Ergoterapeut

Ergoterapitjenesten

Du kan få bistand fra ergoterapitjenesten i kommunen hvis du opplever utfordringer med daglige gjøremål på grunn av fysiske, kognitive og/eller psykiske hindringer i hverdagen.

Ergoterapeuter jobber ut fra et helhetlig perspektiv med mål om å finne løsninger som passer den enkelte når det oppstår et gap mellom egen helse og hverdagens krav.

Ergoterapitjenesten kan tilby:

  • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
  • Kompensering for tap av funksjon og forebygging av skader ved å tilrettelegge, tilpasse og gi opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.
  • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser i hjemmet, på arbeidsplassen eller på andre arenaer for å fremme mulighet til aktivitet og deltakelse.
  • Rådgivning, undervisning og informasjon til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.  
  • Opptrening av funksjons- og mestringsnivå
Målgruppe

Personer med funksjonsbegrensning som er bosatt permanent eller midlertidig i kommunen, enten i egen bolig eller på institusjon, som har behov for tilrettelegging og/eller opptrening for å mestre daglige gjøremål og oppleve deltagelse og økt selvstendighet i hverdagen.

Henvendelser og henvisning

Ergoterapitjenesten kan motta henvendelser fra personen selv, pårørende, fastlege, sykehus eller andre som ønsker å melde behov for ergoterapi.

For mer informasjon eller spørsmål angående ergoterapitjenesten ta kontakt med:

Ergoterapeut:

Navn:  Martine Eriksen

Telefon: 91241088

E-post: martine.eriksen@krodsherad.kommune.no

 

Utlevering og henting av hjelpemidler til hjemmeboende

Spørsmål vedrørende utlevering eller innlevering av hjelpemidler, ta direkte kontakt med ambulerende vaktmester:

Navn:Tom Raaen

Tlf: 95917225

Syn - og hørselskontakt

Ved nedsatt syn eller hørsel finnes det flere hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Syn - og hørselskontakt er en kommunal kontaktperson mot NAV hjelpemiddelsentral, i forhold til å få innvilget hjelpemidler. Syn - og hørselskontakten kartlegger behov, søker om hjelpemidler og gir opplæring.

Dersom du skal søke om ett syns hjelpemiddel, må du ha dokumentasjon fra en optiker. 

Dersom du skal søke om ett hørsels hjelpemiddel, må du ha dokumentasjon fra en Audiolog (Øre-nese-hals-lege)

Du kan også ta direkte kontakt med kommunens syn- og hørselskontakt Martine Eriksen på telefon: 91241088, for mer informasjon. 

Kommunalt kortidsutlån av hjelpemidler

Personer som er bosatt eller oppholder seg i kommunen, og har midlertidig redusert funksjonsevne og behov for tekniske hjelpemidler, kan ta kontakt med ergoterapeut i kommunen.

Aktuelle hjelpemidler fra korttidslager er rullestol, rullator, toalettstol, toalettforhøyer osv.

Krykker fås kjøpt på apotek.

Utlånet er tidsbregrenset. Lånetid ca. 3 mnd. Husk å levere tilbake hjelpemidler som ikke lenger er i bruk.

Ved akutt behov for hjelpemidler utenom kontortid, ta direkte kontakt med Hjemmetjenesten på telefon: 91189186.

Tilbudet er gratis.

Kontaktinfo

Martine Eriksen
Ergoterapeut
Mobil 91 24 10 88
Tom Raaen
Driftsoperatør Helse- og omsorg og lokal hjelpemiddeltekniker
Mobil 95 91 72 25

Åpningstider

Mandag - Fredag kl: 08:00 - 15:30