Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA)

Selskapet er et heleid kommunalt aksjeselskap. Krødsherad kommune eier 100% av aksjene. Selskapets formål er prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg i Norefjellområdet. Selskapet leverer tjenester av allmennyttig betydning til selvkost til sine abonnenter, og der gebyrene vedtas av kommunestyret i Krødsherad kommune.  

NVA

Styreform
Generalforsamling Ordfører Gustav Kalager
Styreleder Knut Martin Glesne
Styremedlemmer Linda Aaskjær
  Lars Erik Hoff
  Bjørn Kristian Nim Bråten
  Inge Thorud
Daglig leder   Inger Merete Bjerkerud
Norehammeren - informasjon om videre utbygging av vann og avløp
Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

Til hytteeiere og tomtekjøpere på Norehammeren

Informasjon fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og grunneier Ola Nore gjennom utbyggingsselskapet Norefjell Hyttesenter AS

NOREHAMMEREN – INFORMASJON OM VIDERE UTBYGGING AV VANN OG AVLØP

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA) har som hovedoppgave å etablere og drifte hovedledningsnettet for vann og avløp på Norefjell. NVA kjøper vann fra kommunens vannverk og transporterer avløp fram til kommunens renseanlegg og kjøper rensing av tilført mengde avløp. Hovedledningsnettet etableres inn til eller i nærheten av reguleringsgrensen for de enkelte utbyggingsområdene.

For deler av de to reguleringsplanene på Norehammeren (A og B) har NVA også sørget for etablering av vann og avløp inne i planområdene. NVA har, i nær dialog med grunneier og hytteeierforeningen, etablert dette interne VA-ledningsnettet i Etappe 1 og 2 på Norehammeren. Hytteeierne er derfor fakturert ekstra for dette (i form av en engangsavgift pr eiendom).

NVA og grunneier ønsker nå å gå videre med utbyggingen av VA-nettet på Norehammeren, - definert som Etappe 3-4 i utbyggingen. Det vil gi eiere av eksisterende hytter mulighet til å koble seg til offentlig vann og avløp. Samtidig legges det til rette for at ubebygde tomter får vann og avløp fram til tomtegrensa, og tomtekjøperne vil da raskt kunne starte bygging på sin tomt.

I Etappe 3-4 er det planlagt at NVA bygger hovedledningsnettet for vann og avløp, og at grunneier, gjennom selskapet Norefjell Hyttesenter AS (NHAS), gjennomfører den videre utbyggingen av det interne VA-nettet. NHAS legger NVAs spesifikasjoner til grunn for utbyggingen, og under forutsetning av at anlegget bygges i tråd med dette og de krav NVA setter, vil NVA overta anlegget og driften av anlegget når dette står ferdig. En slik framgangsmåte er i tråd med det NVA også praktiserer andre steder på Norefjell.

NHASs kostnader med utbyggingen i Etappe 3-4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området. Dette vil være etter samme prinsipp som NVA beregnet bidraget fra den enkelte eiendom i Etappe 2 på Norehammeren.

Det er forventet oppstart av arbeidet våren 2019, og vi vil komme tilbake med kart og mer informasjon om utbyggingen før påske.

                                                                       

Med vennlig hilsen

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS                                             Norefjell Hyttesenter AS

Knut Martin Glesne                                                                          Ola Nore

Styreleder                                                                                         Styreleder                                                                 

 

                

Kontaktinfo

Inger Merete Bjerkerud
Daglig leder NVA
E-post
Mobil 466 25 152

 

 

 

 

Vakttelefon teknisk
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid
Mobil 951 61 682

Åpningstider

Daglig leder er tilgjengelig på telefon mandag og tirsdag i tidsrommet 08:00 - 15:30.