Gårdskart

Når du skal legge planer for årets avling, gjødsling, sprøyting, nydyrking, ny driftsbygning, hogst eller andre aktiviteter på gården, er det lurt å bruke et kart. Ved utarbeidelse av gjødslingsplan er det et krav at kart over arealene som gjødsles skal være inkludert i planen. Ved bl.a. søknad om SMIL-tilskudd og grøftetilskudd, skal tiltaket tegnes inn i et kart som legges ved søknaden. Dette gjelder også ved søknad om omdisponering eller deling, melding om spredning av avløpsslam og søknad om nydyrking

Vi anbefaler at du bruker NIBIOs (Norsk institutt for bioøkonomi) gårdskart på internett. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle. I disse kartene fremkommer alle arealer som tilhører det enkelte gårds- og bruksnummer. De dyrkede arealene klassifiseres til enten fulldyrket jord, overflatedyrket jord eller innmarksbeite. Skogen klassifiseres fra høy bonitet til uproduktiv skog i 5 klasser. I tillegg er andre arealer enn jord og skog også klassifisert.

Følg linkene under til NIBIO sin side med omtale av hva gårdskartene bygger på eller rett til NIBIOs gårdskart på internett.

Kontaktinfo

Mette Hågensen
Rådgiver landbruk
E-post
Mobil 48 28 13 94