Postliste og innsyn

Postlisten gir oversikt over kommunens inn- og utgående post sendt og mottatt via sak-/arkivsystemet Elements (f.o.m 19.03.2021).

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Krødsherad kommune sin virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter. Krødsherad kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett. 

Saksdokument, journaler og lignende register for Krødsherad kommune er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov.

Offentlige tilgjengelig postjournal finner du ved å velge dato, dersom du ønsker innsyn i ett bestemt dokument, må du sende en dokumentbestilling til Krødsherad kommune. 

Av kvalitetssikringshensyn vil det normalt gå to virkedager fra dokumentene er mottatt/ferdigstilt til de blir publisert ut på kommunens nettside.

Dersom du ønsker oversikt over eldre postjournaler, før 19.03.2021, så ta kontakt med oss på tlf: 32150000 eller på epost: post@krodsherad.kommune.no

Personsaker:
Pasient – og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Partsinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18. Eventuell begjæring om innsyn rettes til post@krodsherad.kommune.no

Innsyn og regelverk

Hvordan kan jeg få tilgang til dokumentene jeg ønsker innsyn i, og hva må en dokumentbestilling inneholde?

For å få innsyn i dokumenter, send forespørsel via innsynsløsningen på nettsiden vår (løsningen på selve postlisten, publisert lenger opp på siden), eller ved å sende en mail til post@krodsherad.kommune.no

Begjæring om innsyn skal inneholde følgende:

  • Saksnummer
  • Journalpostnummer
  • Dokumentbeskrivelse
  • Adresse eller e-post adresse som dokumentene skal sendes til
Hva kan jeg få innsyn i?

Som hovedregel kan du få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyret eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjon som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder

Det er unntak fra innsynsretten, blant annet:

  • Kommunen har plikt til å nekte innsyn i opplysninger som er taushetsbelagt (f.eks. personlige helseopplysninger)
  • Kommunen kan nekte innsyn i interne dokumenter og dokumenter som er innhentet utenfra for den interne saksbehandlingen  (f.eks. dokumenter i tilsettingssaker, rettssaksdokument, dokumenter i avtaleforhandlinger med videre.

Kommunen skal behandle krav om innsyn så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen én til tre arbeidsdager.

Den som har fått avslag på innsynskrav kan innen tre uker kreve nærmere begrunnelse eventuelt klage på avslaget til Fylkesmannen

Offentlighetsloven (Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet)


 


 

Kontaktinfo

Merete Holen
Rådgiver omdømme og digitalisering
E-post
Telefon 32 15 00 00
Mobil 48 04 33 79