Lagrettmedlemmer, meddommere og skjønnsmedlemmer 2021 - 2024

Forliksrådsmedlemmer og møtefullmektige for forliksrådet

Kommunestyret vedtok i møte den 17.09.2020 at vi går inn i felles forliksråd for Midt-Buskerud. 

Følgende vedtak ble fattet i sak 79/20.

a) Det etableres et nytt interkommunalt forliksråd som erstatter kommunens forliksråd.
Nytt forliksråd trer i kraft i forbindelse med ny funksjonsperiode for
forliksrådsmedlemmer fra 1/1-2021.
b) Hver kommune velger en representant og en vararepresentant til forliksrådet.
c) Kommunenes valgkomiteer plikter å samordne seg, slik at det sikres representanter av
begge kjønn blant både medlemmer og varamedlemmer.
d) Ledelsen av forliksrådet går på omgang mellom kommunene med 4 år om gangen.
Sigdal først, deretter Modum, så Krødsherad.
e) Medlemmer av forliksrådet mottar reisegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste og diett
tilsvarende den enkelte kommunes til enhver tid gjeldende regler for folkevalgte.

I samme møte, i sak 80/20, ble følgende forliksrådsmedlemmer valgt inn i rådet av Krødsherad kommunestyret:

Forliksrådsmedlem: Helge Lund
Vararepresentant: Turid Løvli Johnsrud

Skjønnsmedlemmer

Truls M. Råen
Stian Dybendal
Erling Bottolfs
Heidi Thorsdalen Hartz

Meddommere til tingretten

Fred Løvli
Turid Løvli Johnsrud
Ståle Løvli
Kjersti Aasen
Gro Nore
Andreas Kagiavas Torp
Ivar Bjerregaard
Catharina Kagiavas Torp


Ordfører har fullmakt fra kommunestyret til, sammen med varaordfører og Gustav Kalager å oppnevne de resterende 2 som meddommere.

Meddommere for jordskiftesaker

Wivi Braathen
Kjersti Engeland
Ståle Løvli
Roger Hagen
Jon Andreas Ask
Truls Erik Hennum
Anne-Mari Skinnes Pedersen
Per Kristensen


Ordfører har fått fullmakt fra kommunestyret til, sammen med varaordfører og Gustav Kalager, å oppnevne de resterende 2 som meddommere.

Meddommere til lagmannsretten

1. Kristine Nore

2. Ove Jokerud