Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA)

Selskapet er et heleid kommunalt aksjeselskap. Krødsherad kommune eier 100% av aksjene. Selskapets formål er prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg i Norefjellområdet. Selskapet leverer tjenester av allmennyttig betydning til selvkost til sine abonnenter, og der gebyrene vedtas av kommunestyret i Krødsherad kommune.  

Styreform
Generalforsamling Ordfører Knut Martin Glesne
Styreleder Bjørn Kristian Bråten
Styremedlemmer Linda Aaskjær
  Maiken Steen Lund
  Inge Thorud
  Gunbjørn Kjernås
Daglig leder   Inger Merete Bjerkerud
Norehammeren - informasjon nr 6 - status for utbygging av vann og avløp
Informasjonsbrev nr 6 - Klikk for stort bilde Informasjonsbrev nr 6 - Klikk for stort bilde

 

Norehammeren - Informasjonsbrev nr 6 med vedlegg
Tittel Publisert Type
Trinn 4a - NHS Skjema tilknytning internt VA-anlegg

Trinn 4a - NHS Skjema tilknytning internt VA-anlegg

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trinn4a_NHS Skjema tilknytning internt VA-anlegg .pdf
NHS Skjema tilknytning internt VA-anlegg - Revidert

NHS Skjema tilknytning internt VA-anlegg - Revidert

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rev3_NHS Skjema tilknytning internt VA-anlegg - Revidert.pdf
Oversikt over etapper

Oversikt over etapper

21.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Air49305A39565C_001760.pdf

 

Norehammeren - Informasjon nr 4 om videre utbygging av vann og avløp (datert 12.09.2019)

Til hytteeiere og tomtekjøpere på Norehammeren

 

Informasjon nr 4 fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og grunneier Ola Nore gjennom utbyggingsselskapet Norefjell Hyttesenter AS

 

NOREHAMMEREN –

INFORMASJON OM VIDERE UTBYGGING AV VANN OG AVLØP

NHAS og NVA har samordnet  aktiviteten på Norehammeren slik at byggingen av et komplett vann- og avløpsnett gjennomføres og ferdigstilles inn til den enkelte eiendom/tomt, ihht NHAS og NVAs VA-planer.

Dette ihht krav i reguleringsplanen for Norehammeren, se bestemmelsene pkt 2.7:

2.7 Vann og avløp

a. Vann-og avløp anlegges i henhold til VA-plan i det enkelte område/i det enkelte  byggetrinn.

b. Alle bygninger med sanitæropplegg skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett.

 

Reguleringsplanen for Norehammeren setter altså krav om at alle bygninger med sanitæropplegg skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. NHAS og NVA etablerer nå det offentlige vann- og avløpsnettet.

 

Vi har informert om dette via våre hjemmesider, - i form av 3 tidligere informasjonsskriv. De siste dagene har vi blitt kontaktet av hytteeiere som har spørsmål til utbyggingen. Vi anbefaler å lese tidligere informasjonsskriv, samt dette (nr 4) for å få kunnskap om det arbeidet som pågår og prosessen for å kobles til offentlig vann og avløp.

 

Utbyggingen pågår, og slik er status og videre framdrift:

 • Etappe 3A
  • Hovedledningsnettet ferdigstilles i slutten av september 2019
  • Byggingen av det interne nettet starter umiddelbart og etter hvert som arbeidet går framover, vil den enkelte hytteeier bli kontaktet av NHAS om mulighet for tilkobling
 • Etappe 3B
  • Hovedledningsnettet er ferdigstilt
  • Byggingen av det interne nettet starter i månedsskifte september/oktober 2019. Når det er ferdig bygget, vil den enkelte hytteeier bli kontaktet av NHAS om mulighet for tilkobling
 • Etappe 3C – Oppstart høsten 2019 og planlagt ferdig vinteren 2020
 • Etappe 4    – Oppstart vinteren 2020 og planlagt ferdig ettervinteren 2020/2021

   

  Vi må ta forbehold om at det kan bli justeringer på planen i Etappe 3C og 4.

   

Krødsherad kommune åpner for at byggesøknader kan behandles parallelt med at entreprenørarbeidene pågår i de enkelte delområdene under trinn 3. Det vil allikevel være slik at man ikke kan få ta i bruk nybygd hytte og få ferdigattest før vann og avløp er tilkoblet hytta i det enkelte delområde 3 A-B-C. Godkjent søknad om tilkobling til vann og avløp (fra NHAS og NVA) må foreligge før byggesøknad blir behandlet i Krødsherad kommune.

