reell eller i verste fall for lav vil sakkyndignemnd/klagenemnd vurdere dette på nytt. Klageren kan i verste fall ende opp med en høyere takst.

4.    Naboen har fått en lavere takst enn meg, men har jo et større hus?
Svar: Det har blitt gjort en verdivurdering ut fra hva markedet er villig til å betale for huset ditt. Derfor kan mange andre faktorer enn areal spille inn på verdien.

5.    Tar dere hensyn til at jeg ikke har strøm eller vann på hytta?
Svar: Så godt vi kan, men det er ikke alltid like lett å se, da disse kan være ført under bakken. Føler du at taksten er for høy i forhold til hva den har å tilby kan det klages på grunnlag av at takstmann ikke kunne kjenne til forholdene. 

6.    Jeg har en lavere verditakst fra 1 ½ år siden, har dere gjort en feil?
Svar:  En må huske at takster er ferskvare, så mye kan ha skjedd i mellomtiden. Kanskje markedet har utviklet seg. Viktig å merke seg at vi kun har sett på utsiden. Takstmannen ved tidligere verdivurdering har sett huset fra innsiden også.

7.    Jeg har en uinnredet kjeller og 2. etg så jeg mener taksten er for høy
Svar: Disse forholdene vet ikke takstmannen om, send en klage så vil dette bli vurdert på nytt. Arealene skal uansett føres som de gjør i matrikkelen.

8.    Hytta mi er ikke mulig å selge pga. at den ligger på en tomt sammen med flere hytter. Vi har avtaler som binder oss så vi ikke får solgt.
Svar: Eiendomsskatteloven tar ikke stilling til privatrettslige avtaler. Eiendomsskatten på slike eiendommer må deles mellom de forskjellige eierne internt.

9.    Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?
Svar: Som fester påtar du deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier til vanlig sitter med, dertil også eiendomsskatten. 

10.    Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier, men grunnen er min.
Svar: Dette er pga. en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren. Eneste måten å få denne avgiften over på hytteeier på papiret er ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen. Kan også skille ut en festet tomt eller punktfeste. Først når dette foreligger vil eiendomsskatten bli flyttet til sin rettmessige eier. 

 


 

 

 

Hvordan sender jeg inn klage?

Det er anledning til å klage på eiendomsskattetaksten. Klagefristen for eiendomsskatt er 12. april 2018 for inneværende år. Det er ikke anledning til å klage på fakturaen for 2. termin. I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan skatteyter klage på eiendomsskattetaksten hvert år i forbindelse med utskriving av skatten, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må være skriftlig. 

Henvendelser bes merket med: eiendomsskatt, navnet ditt, telefon hvor du kan treffes på dagtid og gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse. Dersom klagen gjelder feil arealberegning ber vi deg sende byggetegning eller skisse med påtegnede mål av etasjene innenfor yttervegg.

Klagenemnd 2023 - 2027

Nemndens funksjonstid er fra valgdato og ut kommunevalgperioden/til nytt valg er foretatt. 

Klagenemnd
Klagenemnd Navn
Leder Herleik Ødegård
Nestleder Rune Stensrud
Medlem Ståle Løvli
Varamedlem Gøril Ødegård
Varamedlem Hermann Johannes Glienke
Varamedlem Anne Kristin Jokerud

 

Sakkyndig nemnd 2023 - 2027

Nemndas funksjonstid er fra valgdato og ut kommunevalgperioden eller til nytt valg er foretatt. 

Følgende representanter er valgt av kommunestyre for perioden 2023-2027. 

Resterende medlem, samt valg av nestleder, suppleres i neste kommunestyremøte i 2024. 

Sakkyndig nemnd
Sakkyndig nemnd Navn
Leder Bjørn Øyvind Råen
Nestleder
Medlem Alf Kjernås
Vararepresentant Inge Thorrud
Vararepresentant Anders Bjerregaard
Vararepresentant Geir Anders Finnevolden

 

 

På kommunens nettside finner du Klageskjema for eiendomsskatt

På kommunens nettside finner du Skjema om fritak fra eiendomsskatt § 7a

På kommunens nettside finner du Rammer og retningslinjer   (PDF, 7 MB) - retningslinjene er revidert 21.02.2018

 

Tidligere utsendt informasjon:

Kontaktinfo

Eiendomsskattekontoret
E-post
Telefon 32 15 00 00
Wivi Braathen
Rådgiver eiendomsskatt
E-post
Mobil 95 18 48 93
Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Adresse: Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Åpningstid: Mandag til fredag er servicetorget og telefonen åpen fra kl. 09:00 - 14:00.

Skjema for ris og ros på kommunale tjenester

 

Åpningstider

 

 

 

 

Adresse

 • Ringnesveien 10
 • 3536 Noresund
 • Organisasjonsnummer
  964 962 855
 • Bankkontonummer
  2351 09 55234
 • Kommunenummer
 • 3318

Alle fakturaer skal sendes på EHF-format til org nr: 964962855 (ELMA, aksesspunkt Visma)

Alternativt kan de sendes til: fakturamottak@krodsherad.kommune.no

Tilgjengelighetserklæring