Informasjon datert 20.12.2018 om innføring av vannmålere

Krødsherad kommunestyre har vedtatt å innføre kommunale vannmålere i alle boliger og fritidsboliger som er tilknyttet offentlig vannforsyning eller offentlig avløpsnett. Dette gjelder også de abonnenter som har egen vannmåler i dag etter privat initiativ. Innføring av vannmåler skal i hovedsak gjøres i 2019, og vil bli påstartet så rask som mulig på nyåret 2019. Husstander som ikke er påkoblet offentlig vann og avløp kan se bort fra denne henvendelsen.

Venåsen Rørservice AS (heretter Venåsen) har vunnet kontrakt med kommunen for installasjon av vannmålere. Venåsen vil kontakte hver enkelt abonnent for å avtale tidspunkt for installasjon.

Kommunen fakturer i dag gebyr for offentlig vann og avløp kvartalsvis. Innføring av vannmåler vil, for abonnenter som er tilkoblet både offentlig vann og offentlig avløp, påvirke begge gebyrene. Frem til vannmåler er installert vil VA-gebyr bli beregnet etter arealstipulering. Etter installasjon vil en del av VA-gebyret bli beregnet ut fra forbruk. Som hovedregel vil man få beregnet VA-gebyr etter vannmåler tidligst første kvartal etter installasjon av vannmåler.

Ved innføring av vannmåler må den enkelte abonnent påregne at gebyrene for vann- og avløp endres. Det vil være mulig å lese av vannforbruket på vannmåleren og følge med på sitt eget forbruk. Gebyrsatser for offentlig VA- legges på kommunen sin internettside.

Generelt vil kommunen oppfordre hver abonnent til å fjerne alle vannlekkasjer da dette reduserer den enkelte sitt VA-gebyr, og samtidig sørger for at rent vann ikke går tapt.

Ved installasjon av vannmåler blir det installert konsoll med tilbakeslagsventil mot kommunens vann-nett. Ved oppvarming av vann i varmvannsbereder vil vann utvide seg, og dette kan igjen medføre at det kommer mindre mengder vann ut av sikkerhetsventil på bereder. Dersom abonnenten ønsker kan man avtale med rørlegger å gjøre utbedringer hjemme som avhjelper dette (eks. ekspansjonstank e.l.), men dette må den enkelte abonnent vurdere og eventuelt bekoste for egen regning.

Kommunen oppfordrer til et godt samarbeid slik at denne innføringen går så smidig som mulig.