Detaljreguleringsplan for Olbergsmoen

Kunngjøring vedtak

Kommunestyret vedtok i kommunestyremøte 09.02.2023 detaljreguleringsplan for Olbergsmoen, PlanId 3046-105, jf. Pbl § 12-12.

Avgjørelsen kan påklages etter pbl § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Ev. klage skal framsettes skriftlig og sendes til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund, eller på e-post til post@krodsherad.kommune.no.

Klagefrist er 12.03.2023.

Kunngjøring av utbyggingsavtale - Olbergsmoen

Utbyggingsavtale for Olbergsmoen med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan Olbergsmoen, PlanID 3046-105 kunngjøres herved jf. Pbl. § 17-4.

Avtalen beskriver bl.a. ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, gang/sykkelvei, VA-infrastruktur, returpunkt for kildesortert avfall) som detaljreguleringsplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

___________________________________________________________________________

Planområdet utgjør ca. 56 daa og ligger mellom Krøderfjorden og Fv 280 Krøderfjordveien rett sør for Noresund sentrum.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende og konsentrert boligbebyggelse, lekeplass, gang-/sykkelveitrasé, turveg og grøntarealer, veginfrastruktur, parkering og renovasjonsanlegg.

Formannskapet i Krødsherad kommune vedtok i møte 17.03.2022 å legge planforslag for detaljregulering for Olbergsmoen ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret vedtok planen 09.2.2023.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til saksbehandler Anne Gro Haviken.

Saksdokumenter:

Olbergsmoen
Tittel Publisert Type
Rapport arkeologisk registrering - Olbergsmoen - planID 3046-105

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport arkeologisk registrering - Olbergsmoen - planID 3046105.pdf
Møtereferat regionalt Planforum 19012021

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtereferat regionalt Planforum 19012021.pdf
Støyrapport - Olbergsmoen

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støyrapport - Olbergsmoen - 20122021.pdf
Utbyggingsavtale_ Forslag Olbergsmoen

15.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utbyggingsavtale_ Forslag Olbergsmoen.pdf
ROS-analyse Olbergsmoen

17.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse Olbergsmoen_06012023.pdf
Planbeskrivelse - Olbergsmoen

17.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse - Olbergsmoen - 090223.pdf
Bestemmelser - Olbergsmoen

17.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser - Olbergsmoen - 090223.pdf
Plankart Olbergsmoen

17.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_Olbergsmoen 090223.pdf
Trafikkanalyse Olbergsmoen

17.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikkanalyse Olbergsmoen.pdf

 

Dokumenter fra planoppstart: