Hjemmesykepleie

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen har rett på nødvendig helsetjeneste, herunder hjemmesykepleie, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven, § 3-2, pkt. 6.  Hjelpen tildeles etter individuell faglig vurdering og i samhandling med søker, og blir vurdert fortløpende.

Kontaktinfo

Vakttelefon hjemmesykepleien
Mobil 91 18 91 86

Adresse

Søknad om hjemmehjelp/praktisk bistand kan fremmes skriftlig eller muntlig.

Søknadsskjema sendes til:

Krødsherad kommune

Helse og omsorg

3536 Noresund