Kjøp og eie av landbrukseiendom

Det er flere ulike ordninger for landbruket du bør gjøre deg kjent med, om du skal kjøpe eller allerede eier en landbrukseiendom.

KONSESJON

I Krødsherad kommune må du søke om konsesjon ved kjøp av landbrukseiendom. Men det finnes flere unntak avhengig av kjøpers og eiendommens karakter. Følg denne linken for mer informasjon om konsesjon på Landbruksdirektoratet sine sider.

Følg denne linken for informasjon om vårt gebyr for behandling av konsesjonssøknader.

ODEL

Odelsrett er de odelsberettigedes rett til å kreve odelsgården tilbake når gården blir solgt ut av slekta. Barn av en som har eid odelsgården, og barnebarn av dagens eier har odelsrett. Følg denne linken for mer informasjon om odel på Landbruksdirektoratet sine sider.

BOPLIKT

I Krødsherad kommune har vi boplikt på alle landbrukseiendommer, med boverdige bolighus. Følg denne linken for mer informasjon om boplikt på Landbruksdirektoratet sine sider.
 

DRIVEPLIKT

På alle landbrukseiendommer med dyrket mark er det i dag driveplikt. Følg denne linken for mer informasjon om driveplikt på landbruksdirektoratet sine sider.

JORDLEIE

Jordleie

Ved utleie av jord skal det inngås en skriftlig avtale med en varighet på minimum 10 år. Kopi av jordleieavtalen skal sendes kommunen for registrering. Følg denne linken til mal for jordleieavtale (DOC, 62 kB).

Dersom det ønskes en avtale med kortere varighet enn 10 år, må det søkes om dispensasjon fra jordloven. Det er eier av eiendommen som skal søke om dispensasjon. Søknad om dispensasjon sendes inn samtidig med kopi av jordleieavtalen.

Kopi av jordleieavtalen og evt. søknad om dispensasjon fra kravet om en leieavtale på 10 år, sendes til Krødsherad kommune, kommunehuset, 3536 Noresund eller til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

En dispensasjonssøknad bør inneholde

  • Utleiers navn og gårds- og bruksnummer til eiendommen som skal leies ut. 
    • Inkl. landbrukseiendommens totale dyrkbare arealer oppgitt i dekar
  • Leietakers navn og leietakers eiendoms gårds- og bruksnummer
    • Inkl. landbrukseiendommens totale dyrkbare arealer oppgiit i dekar
  • Kart over eiendommen(e) som skal leies ut
  • Antall dekar som skal leies ut og type areal (fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite)
  • Begrunnelse for å søke dispensasjon 
  • Dato og signatur fra utleier

For informasjon om jordleiepriser, følg denne linken til Landbruksdirektoratets sider med statistikk for jordleiepriser. 

NYDYRKING

I Krødsherad kommune må du søke om å nydyrke landbruksarealer. Følg denne linken for mer informasjon om nydyrking på Landbruksdirektoratet sine sider.

HUSDYRKONSESJON

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjonsregelverket setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe det kan være i hvert enkelt foretak. Ønsker du å drive med en større produksjon enn det konsesjonsgrensene tilsier, må du søke om konsesjon til det. Følg denne linken for mer informasjon om husdyrkonsesjonsregelverket på Landbruksdirekteratet sine sider.

KRAV TIL BRUK AV PLANTEVVERNMIDLER

For å reduserer bruken av og dermed forurensningen fra plantevernmidler, skal brukere av yrkespreparater sette seg inn i og anvende de generelle prinsippene for integrert plantevern. Når det benyttes yrkespreparater skal det føres journal hvor det fremgår hvilke vurderinger som er gjort, eventuelle prinsipper som er anvendt, og en begrunnelse for valgene som er tatt. Reglene for bruk av plantevernmidler står i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler. Følg denne linken til forskrift om plantevernmidler på Lovdata sine sider. 

I § 11. Avkorting ved regelverksbrudd i forskrift 19. desember 2014 nr. 817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, står det at tilskuddet skal avkortes dersom foretaket ikke fører journal over plantevernmidler som brukes. Følg denne linken til forskrift om produksjonstilskudd mv. i jordbruket. 

Norsk landbruksrådgivning har laget et oppsett på en plantevernjournal som dekker kravene i forhold til den nye Forskrift om plantevernmidler som ble innført 1. juni 2015. Det er særlig kravene til integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning som er forandret i forhold til tidligere krav. Følg denne linken for mer informasjon om det nye oppsettet på Norsk landbruksrådgivning sine sider.

 

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR PLANTEVERN

Alle som vil forhandle, kjøpe og/eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Kravet gjelder bønder så vel som andre yrkesgrupper. Krav om autorisasjonsbevis for plantevernmidler står i § 8 i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler. Følg denne linken til forskrift om plantevernmidler på Lovdata sine sider. 

Fylkesmannen i Buskerud koordinerer informasjon om de ulike autorisasjonskursene i fylket. Følg denne linken for mer informasjon kursene på Fylkesmannen i Buskerud sine sider.

Autorisasjonskurs for personer som skal fornye godkjenningen sin for kjøp og bruk av plantevernmidler, kan nå gjennomføres som et nettbasert kurs. Følg denne linken for mer informasjon om nettbaserte kurs på Mattilsynet sine sider.

KRAV TIL GJØDSLINGSPLANLEGGING

Gjødslingsplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer. Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel. Det er flere krav til hva gjødslingsplanen skal omfatte og inneholde. Dette kan du lese mer om i Forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging. Følg denne linken for Forskrift om gjødslingsplanlegging på Lovdata sine sider.

I § 11. Avkorting ved regelverksbrudd i forskrift 19. desember 2014 nr. 817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, står det at ved brudd på forskrift om gjødslingsplanlegging skal tilskuddet avkortes. For å unngå å blir trukket i tilskudd er det derfor viktig at du har en gjødslingsplan og at jordprøvene dine ikke er eldre enn 8 år. Følg denne linken til forskrift om produksjonstilskudd mv. i jordbruket.

MELDING OM SPREDNING AV AVLØPSSLAM

For å kunne sper avløpsslam på jordene dine, må du sende en melding om dette til kommunen, seinest 2 uker før første levering. Reglene for spredning av avløpsslam finner du i Forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav, § 25.Spesielle krav til bruk av produkter med avløpsslam. Følg denne linken for Forskrift om organisk gjødsel på Lovdata sine sider.

Fylkesmannen har utarbeidet et eget skjema for melding om spredning av avløpslam. Det er også vanlig at du får et sånt skjema av leverandøren. Du må fylle ut ett skjema for hver eiendom. Følg linkene under til de ulike skjemaene.

 

Følg denne linken til informasjon som gjelder jordbruk.

Følg denne linken til informasjon som gjelder skogbruk og utmark.