Informasjonsbrev nr 1 om innføring av vannmålere

Noresund 21.01.2019

Vedrørende innføring av vannmåler                          

Krødsherad kommunestyre har vedtatt innføring av vannmålere. I etterkant av informasjonsbrev utsendt i romjula 2018 har kommunen mottatt noen henvendelser som nå besvares.

Hovedårsaken til at Krødsherad kommune innfører vannmålere hos alle abonnenter, er prinsippet om at den enkelte abonnent skal betale for sitt eget forbruk av vann. De som har vannmåler i dag, må også sette inn ny vannmåler fra kommunen. Dette skyldes at ny vannmåler skal være automatisk avlest, noe eksisterende vannmålere ikke er.

Som nevnt i forrige informasjonsbrev er det inngått kontrakt med Venåsen Rørservice AS om installering av vannmålere. Motivasjonen for å inngå en slik avtale er at det oppnås stordriftsfordeler og lavere pris for den enkelte abonnent. Kostnaden for dette fordeles over 10 år på årsgebyret.

Den praktiske gjennomføringen av arbeidet vil foregå ved at Venåsen tar kontakt med den enkelte abonnent for å gjøre nødvendige avtaler for installeringen. Før arbeidet gjennomføres vil det bli avklart hvorvidt det er behov for å gjøre tilpasninger utover standard montasje. Det vil bli tatt bilder både før og etter utført arbeid hos den enkelte abonnent. Kommunen har anskaffet en vannmåler med konsoll og vil montere denne konsollen i de husstander hvor dette er praktisk mulig. Kommunen vil søke en praktisk og økonomisk installasjon hos den enkelte abonnent. Større bygningsmessige inngrep vil ikke bli utført eller bekostet av kommunen.

Det har kommet spørsmål om muligheten til å gjøre avtale med annen godkjent rørlegger. Kommunen åpner for en slik løsning. Det innebærer imidlertid at alle installasjonskostnader må dekkes av abonnenten selv. Den abonnent som velger dette må selv sørge for:

- Å gjøre avtale med godkjent rørlegger, og melde i fra om dette til kommunen.

- Å hente ut vannmåler fra kommunen sitt lager.

- At det sendes over nødvendig informasjon til kommunen umiddelbart etter fullført installasjon.

Siste frist for gjennomføring av ovennevnte er 31.12.2019.

Det har kommet spørsmål om kommunene kan kreve at det monteres tilbakeslagssikring. Dette kravet kom i 1987 gjennom byggteknisk forskrift, og er videreført i senere oppdateringer. I Krødsherad kommunestyre ble dette kravet vedtatt i kommunestyresak 30/09 basert på «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» fra Kommunesektorens organisasjon (KS). Årsaken til krav om tilbakeslagssikring er å hindre at vann fra en abonnent skal renne tilbake til vannledningsnettet og potensielt kunne forurense vannforsyningen til fellesskapet, noe som er forbudt i henhold til Forurensingslov og Forurensningsforskrifter.

Krødsherad kommune mener det er fornuftig at alle hus har tilbakeslagsventil, og legger opp til at dette monteres hos alle. Dette kravet kan imidlertid ikke pålegges for hus bygget før 1987, men kommunen vil oppfordre til dette. De som kommer innunder denne kategorien og ikke ønsker tilbakeslagsventil må melde dette skriftlig til kommunen. Det er i den forbindelse viktig å understreke at hver enkelt abonnement har et selvstendig ansvar for å sørge for at det ikke oppstår vannforurensing som følge av forhold ved egen eiendom.

Det har også kommet spørsmål om nødvendigheten av ekspansjonskar. Det er sånn at vann som varmes opp i varmtvannsbereder vil ekspandere. Ved montering av tilbakeslagsventil vil ikke dette vannet presses tilbake til offentlig ledningsnett, men finne nye veier. Alle varmvannsberedere skal være installert med en sikkerhetsventil for å slippe ut vann (jfr. teknisk forskrift). Denne skal kunne åpnes dersom trykket i berederen stiger, og vann som kommer ut skal ledes til sluk. For å hindre at overtrykk ledes gjennom sikkerhetsventil, kan det monteres en liten ekspansjonstank for å samle opp vann. Det er ikke et krav i teknisk forskrift eller i abonnentvilkårene for dette, men det er en anbefalt løsning. Uavhengig av innføring av vannmåler og tilbakeslagsventil er sikkerhetsventil med drenering til sluk et privat anliggende. Det samme er et eventuelt behov for ekspansjonstank.

Prinsippskisse:

Nedenfor vises en prinsippskisse om hvordan et komplett vanninntak kan se ut, med flere av de omtalte komponenter.