Tilskuddsordninger i jordbruket

Det er mange ulike tilskuddsordninger i jordbruket, med ulike formål. Disse kan deles inn i tilskudd til løpende drift, tilskudd til bestemte tiltak og tilskudd ved bestemte hendelser.

PRODUKSJONSTILSKUDD

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Ordningen inkluderer også tilskudd til økologisk landbruk. Produksjonstilskudd har en registreringsdato og en søknadsfrist 2 ganger i året. Det søkes om produksjonstilskudd og avløsertilskudd samtidig. Følg denne linken for mer informasjon om produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratet sine sider.

Landbruksdirektoratet legger om systemet for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 2017, så vær oppmerksom på endringer på hjemmesidene.

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsing. Avløsertilskudd har en registreringsdato og en søknadsfrist 2 ganger i året. Det søkes om produksjonstilskudd og avløsertilskudd samtidig. Følg denne linken for mer informasjon om avløsertilskuddet på Landbruksdirektoratet sine sider.

Landbruksdirektoratet legger om systemet for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 2017, så vær oppmerksom på endringer på hjemmesidene.

PRISTILSKUDD

Pristilskudd består av flere tilskudd som gis til produksjon av melk, kjøtt og egg. Tilskuddene blir utbetalt via oppgjør fra meieri, slakteri eller omsetningsledd og krever ingen søknad. Det skilles mellom pristilskudd til melk og til kjøtt og egg.

Følg denne linken for mer informasjon om pristilskudd til melk på Landbruksdirektoratet sine sider.

- Følg denne linken for mer informasjon om pristilskudd til kjøtt og egg på Landbruksdirektoratet sine sider.

REGIONALE MILJØTILSKUDD - RMP

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke. Følg denne linken for mer informasjon om Regionale miljøtilskudd på Landbruksdirektoratet sine sider.

TILSKUDD TIL ORGANISERT BEITEBRUK

Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift gjennom ordningen Tilskudd til organisert beitebruk. Følg denne linken for mer informasjon om Tilskudd til organisert beitebruk på Landbruksdirektoratet sine sider.

 

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - SMIL

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Krødsherad har utarbeidet overordna retningsliner for prioritering av søknadene sammen med tiltaksstrategier. Fristen for å søke om SMIL-midler er 1. mai.

Tilskudd kan gis til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og  § 3 eller § 4. Landbrukseiendommen sin eier må gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskriften.

 

 

TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - GRØFTETILSKUDD

Kommunen behandler og avgjør søknader om grøftetilskudd. Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Følg denne linken for mer informasjon om grøftetilskuddet på Landbruksdirektoratet sine sider.

TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER
Tilskudd til tiltak i beiteområder deles inn i planleggings- og tilretteleggingsprosjekter og investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Tilskuddet kan gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Følg denne linken for mer informasjon om tilskudd til tiltak i beiteområder på landbruksdirektoratet sine sider.
TILSKUDD FRA INNOVASJON NORGE - IBU-TILSKUDD

Innovasjon Norge har et bredt spekter av tjenester som er viktig for utvikling av landbruksbedrifter. Deres tilskuddsordninger kan støtte deg i videreutvikling av en eksisterende virksomhet eller i arbeidet med din nye idé. Følg denne linken for mer informasjon om tilskuddsordningene for landbruket på Innovasjon Norge sine sider.

 

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV.

Foretak (ENK, ANS eller DA) kan søke om tilskudd dersom en person med minimum ½ G i årlig næringsinntekt fra jordbruket ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av sjukdom, graviditet o.l. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. Følg denne linken for mer informasjon om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel på Landbruksdirektoratet sine sider.

TIDLIGPENSJONSORDNINGEN

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få tidligpensjon. Men det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. En forutsetter også at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke vere ektefelle/samboer. Følg denne linken for mer informasjon om tidligpensjonsordningen på Landbruksdirektoratet sine sider.

ERSTATNING FOR KLIMABETINGEDE SKADER

Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot. Følg denne linken for mer informasjon om erstatning for klimabetingende skader på Landbruksdirektoratet sine sider.

STATENS NATURSKADEORDNING

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikret, ikke om det faktisk var forsikret. Følg denne linken for mer informasjon om naturskadeordningen på landbruksdirektoratet sine sider.

TILSKUDD TIL ROVVILTTILTAK

 

Det er flere mindre tilskuddsordninger som Landbruksdirektoratet forvalter. Følg denne linken for en oversikt over og informasjon om flere tilskuddsordninger.