 

Som vi skrev i forrige infoskriv, vil NHAS legge NVAs spesifikasjoner til grunn for utbyggingen av vann- og avløpsnettet. NVA har en opsjon om å overta anlegget og driften av anlegget når dette står ferdig. NHAS sine kostnader med utbyggingen i Etappe 3- 4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området. At grunneier forestår utbyggingen av vann- og avløpsnettet inne i et regulert område, er slik det også gjøres alle andre steder på Norefjell. Kostnadene med slik utbygging blir, også i de andre områdene, fordelt på hytteeierne.

 

Framgangsmåte – søknad/godkjenning for tilkobling og faktisk tilkobling

Du må inngå avtale med NHAS om tilkobling og betale bidraget for utbyggingen av det interne nettet før du kan få godkjent tilkobling til NVAs hovedledningsnett. NHAS og NVA vil behandle søknadene fortløpende. Du vil finne avtalen for tilknytning til det interne nettet på hjemmesiden til NHAS på www.norefjell365.no og skjema for tilkobling til NVA på www.krodsherad.kommune.no

 

Seksjonering

Reguleringsplanen for Norehammeren åpner for seksjonering av eiendommer. I utbyggingen av vannforsyning er det avsatt én stoppekran til hver eiendom. Dersom en eiendom seksjoneres (nå eller på et seinere tidspunkt), vil det bli krevd at det, inne på eiendommen som seksjoneres, settes ned kum med separate stoppekraner for den enkelte seksjon. Dette bli eiernes ansvar og må gjøres for eiernes regning. Det gjøres ingen endring på NVAs anlegg.

 

Vi vil fortsette å informere om utbyggingen, - så følg med på våre hjemmesider.

  

                                                              

Med vennlig hilsen                                                             

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS                                             Norefjell Hyttesenter AS

 

 

Knut Martin Glesne                                                                          Ola Nore

Styreleder                                                                                          Styreleder

 

 

​                                                                  

 

 

 

Vedlegg

Norehammeren – Informasjon nr 3 om videre utbygging av vann og avløp (datert: 09.07.2019)

                                                                                                                               

Her kan du lese informasjonsbrev nr 3  (PDF, 98 kB)

 

Under finner du vedleggene til informasjonsbrevet:

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norehammeren – Informasjon nr 2 om videre utbygging av vann og avløp (datert: 12.04.2019)

                                       Til hytteeiere og tomtekjøpere på Norehammeren

        

Informasjon nr 2 fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og grunneier Ola Nore gjennom utbyggingsselskapet Norefjell Hyttesenter AS.

NOREHAMMEREN – INFORMASJON OM VIDERE UTBYGGING AV VANN OG AVLØP

Grunneier, gjennom selskapet Norefjell Hyttesenter AS (NHAS), og Norefjell Vann og Avløpsselskap AS (NVA) viser til tidligere informasjon om videre utbygging av ledningsnett for vann og avløp på Norehammeren.

Grunneier har avtale med Strand og Enger Anlegg AS (SE) om utbygging av veg- og løypenettet på Norehammeren. NHAS har avtale med SE om utbygging av det interne vann- og avløpsnettet. NVA har, etter gjennomført anbudskonkurranse, inngått kontrakt med SE om utbygging av NVAs hovedledningsnett på Norehammeren.

NHAS og NVA samordner nå aktiviteten på Norehammeren slik at byggingen av et komplett vann- og avløpsnett gjennomføres og ferdigstilles inn til den enkelte eiendom/tomt.

Byggingen starter rett etter påske 2019. Vedlagte kart viser planlagt framdrift. Området er delt opp i etapper, slik:

 • Etappe 3A – planlagt oppstart 24.04.19 og ferdig høsten 2019
 • Etappe 3B – oppstart sommeren 2019 og ferdig høsten 2019
 • Etappe 4 – oppstart vinteren 2020 og ferdig høsten 2020

   

Som vi skrev i forrige infoskriv, vil NHAS legge NVAs spesifikasjoner til grunn for utbyggingen. Anlegget vil bli bygget i tråd med de krav NVA setter, og NVA har også en opsjon på å overta anlegget en stund etter at dette er satt i drift. Fra ferdigstillelse og frem til NVA eventuelt innløser opsjonen, vil anlegget bli driftet av NHAS.  NHAS sine kostnader med utbyggingen i Etappe 3-4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området. Dette vil være etter samme prinsipp som NVA beregnet bidraget fra den enkelte eiendom i Etappe 2 på Norehammeren.

