Kravspesifikasjon Brøyting

Kravspesifikasjon

Arbeidsomfang

1. Arbeidsbeskrivelse

1.1 Generelt

Veger og plasser skal ryddes i full bredde og det skal ryddes ned til fast grunn (dekke) eller til fast is eller snølag. Oppløst snø eller islag må fjernes når forholdene tilsier det av hensyn til fremkommeligheten på vegen/plassen. Hjulspor i sålen tillates ikke, da skal sålen skrapes.

Vegbredden varierer fra 3 meter til 6,5 meter. Gang-/sykkelveger, fortau varierer fra 1 meter til 3 meter. Det er leverandør sin plikt å undersøke klima- og værforhold for den roden entreprenøren har ansvar for. Roder med store høydeforskjeller, vil ha store variasjoner i nedbørsmengden.

Snøbrøyting av veier og gang-/sykkelvei og fortau skal starte ved maksimalt 7 cm tørr snø og 5 cm våt snø. Det skal også brøytes ved snødrev og ved overgang til mildvær og gjennomslag. Leverandør har plikt til å kontrollere snømengden og at brøyting blir starta når snømengden i hver sone tilsier det. Målinga skal ta utgangspunkt i samla snømengde som blir målt i vegskulder på utsida av bilspor.

Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes minimum mellom kl. 06.00 og 22.00. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.

Snø- og isrydding

Utløsende standard og krav til tidspunkt for utførelse av ryddingen etter at veien er ferdig brøytet, er vist i tabellen nedenfor.

 

Oppgaver

Tiltakskriterier og tiltakstid

Snø- og issåle:

- maks. tykkelse:

- Overhøyde fjernes innen:

 

5 cm

1 døgn

Rydding i veikryss innen:

1 døgn

Fjerning av snø for sikt, bla. på og foran skilt, innen:

1 døgn

Siktrydding i kryss innen:

2 døgn

 

Snø og issåle må ikke samlet overstige en tykkelse på over 10 cm.

Issvuller skal fjernes før det kan oppstå fare for trafikantene.

 

Entreprenør er selv ansvarlig for at disse krav overholdes til en hver tid. Oppdragsgiver kan om nødvendig tilkalle ekstra mannskap på entreprenørens regning hvis disse krav ikke overholdes.

Entreprenør er selv ansvarlig for å tilkalle ekstra mannskaper for at dette krav skal opprettholdes.

Arbeidene skal utføres på en slik måte at det ikke blir til skade, til hinder eller ulempe for andre.

All skraping inngår også i anbudet.

 

1.2 Prioritering

Veger:

Hovedveger i boligfelt og hovedveger for øvrig prioriteres før mindre trafikkerte veger når det er nødvendig å foreta en prioritering.

Ved brøyting av prioriterte veger bør ikke forholdene på mindre prioriterte veger forverres.

 

Gang-/ sykkelveger:

Alle gang- og sykkelveger: før kl. 07.30. Helligdager skal alle gang- og sykkelveger være brøyta før kl. 09.00.

 

Plasser:

Følgende plasser skal prioriteres og være ryddet før de oppgitte tidspunkt:

Sted

Tid

Kryllingheimen                     

Før kl. 06.30

Barnehager

Før kl. 06.30

Kommunehuset

Før kl. 07.00

Noresund renseanlegg

Før kl. 07.00

Alle skoleplasser

Før kl. 07.30

Alle gangveger

Før kl. 07.30

Veger, snuplasser og møteplasser

Før kl. 08.00

 

Ved skolene og barnehagene skal det ikke foretas brøyting i skoletiden og når barnehagene er åpne.

 

Bortkjøring av snø er Leverandørens ansvar.

 

1.3 Driftsadkomster

Driftsadkomst til de kommunale vannverkene skal til en hver tid være farbare.

 

1.4 Brøytestikker

Det skal settes opp nødvendig antall brøytestikk slik at veger, møteplasser, snuplasser, private gjerder, beplantning og øvrige plasser blir brøytet riktig og i full bredde.

Alle stikkrenner skal merkes med stikk av tilstrekkelig lengde. Stikket skal stå på venstre side av rennas utløp, sett fra kjørebanen. Entreprenøren skal selv holde alle merkinger og stikk.