Priser og stipendordninger 2023

Krødsherad kommune deler årlig ut midler og priser til sine innbyggere.

  • Kulturpris
  • Frivilligehtspris
  • Kultur- og idrettsstipend
  • Kulturmidler

Kulturpris

Nytt i 2023 er en kulturpris som ble opprettet av kommunestyret i vår. I retningslinjene står det blant annet at Krødsherad kommune kan hvert år dele ut en kulturpris som skal anerkjenne, synliggjøre og motivere for kulturelt arbeid i kommunen. Kulturprisen skal være en hedersbevisning til personer/grupper/organisasjoner som har vist en særlig innsats for kulturlivet i Krødsherad. Prisen skal normalt gis til en person bosatt i kommunen, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg innenfor kulturfeltet, bidratt til at kommunens inn-byggere opplever at de har et godt kulturtilbud, eller er med på å gjøre kommunen kjent utover landet. Prisen kan også gis til personer eller kulturtiltak som på annen måte er knyttet til kommunen. Hele kulturfeltets bredde og mangfold skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Kommunen håper på mange gode forslag til kandidater til denne nye prisen.

Les mer om kulturpris og nominer kandidater via elektronisk skjema på kommunens nettside

Frivillighetspris

Frivillighetsprisen deles også ut årlig etter vedtatte retningslinjer. Prisen skal anerkjenne, synliggjøre og motivere frivilligheten i kommunen. Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Kriteriene for å motta prisen er at den skal gis til en person bosatt i Krødsherad, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for enkeltmennesker og samfunnet. Prisen skal også synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Prisen er for tiden på kr. 15.000.-.

Les mer om frivillighetsprisen og nominer kandidater via elektronisk skjema på kommunens nettside

Kultur- og idrettsstipend

Kultur- og idrettsstipendet kan hvert år tildeles personer som bor i Krødsherad og som er aktive innen kultur og idrett. Vi er derfor avhengige av gode kandidater som enten selv søker eller blir foreslått til stipendet. Stipendet skal være til nytte og inspirasjon for videre utvikling innen sitt område.

Stipendet er for tiden på kr. 15.000.- og gis normalt til enkeltpersoner,  men i spesielle tilfeller kan også en mindre gruppe av personer søke (f.eks et band e.l.).

Les mer om kultur- og idrettsstipend og nominer kandidater via elektronisk skjema på kommunens nettside

Kulturmidler

Kulturmidlene er i 2023 på kr. 150.000 og deles ut til lag og foreninger etter søknad. Vi har en fordelingsnøkkel hvor det viktigste er at barne- og ungdomsvirksomhet prioriteres fremfor virksomhet for voksne, og minimum 60% av kulturmidlene fordeles på lag/foreninger som har aktivitet rettet mot barn og unge.

Les mer om kulturmidler og søk via elektronisk skjema på kommunens nettside

Kontaktinfo

Børre Jensen
Rådgiver oppvekst og kultur
E-post
Mobil 41 63 48 23