Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger i Norge. Hensikten er å redusere klimagassutslipp. Kommunen er myndighet for å sikre at forbudet overholdes, blant annet gjennom å føre tilsyn med at byggeiere ikke fyrer med olje ulovlig. Når mange skifter fra oljefyring til andre oppvarmingsløsninger, vil det også være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk . Lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. Kommunen er også myndighet for nedgravde oljetanker.

Krødsherad kommune oppfordrer innbyggere som har eller har hatt oljefyringsanlegg som etter forbudet ikke lenger vil være i bruk, om at oljetanker graves opp og fjernes. Dersom tanken er større enn 3 200 liter er dette et lovpålagt krav, jf. forurensningsforskriftens § 1-8. Dersom tanken er under 3 200 liter, er det plikten til å unngå forurensning, jf. forurensningslovens § 7 som gjelder. Kommunen anbefaler derfor at også disse tømmes og graves opp. Imidlertid vil det, i særlige tilfeller, kunne bli uforholdsmessig vanskelig å fjerne tanken helt, for eksempel som følge av tankens plassering og tilkomstmuligheter. I slike tilfeller bør du sørge for at tanken blir grundig rengjort, fylt med sand eller grus og at påfyllingsanordningen blir fjernet. Kommunen anbefaler at du tar kontakt med et firma som har kunnskap til å gjennomføre dette.  

Du skal sende en melding om sanert tank til Drammensregionens brannvesen (DRBV). Legg også ved dokumetnasjon på gjennomført tiltak. For mer informasjon og skjema, se hjemmesidene til DRBV. Du kan også ta kontakt direkte med DRBV v/ feiermester Frode Raaen, telefon: 32 04 44 00. 

Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje i de eksisterende oljefyringsanleggene. Det vil kunne kreve noe justering av anlegget før en overgang til biofyringsolje. Mer informasjon om dette vil leverandører av biofyringsolje besitte.   

Følg linkene under for mer informasjon:

- Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

- Veileder om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

- Miljødirektoratets hjemmesider om ofte stilte spørsmål om nedgravde oljetanker

- Info om å erstatte oljefyrte anlegg på oljefri.no