Krødsherad ungdomsråd

Krødsherad Ungdomsråd ble etablert høsten 2014, og hadde sitt første møte januar 2015.

Nytt mandat og nye retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret den 18.06.2020, og lyder som følger: 

1. Formål  - Hver kommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen. Rådet skal representere ungdommens interesser i kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Eksempler på saker kan være: kultur- og fritidstilbud, skolesaker, helsetilbud, samferdsel og kollektivtilbud, miljøsaker, kommunens årsbudsjett og økonomiplan, arealplanlegging, kommuneplaner m.m. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

2. Sammensetning - Ungdomsrådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn i kommunen, og begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent. Rådet består av seks medlemmer i alderen 13 til 20 år. Medlemmene i ungdomsrådet rekrutteres gjerne fra skolene, fritidsklubber og fra lokale ungdomsorganisasjoner.

3. Valg  - Kommunestyret velger ungdomsrådets medlemmer, og personene som velges kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet. Kommunestyret tar utgangspunkt i de personene som er foreslått gjennom rekrutteringsprosessen, men kan også velge andre personer. Det velges 6 faste medlemmer til ungdomsrådet. I tillegg velges to varamedlemmer. Valgperioden er to år.

4. Konstituering  - Ungdomsrådet konstituerer seg på første rådsmøte. Rådet velger selv leder og nestleder blant rådets medlemmer, og fordeler andre aktuelle roller. Dette kan for eksempel være medieansvarlig eller ansvarlig for ulike politikkområder. Koordinator og sekretær for ungdomsrådet er oppvekstsjef eller den oppvekstsjefen oppnevner.

5. Rutiner for involvering - Kommunestyret/administrasjonen skal sørge for at ungdomsrådet mottar saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

6. Myndighet og økonomi - Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret. Ungdomsrådet har delegert myndighet til å bevilge midler fra tildelt årlig budsjett.

Nyttige lenker:

Bufdir

Regjeringen

Protokoller fra møter i Krødsherad Ungdomsråd offentliggjøres på Krødsherad kommunes hjemmeside.

 

Ungdomsrådets representanter fra 01.01.2023
Ungdomsrådet 2023-2025
Navn Epost
Leder Stepan Ermilov stepan.ermilov1@gmail.com
Nestleder Tommy Alexander Nilsen tommyalexandern@gmail.com
Mosefine Golberg mosefine@icloud.com
Siri Helene Olsen olsensiri@hotmail.com
Andre Sjo Gustad andre.s.gustad@gmail.com
Nils Øystein Hovden Thorvaldsen nilsthorvaldsen@gmail.com
Lars Ask Nore lars.ask.nore@icloud.com

 

Ungdomsrådets representanter 2020-2022

Leder: Stephan Ermilov

Nestleder: Emma Amina Kvarsnes Nilsen 

Ungdomsrådet 2020-2022
Navn Fødselsår E-post
Emma Amina Kvarsnes Nilsen 2006 Emma.k.nilsen@gmail.com
Erik Bjøre 2006 erikobjore@gmail.com
Mosefine Golberg 2006 mosefine@icloud.com
Tommy Alexander Nilsen 2005 tommyalexandern@gmail.com
Linnea Kristine Austad Nilsen 2005 nilsenlinneakristine@gmail.com
Stepan Ermilov 2004 stepan.ermilov1@gmail.com
Solveig Stange Espeseth 2003 solveige1607@gmail.com
Androw Bidari 2001 androw.bidari@yahoo.com

 

Ungdomsrådets representanter fra oktober 2016
Fra Oktober 2016  
Leder Hermann Johannes Glienke
Nestleder Maja Rundtom
Medlem Solveig Stange Espeseth
Medlem Audun Martinsen
Medlem Jørgen Ruud Nøkleby
   
Varamedlem Sondre Steinseth
Varamedlem Kristian Svartås Olander
Varamedlem Natali Bidari
Varamedlem Kristine Weum

 

Kontaktinfo

Børre Jensen
Rådgiver for oppvekst og kultur
E-post
Mobil 41 63 48 23