Detaljreguleringsplan for Olbergsmoen

Klikk for stort bildeKrødsherad kommune har mottatt et planinitiativ for detaljregulering av Olbergsmoen på Noresund. Forslagsstiller er BoligPartner AS. Området det varsles oppstart for omfatter totalt ca. 56 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse,ca. 30 boenheter fordelt på eneboliger, tomannsboliger og flermannsboliger.

Deler av området er i dag bebygd med boliger. Øvrige arealer omfatter grøntområde i nord og strandlinje. Følgende eiendommer innlemmes helt eller delvis i planområdet: gnr/bnr. 188/19 (utbyggingsområde), 188/33, 188/42, 188/47, 188/23, 188/3/1, 188/176, del av 1280/1 og del av 188/3.

Berørte parter og offentlige myndigheter får brev med varsel om oppstart av planarbeidet. Planarbeidet varsles for øvrig ved kunngjøring i Bygdeposten. Eventuelle merknader i denne innledende fasen av planarbeidet sendes til MjøsPlan AS v/Ida Marie Weigård, Postboks 6, 2391 Moelv eller på e-post til ida@mjosplan.no, innen den fristen som er angitt i varslingsannonse og brev.

Spørsmål kan rettes til Ida Marie Weigård, tlf. 90973741.

Last ned dokumenter ved planoppstart her: