Hvorfor flytte til Krødsherad?

Vurderer du å flytte til Krødsherad? Hvorfor bosette seg i her? Jo det skal vi fortelle deg.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeBilde av treet den gamle mester - Klikk for stort bilde

Med Ny Ringeriksbane og E16 inntar denne skatten av et lokalsamfunn en sentral plassering i et stort arbeidsmarked på Østlandet. Her finner du gode bokvaliteter og bomuligheter på tettstedene Krøderen og Noresund, eller litt mer grisgrendt på grendene. Du får fremdeles ei kommunal  utsiktstomt på ett mål i underkant av kr 300.000, noe som gjør at drømmen om ny bolig kan realiseres for mange.

Kommunen ligger 10 mil fra oslo, og med strandlinje til Krøderfjorden og høyfjell som Norefjell, byr vi på både sjø, høyfjell og fin natur, ikke så langt fra hovedstaden. Denne strategisk gode plasseringen gjør at 42% av norges befolkning bor innenfor to timer reisevei, noe som har skapt en sterk turistnæring og i særlig grad i fjellet.

Krødsherad setter sin historie og kulturarv høyt, samtidig som nye impulser ønskes velkommen. Når Krødsherad omtales som et lokalsamfunn med gode bokvaliteter, menes primærbehov som dekkes gjennom kommunal tjenesteprouksjon, utstrakt lokaldemokrati, godt og bredt organisasjonsliv - i kombinasjon med det spektakulære naturgitte som rammer inn bygda. Det satses hardt på å legge til rette for det gode liv i Krødsherad i dialog med innbyggere, turister, nærings - og organisasjonsliv. De trygge og oversiktlige stedene og møteplassene preges av innbyggerinitiert aktivitet rettet mot alle aldersgrupper. Det er ønsket å ha rause og romslige fellesskap med plass for alle, og at kommunen framstår som en uviklingspartner med evner til å skape god samklang og dynamikk.

 

 

 

Klikk for stort bildeOppvekstvilkår

Det satses tungt innenfor skole og barnehage både på inhholds - og bygningssiden. Det er vedtatt omfattende rehabilitering av skolebyggene for å tilby framtidsrettede skoleanlegg, som utenfor skoletid er viktige kulturarenaer for barn og unge. På barnehagesiden er det åpnet en ny barnehage, og en annen er under utbygging. Felles overordnede satsingsområde for skole og barnehager er inkluderende læringsmiljø. Krødsherad er deltager i en omfattende satsing innenfor oppvekstfeltet, og jobber målrettet mot å legge til rette for lek, læring og trivsel for alle.

I tillegg brukes det nå millionbeløp på IT-investeringer i disse dager. Det legges opp til å dra nytte av smådriftsfordelene, blant annet ved å koble hjem, familie og lokalsamfunn tettere på utdanningsinstitusjonene.

Klikk for stort bildeEtt godt sted å bli gammel

Det skal føles godt og  trygt å bli gammel i denne bygda. Befolkningssammensetningen i Krødsherad er i endring, noe som vil si behov for gode og bærekraftige for helse - og omsorgstjenester. Fremtiden for bygdas eldre kan illustreres ut fra ambisjonene om en ny omsorgstrapp som er under utvikling.

Målsettingen for arbeidet er likeverdige, godt utbygde og bærekraftige pleie og omsorgstjenester for kommunens befolkning. Hensikten med å dreie tilbudet er først og fremst å gi innbyggerne målrettede tjenester ut i fra behov. Tendensen på nasjonalt nivå er at stadig flere får sine tjenester i hjemmet, og gjerne i kombinasjon med ulike dag- og aktivitetstilbud. En følge av dette vil være at behovet for langtidsplass utsettes.

Her vil det i større grad vektlegges og utvikles en «Aktiv og trygg hverdag» for vår eldre generasjon. Dette vil være et dagtilbud med fokus på hovedelementene i den nye kvalitetsreformen (ernæring, aktivitet, fellesskap og enklere helsehjelp).

Bygdas eldresenter, Kryllingheimen, er under rehablitering og ombygging,noe som sammen med kommunens dreining av tjenestetilbudene, ytterligere vil bedre vilkårene for miljø og trivsel for alle beboere og ansatte.

 

Kommunestyret i Krødsherad legger en sterk optimisme og fremtidstro til grunn for sine ambisiøse mål. Nå har du muligheten til å bli med på reisen med å reise framtidas Krødsherad - og til en relativt beskjeden inngangsbillett. Deres spådom er at vi vil lykkes med å skape vekst og utvikling både samfunnsmessig og innenfor de kommunale tjenestene.

Dersom du er inspirert av en bygd i utvikling og med fremtidstro, rik på naturressurser, sentral plassering, gode dialogbaserte tjenester og et varmt lokalsamfunn, så ta kontakt med bygdas folkelige ordfører Gustav Kalager for en prat om mulighetene for bosted i kommunen.

Åpningstider

Mandag - Fredag kl.08:00 - 15:30