Tilskudd til idrett, kultur og frivillighet

Tilskudd idrett kultur og frivillighet

Retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler i Krødsherad

Lag og foreninger kan søke Krødsherad kommune om kulturmidler.

Retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler i Krødsherad

De kommunale kulturmidlene skal gå til drift og aktiviteter i kommunen innen det utvidede kulturbegrep.

Tilskudd til kulturorganisasjoner kan gis til:

 • Frivillige lag og foreninger som organiserer kultur-, frilufts- og fritidsaktiviteter i Krødsherad kommune. Laget/foreningen må ha åpent medlemskap, være tuftet på vanlige demokratiske prinsipper, og ledes av et medlemsvalgt styre.
  Organisasjoner som hører under kommunale sektorer kan få kulturmidler til tiltak som retter seg mot allmenheten.
   
 • Stiftelser som får andre midler fra kommunen kan ikke søke kulturmidler.
   
 • Det skal søkes på eget skjema innen den søknadsfristen som er fastsatt hvert år. Sammen med søknaden skal det leveres kopi av regnskap og budsjett.
   
 • Barne- og ungdomsvirksomhet prioriteres fremfor virksomhet for voksne. Minimum 60 % av kulturmidlene fordeles på lag/foreninger som har aktivitet rettet mot barn og unge. Samme organisasjon kan søke på midler både til tiltak for barn og unge og til voksne.
   
 • Minimum 10 % av midlene fordeles til velforeninger.
   
 • 10 % av midlene avsettes til lokale lag- og foreninger som har større jubileum eller større arrangementer som bidrar til å profilere kommunen. Dersom det ikke foreligger søknader, fordeles midlene på øvrige søkere.
   
 • 5 % av midlene avsettes til dekning av kurs i ledertrening/lederopplæring.
   
 • Bevilgningen til kulturmidler forbeholdes tiltak i kommunen. I tilfellene hvor regionale/fylkesvise/landsomfattende organisasjoner søker kulturmidler, blir tilskuddsberettigelsen vurdert ut fra om tilbudet har spesielle tiltak av betydning for Krødsherad.
   

   

  Det er vedtatt følgende årlige bevilgninger:

 1. Bevilgningen til kulturmidler er kr 100.000 med inndekning fra avsetning til oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel.
   
 2. Det avsettes kr 15.000 til 17. mai arrangementet og julegrantenning på Krøderen og Kryllingheimen. Søknadene behandles administrativt og holdes utenfor bevilgningen til kulturmidler.
   
 3. Det avsettes kr 20.000 til integreringstiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner. Søknadene behandles administrativt og dekkes ved bruk av integreringstilskudd.

   

 

Kontaktinfo

Børre Jensen
Leder oppvekst og kultur
E-post
Mobil 416 34 823