Søknad om tilkobling og gebyr

Alle må søke NHAS om tilkobling og betale bidraget for utbyggingen av det interne nettet som bygges ut av NHAS. Alle må også søke tilkobling til NVA sin hovedledning og betale tilkoblingsgebyr ihht NVAs gebyrregulativ.

 

Du må først søke, og få, godkjenning for tilkobling til det interne nettet. Gebyrsats for tilkobling til det interne nettet vil som nevnt avhenge av kostnader for de respektive trinn. NHAS venter på en komplett oversikt over kostnader for Etappe 3 og forventer å få dette på plass i løpet av april 2019. Informasjon om dette vil gjøres tilgjengelig på hjemmesiden til NHAS når dette er klart.

Når du søker tilkobling til NVAs anlegg, må du legge med godkjenning for tilkobling til det interne nettet og kopi av kvittering for innbetalt bidrag. Gebyrsatsene for tilkobling til NVA sin hovedledning er fastsatt for 2019 og framgår av vedlagte oversikt.

NHAS og NVA vil behandle søknadene fortløpende.

Etter hvert som prosessen går framover, vil det bli lagt søknadsskjemaer på våre hjemmesider.

Du vil finne skjema for søknad til det interne nettet på hjemmesiden til NHAS på www.norefjell365.no og skjema for tilkobling til NVA på www.krodsherad.kommune.no

Her vil du også finne oppdatert status på framdrift, - etter hvert som etappene er klare for tilkobling.

 

Med vennlig hilsen

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS                                             Norefjell Hyttesenter AS

Knut Martin Glesne                                                                          Ola Nore

Styreleder                                                                                         Styreleder

 

Norehammeren - informasjon nr 1 om videre utbygging av vann og avløp

Til hytteeiere og tomtekjøpere på Norehammeren

Informasjon fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og grunneier Ola Nore gjennom utbyggingsselskapet Norefjell Hyttesenter AS

NOREHAMMEREN – INFORMASJON OM VIDERE UTBYGGING AV VANN OG AVLØP

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA) har som hovedoppgave å etablere og drifte hovedledningsnettet for vann og avløp på Norefjell. NVA kjøper vann fra kommunens vannverk og transporterer avløp fram til kommunens renseanlegg og kjøper rensing av tilført mengde avløp. Hovedledningsnettet etableres inn til eller i nærheten av reguleringsgrensen for de enkelte utbyggingsområdene.

For deler av de to reguleringsplanene på Norehammeren (A og B) har NVA også sørget for etablering av vann og avløp inne i planområdene. NVA har, i nær dialog med grunneier og hytteeierforeningen, etablert dette interne VA-ledningsnettet i Etappe 1 og 2 på Norehammeren. Hytteeierne er derfor fakturert ekstra for dette (i form av en engangsavgift pr eiendom).

NVA og grunneier ønsker nå å gå videre med utbyggingen av VA-nettet på Norehammeren, - definert som Etappe 3-4 i utbyggingen. Det vil gi eiere av eksisterende hytter mulighet til å koble seg til offentlig vann og avløp. Samtidig legges det til rette for at ubebygde tomter får vann og avløp fram til tomtegrensa, og tomtekjøperne vil da raskt kunne starte bygging på sin tomt.

I Etappe 3-4 er det planlagt at NVA bygger hovedledningsnettet for vann og avløp, og at grunneier, gjennom selskapet Norefjell Hyttesenter AS (NHAS), gjennomfører den videre utbyggingen av det interne VA-nettet. NHAS legger NVAs spesifikasjoner til grunn for utbyggingen, og under forutsetning av at anlegget bygges i tråd med dette og de krav NVA setter, vil NVA overta anlegget og driften av anlegget når dette står ferdig. En slik framgangsmåte er i tråd med det NVA også praktiserer andre steder på Norefjell.

NHASs kostnader med utbyggingen i Etappe 3-4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området. Dette vil være etter samme prinsipp som NVA beregnet bidraget fra den enkelte eiendom i Etappe 2 på Norehammeren.

Det er forventet oppstart av arbeidet våren 2019, og vi vil komme tilbake med kart og mer informasjon om utbyggingen før påske.

                                                                       

Med vennlig hilsen

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS                                             Norefjell Hyttesenter AS

Knut Martin Glesne                                                                          Ola Nore

Styreleder                                                                                         Styreleder                                                                 

 

                

Kontaktinfo

Inger Merete Bjerkerud
Daglig leder NVA
E-post
Mobil 46 62 51 52

Kontortid: mandag, tirsdag og onsdag fra 08:00-15:30

 

 

 

Vakttelefon teknisk
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid
Mobil 95 16 16 82