Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA)

Selskapet er et heleid kommunalt aksjeselskap. Krødsherad kommune eier 100% av aksjene. Selskapets formål er prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg i Norefjellområdet. Selskapet leverer tjenester av allmennyttig betydning til selvkost til sine abonnenter, og der gebyrene vedtas av kommunestyret i Krødsherad kommune.  

NVA

Styreform
Generalforsamling Ordfører Gustav Kalager
Styreleder Knut Martin Glesne
Styremedlemmer Linda Aaskjær
  Lars Erik Hoff
  Bjørn Kristian Nim Bråten
  Inge Thorud
Daglig leder   Inger Merete Bjerkerud
Norehammeren – Informasjon nr 2 om videre utbygging av vann og avløp (datert: 12.04.2019)

                                       Til hytteeiere og tomtekjøpere på Norehammeren

        Klikk for stort bilde

Informasjon nr 2 fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og grunneier Ola Nore gjennom utbyggingsselskapet Norefjell Hyttesenter AS.

NOREHAMMEREN – INFORMASJON OM VIDERE UTBYGGING AV VANN OG AVLØP Klikk for stort bilde

Grunneier, gjennom selskapet Norefjell Hyttesenter AS (NHAS), og Norefjell Vann og Avløpsselskap AS (NVA) viser til tidligere informasjon om videre utbygging av ledningsnett for vann og avløp på Norehammeren.

Grunneier har avtale med Strand og Enger Anlegg AS (SE) om utbygging av veg- og løypenettet på Norehammeren. NHAS har avtale med SE om utbygging av det interne vann- og avløpsnettet. NVA har, etter gjennomført anbudskonkurranse, inngått kontrakt med SE om utbygging av NVAs hovedledningsnett på Norehammeren.

NHAS og NVA samordner nå aktiviteten på Norehammeren slik at byggingen av et komplett vann- og avløpsnett gjennomføres og ferdigstilles inn til den enkelte eiendom/tomt.

Byggingen starter rett etter påske 2019. Vedlagte kart viser planlagt framdrift. Området er delt opp i etapper, slik:

  • Etappe 3A – planlagt oppstart 24.04.19 og ferdig høsten 2019
  • Etappe 3B – oppstart sommeren 2019 og ferdig høsten 2019
  • Etappe 4 – oppstart vinteren 2020 og ferdig høsten 2020

     

Som vi skrev i forrige infoskriv, vil NHAS legge NVAs spesifikasjoner til grunn for utbyggingen. Anlegget vil bli bygget i tråd med de krav NVA setter, og NVA har også en opsjon på å overta anlegget en stund etter at dette er satt i drift. Fra ferdigstillelse og frem til NVA eventuelt innløser opsjonen, vil anlegget bli driftet av NHAS.  NHAS sine kostnader med utbyggingen i Etappe 3-4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området. Dette vil være etter samme prinsipp som NVA beregnet bidraget fra den enkelte eiendom i Etappe 2 på Norehammeren.

Søknad om tilkobling og gebyr

Alle må søke NHAS om tilkobling og betale bidraget for utbyggingen av det interne nettet som bygges ut av NHAS. Alle må også søke tilkobling til NVA sin hovedledning og betale tilkoblingsgebyr ihht NVAs gebyrregulativ.

 

Du må først søke, og få, godkjenning for tilkobling til det interne nettet. Gebyrsats for tilkobling til det interne nettet vil som nevnt avhenge av kostnader for de respektive trinn. NHAS venter på en komplett oversikt over kostnader for Etappe 3 og forventer å få dette på plass i løpet av april 2019. Informasjon om dette vil gjøres tilgjengelig på hjemmesiden til NHAS når dette er klart.

Når du søker tilkobling til NVAs anlegg, må du legge med godkjenning for tilkobling til det interne nettet og kopi av kvittering for innbetalt bidrag. Gebyrsatsene for tilkobling til NVA sin hovedledning er fastsatt for 2019 og framgår av vedlagte oversikt.

NHAS og NVA vil behandle søknadene fortløpende.

Etter hvert som prosessen går framover, vil det bli lagt søknadsskjemaer på våre hjemmesider.

Du vil finne skjema for søknad til det interne nettet på hjemmesiden til NHAS på www.norefjell365.no og skjema for tilkobling til NVA på www.krodsherad.kommune.no

Her vil du også finne oppdatert status på framdrift, - etter hvert som etappene er klare for tilkobling.

 

Med vennlig hilsen

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS                                             Norefjell Hyttesenter AS

Knut Martin Glesne                                                                          Ola Nore

Styreleder                                                                                         Styreleder

 

Norehammeren - informasjon nr 1 om videre utbygging av vann og avløp
Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Til hytteeiere og tomtekjøpere på Norehammeren

Informasjon fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og grunneier Ola Nore gjennom utbyggingsselskapet Norefjell Hyttesenter AS

NOREHAMMEREN – INFORMASJON OM VIDERE UTBYGGING AV VANN OG AVLØP

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA) har som hovedoppgave å etablere og drifte hovedledningsnettet for vann og avløp på Norefjell. NVA kjøper vann fra kommunens vannverk og transporterer avløp fram til kommunens renseanlegg og kjøper rensing av tilført mengde avløp. Hovedledningsnettet etableres inn til eller i nærheten av reguleringsgrensen for de enkelte utbyggingsområdene.

For deler av de to reguleringsplanene på Norehammeren (A og B) har NVA også sørget for etablering av vann og avløp inne i planområdene. NVA har, i nær dialog med grunneier og hytteeierforeningen, etablert dette interne VA-ledningsnettet i Etappe 1 og 2 på Norehammeren. Hytteeierne er derfor fakturert ekstra for dette (i form av en engangsavgift pr eiendom).

NVA og grunneier ønsker nå å gå videre med utbyggingen av VA-nettet på Norehammeren, - definert som Etappe 3-4 i utbyggingen. Det vil gi eiere av eksisterende hytter mulighet til å koble seg til offentlig vann og avløp. Samtidig legges det til rette for at ubebygde tomter får vann og avløp fram til tomtegrensa, og tomtekjøperne vil da raskt kunne starte bygging på sin tomt.

I Etappe 3-4 er det planlagt at NVA bygger hovedledningsnettet for vann og avløp, og at grunneier, gjennom selskapet Norefjell Hyttesenter AS (NHAS), gjennomfører den videre utbyggingen av det interne VA-nettet. NHAS legger NVAs spesifikasjoner til grunn for utbyggingen, og under forutsetning av at anlegget bygges i tråd med dette og de krav NVA setter, vil NVA overta anlegget og driften av anlegget når dette står ferdig. En slik framgangsmåte er i tråd med det NVA også praktiserer andre steder på Norefjell.

NHASs kostnader med utbyggingen i Etappe 3-4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området. Dette vil være etter samme prinsipp som NVA beregnet bidraget fra den enkelte eiendom i Etappe 2 på Norehammeren.

Det er forventet oppstart av arbeidet våren 2019, og vi vil komme tilbake med kart og mer informasjon om utbyggingen før påske.

                                                                       

Med vennlig hilsen

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS                                             Norefjell Hyttesenter AS

Knut Martin Glesne                                                                          Ola Nore

Styreleder                                                                                         Styreleder                                                                 

 

                

Kontaktinfo

Inger Merete Bjerkerud
Daglig leder NVA
E-post
Mobil 466 25 152

 

 

 

 

Vakttelefon teknisk
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid
Mobil 951 61 682

Åpningstider

Daglig leder er tilgjengelig på telefon mandag og tirsdag i tidsrommet 08:00 - 15:30.