Gjenåpning av Krødsheradskolen

Boel Kristin Støvern Til elever og foreldre/foresatte i skolene i Krødsherad

Regjeringen gir kommunene mulighet for å åpne skolene fra mandag 11. mai og seinest innen fredag 15. mai. Krødsherad kommune ber om forståelse for at vi trenger litt tid til å organisere oss og åpner derfor skolene for elevene i 5.-7. klasse og deler av ungdoms-skolen onsdag 13.05. Et eget skriv om hvordan oppstarten detaljert vil skje kommer fra den enkelte skole i løpet av fredag 08.05.

Vi jobber nå med å sikre at elevene blir tatt imot på en trygg og god måte i forhold til smittevernveilederen for barnetrinnet og smittevernveilederen for ungdomstrinnet.
Gjennom de ukene vi legger bak oss har vi skaffet oss mye og verdifull erfaring med arbeid med smittevern.

Vi legger bak oss to måneder vi ikke har opplevd maken til tidligere. Det har preget oss alle, og vil fortsette å prege samfunnet i lang tid framover! Skolene ble stengt for alle fredag 13. mars. Vi har hatt et omsorgstilbud gående hele tiden for elever og familier med forskjellige behov.

Lærerne har jobbet mye og holdt skolen i gang med digital undervisning. Vi erfarer at lærerne har samarbeidet mer enn noen gang tidligere, også på tvers av skolene. Og vi har hørt at elevene har vært aktive og holdt kontakten med sine klassekamerater. Vi håper at når vi nå åpner skolene mer og mer vil føre oss nærmere en normal hverdag. Kanskje har vi lært noe om viktigheten av å ha hverandre som vi kan ta med oss videre.

På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram vurderer kommunen at det er trygt å fortsette gjenåpningen av skolene. Vi har ingen smittede i skrivende stund i vår kommune! Målet vårt er at det skal være trygt for både elever, foreldre og ansatte å komme tilbake til skolen igjen.

Jeg minner om at det er få barn som er identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

For å gi elevene gode betingelser for læring og omsorg samtidig med at skolen tar nødvendige forhåndsregler for å hindre smittespredning, vil skoledagen måte bli noe annerledes. For å begrense smitte innfører vi nå en rekke tiltak i skolen slik veilederen presenterer. Dette avhenger av at vi alle; elever, foreldre og personale gjør en felles innsats og følger rådene som gis. I skolene vil vi være spesielt opptatt av:

 å vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask

 å ha godt renhold

 å vaske utstyr som brukes av flere jevnlig

 å ha undervisning og samlinger i faste grupper

 å holde god avstand til hverandre – minst en meter

 at bare friske barn og voksne uten symptomer kan være i skolen

Vi skal fortsatt sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på
skolen, skal følge med på at elevene har det bra. Alle ansatte skal ifølge veilederen gjennom opplæring i smitteverntiltak. Dette vil bli gjennomført før åpning i samarbeid med
helsesykepleier.

Vi har stor forståelse for at du som forelder kan være bekymret dersom ditt barn eller noen
andre i familien din er spesielt utsatt for smitte. Det er fastlegen som avgjør hvem som er i
utsatte grupper. Elever i risikogrupper kan fortsatt holdes hjemme. Denne dialogen tar dere direkte med fastlegen og skolen. Se for øvrig smittevernveilederne som har mye informasjon om dette angående barn og voksne.

Det er viktig å understreke at syke personer ikke skal være i skolen – hverken barn eller
voksne. Det understrekes at alle skal ha en symptomfri dag hjemme før de kan komme
vende tilbake.

For at skolene skal kunne planlegge godt og riktig fram mot gjenåpningen er vi avhengig av god kommunikasjon med hjemmet. Det er viktig for oss å vite om noen av elevene eller i familien er i risikogruppen og dermed ikke kan møte på skolen. Det er viktig at hjemmet gir beskjed dersom eleven ikke kommer til avtalt tid. Vi trenger også en oversikt over de som er avhengig av å bruke skoleskyss - se nederst i dette skrivet.

Hvis du har spørsmål rundt gjenåpningen av skolene, kan du sende ditt spørsmål til
borre.jensen@krodsherad.kommune.no. Spørsmål med personlige eller sensitive
opplysninger tas direkte med skolen. Oppvekstsektoren har et tett og nært samarbeid med
Helse og omsorgssektoren og kommuneoverlegen, og vi vil svare så fort vi kan på
spørsmålene.

For mer informasjon:
Smittevernveilederen for barneskoler
Smittevernveileder for ungdomsskoler
Informasjon til foreldre
Informasjon på kommunens hjemmeside

Med vennlig hilsen
Børre Jensen, oppvekstsjef i Krødsherad kommune

 

Behov for skoleskyss
Dersom eleven har behov for skoleskyss sendes en epost med navn på eleven og klasse så fort som mulig og seinest innen mandag 11.05. kl. 14.00 til:

Krøderen skole – Odd.Henning.Bentsen@krodsherad.kommune.no
Noresund skole – Lars.Erik.Raaen@krodsherad.kommune.no