Tilskudd til idrett, kultur og frivillighet

Den 03.09.20 ble det sendt ut brev til alle lag og foreninger med medlemmer i Krødsherad kommune som vi har registrert i vårt arkiv, og som søkte om kulturmidler i 2019. 

Dersom din forening/lag ikke lenger er aktive eller har medlemmer i Krødsherad kommune vil vi gjerne ha beskjed om dette. Tilbakemelding kan gis på epost:  borre.jensen@krodsherad.kommune.no

Søknadsfrist for kulturmidler for 2020 er fredag 18. september.
Det tas sikte på at saken kan bli behandlet i formannskapet 15. oktober og i kommunestyret 29.oktober. Det vil derfor ikke bli noen utbetaling av kulturmidler før i november.

Bruk vedlagte søknadsskjema.
Vedlegg som skal følge søknaden for at den skal bli behandlet:
- Regnskap for 2019(driftsregnskap og balanse)
- Årsmelding for 2019

Retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler i Krødsherad

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE KULTURMIDLER I KRØDSHERAD
(Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 17.03.2016)
De kommunale kulturmidlene skal gå til drift og aktiviteter i kommunen innen det utvidede kulturbegrep.


1. Tilskudd til kulturorganisasjoner kan gis til:
 Frivillige lag og foreninger som organiserer kultur-, frilufts-, og fritidsaktiviteter i Krødsherad kommune. Laget/foreningen må ha åpent medlemskap, være tuftet på vanlige demokratiske prinsipper og ledes av et medlemsvalgt styre.
 Organisasjoner som hører inn under kommunale sektorer kan få kulturmidler til tiltak som retter seg mot allmennheten.
 Stiftelser som får andre midler fra kommunen kan ikke søke kulturmidler.


2. Søknad:
 Det skal søkes på eget skjema innen den søknadsfristen som er fastsatt hvert år. Sammen med søknaden skal det leveres kopi av regnskap og budsjett.


3. Fordeling:
 Barne- og ungdomsvirksomhet prioriteres fremfor virksomhet for voksne.
 Minimum 60% av kulturmidlene fordeles på lag/foreninger som har aktivitet rettet mot barn og unge.
 Samme organisasjon kan søke på midler både tiltak for barn og unge og til voksne.
 Minimum 10% av midlene fordeles til velforeninger.
 10% av midlene avsettes til lokale lag- og foreninger som har større jubileum eller større arrangementer som bidrar til å profilere kommunen. Dersom det ikke foreligger søknader fordeles midlene på øvrige søkere.
 5% av midlene avsettes til dekning av kurs i ledertrening/lederopplæring.
 Bevilgningen til kulturmidler forbeholdes tiltak i kommunen. I tilfellene hvor regionale/fylkesvise/landsomfattende organisasjoner søker kulturmidler, blir tilskuddsberettigelsen vurdert ut fra om tilbudet har spesielle tiltak av betydning for Krødsherad.

 

 

 

Spillemidler 2021

Søknad om spillemidler for 2021

Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Det finnes også en søknadsordning for lokale og regionale kulturbygg.

For mer info: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/

Anlegget det søkes om midler til må være forhåndsgodkjent av kommunen og må være med i kommunens prioriterte liste som finnes i «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

2018 – 2022». Klikk her for å se dette dokumentet.

Søknaden sendes inn digitalt via: https://www.anleggsregisteret.no/

Søkere må selv skaffe til veie nødvendige dokumentasjoner til søknaden.

Søknadsfrist: 1. november 2020

 

Spørsmål rettes til:

Børre Jensen, oppvekstsjef

Mobil: 41 63 48 23

E-post: Borre.Jensen@krodsherad.kommune.no

Kontaktinfo

Børre Jensen
Leder oppvekst og kultur
E-post
Mobil 416 34 823