Kontrollutvalget 2023 - 2027

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsynet med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

 

Kontrollutvalget utøver sitt tilsyn og sin innsynsrett som kollegium og ikke som enkeltpersoner.  

 

Kontrollutvalget har rett til å være tilstede i lukket møte i kommunens folkevalgte organer. Kommunestyret kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte at kontrollutvalget ikke har rett til å være tilstede i lukket møte i kommunestyret.

 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner