Informasjon om gjennomføring av politiske møter

Klikk for stort bildeSom følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte har helsemyndighetene iverksatt en rekke tiltak med hjemmel i smittevernloven. Blant de tiltakene som iverksettes er å stenge eller begrense møter og ansamlinger der mange mennesker møtes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 13.03.2020 en midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.

Denne midlertidige forskriften åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har gitt dem adgang til det etter § 11-7 første ledd.

Her finner du midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer

 

I Krødsherad kommune er det i første omgang besluttet at det vil bli avholdt møte i formannskapet den 02.04.2020. Som følge av situasjonen vi er i vil ordfører fremover gjøre nøye prioriteringer i forhold til hvilke saker som skal opp på sakslisten til hvert møte og hvilke saker som kan avvente behandlingen.

Videre politisk møtevirksomhet vil bli vurdert ut fra situasjonen vi står i fortløpende.

Sakspapirer og protokoll fra møtene vil bli sendt ut til politikere og samtidig publisert på vår hjemmeside som normalt her: Møtekalender og møtedokumenter.

For å imøtekomme kommunelovens §11-. Møteoffentlighet og allmennhetens adgang til møter, vil vi gjøre lydfiler/video fra møtene tilgjengelig for allmennheten på våre hjemmesider i etterkant av møtet.

Det tas forbehold om at lydfil/video kun tilgjengeliggjøres dersom møtene avholdes som digitale fjernmøter (telefonmøter, videomøter etc.). Alternativet til digitale fjernmøter er å avholde møtet via epost.

Det vil bli kunngjort i forkant av hvert møte som skal avholdes, hvilken møteform som skal benyttes til hvert enkelt møte.

Video/lydfil fra formannskapet vil tilgjengeliggjøres her

Video/lydfil fra kommunestyret vil tilgjengeliggjøres her