Klima og miljø

Fredrikstaderklæringen

Krødsherad kommune har sluttet seg til Fredrikstaderklæringen. Fredrikstaderklæringen er en invitasjon fra Landskonferansen for Lokal Agenda 21, til alle landets kommuner, lokalsamfunn og organisasjoner om å gjøre en innsats for en bærekraftig utvikling. Konferansen ble holdt i Fredrikstad fra 9. - 11. februar 1998, og samlet over 700 deltagere fra statsforvaltningen, kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner. Følg denne linken for mer informasjon om Fredrikstaderklæringen på Regjeringen sine sider.

Fredrikstaderklæringens hovedbudskap er at kommunene nå må ta ansvar for å komme i gang med en lokal Agenda 21-prosess. Lokal Agenda 21 er en internasjonal forpliktelse til å bygge på og omsette lokalt engasjement til handling for å nå målet om bærekraftig utvikling og bedre livskvalitet.

Vann

Vannkvaliteten i Krøderfjorden er stabil god, og dette dokumenteres ved Vassdragsovervåking av Hallingdalsvassdraget. Dette er en overvåking av vannkvaliteten i hele vassdraget fra Geilo til utløpet av Krøderfjorden.

Forsøpling

En av hovedutfordringene i miljøforvaltningen er å hindre forsøpling og dermed hindre forurensing av luft, vann og jordsmonn. Melding om forsøpling og forurensning kan sendes til kommunen som plikter å følge opp dette videre. For øvrig henstilles alle om å sørge for at det ikke forsøples eller forurenses.

Energi- og klimaplan

Gjennom å etablere en temaplan for klima- og energi ønsker kommunen å påvirke de valgene som gjøres i lokalsamfunnet for å sikre klimavennlige løsninger. Følg linkene til energi- og klimaplanen og de 3 vedleggene under.

 

Artikkelliste