Frivillighetspris

Hvert år skal det deles ut en frivillighetspris som skal anerkjenne, synliggjøre og motivere frivilligheten i kommunen. 

Prisen skal gis til en person som er bosatt i Krødsherad, lokal forening eller en gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til det beste for enkeltmennesker og samfunnet. 

Du kan komme med ditt forslag på hvem du syns fortjener en slik pris. Fristen for å komme med forslag er 1.oktober. 

Legg inn ditt forslag her 

 
Retningslinjer for frivillighetspris

Retningslinjer for frivillighetspris

1. Krødsherad kommune skal hvert år dele ut en frivillighetspris som skal anerkjenne, synliggjøre og motivere frivilligheten i kommunen.

2. Prisen skal gis til en person bosatt i Krødsherad, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for enkeltmennesker og samfunnet.

3. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

4. Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

5. Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

6. Prisen skal bare unntaksvis tildeles samme person, gruppe eller forening mer enn en gang.

7. Juryen for prisen skal bestå av ordfører (leder), varaordfører, kommunedirektør og leder for frivilligsentralen i Krødsherad. Leder for Sektor oppvekst og kultur er rådgiver og saksbehandler for juryen.

8. Prisen bekjentgjøres ved annonsering i lokalpressen og på kommunens hjemmeside, og deles ut på bakgrunn av innkomne forslag. Juryens medlemmer kan også fremme egne forslag på kandidater. Frist for å fremme forslag til kandidater settes til 1. oktober.

9. Alle forslag blir automatisk også videresendt til en fylkeskommunal jury og kan dermed bli nominert til en nasjonal frivillighetspris i regi av Frivillighet Norge.

10. Prisen skal deles ut av ordføreren i kommunestyrets møte i desember eller ved en annen passende anledning.

11. Prisen består av et kunstverk og et pengebeløp - for tiden på kr. 15.000.-. Eventuell endring av prisens størrelse fastsettes av kommunestyret.

Kontaktinfo

Børre Jensen
Rådgiver for oppvekst og kultur
E-post
Mobil 41 63 48 23