Skogfond

Alle skogeiere må sette av midler til skogfond ved salg av skogsvirke. Hensikten er å sikre finansiering av et bærekraftig skogbruk og stimulere til økte investeringer i skogeiendommene. Alle skogeiendommer har derfor en egen skogfondskonto. Fondet tilhører skogeiendommen og kan brukes av skogeier til godkjente investeringer. Skogfondskontoen er ikke rentebærende og forvaltes av skogbruksmyndighetene.

Skogfondsmidlene trekkes av brutto salgspris av virket, og utgiftsføres i regnskapet. Skogeieren kan fritt velge trekksats i intervallet 4-40%, men hvis ikke trekkprosent blir oppgitt settes den automatisk til 10%. Ved salg av juletrær og pyntegrønt er det valgfritt om man ønsker å innbetale til skogfond. I saker som omhandler skogfond skal du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen.

Hva kan skogfondet brukes til?

Skogfond kan brukes til:

  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • Nybygging og ombygging av skogsveier, samt ombygging av velteplasser
  • Vedlikehold av skogsbilveier og velteplasser
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
  • Forsikring av skog
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • Oppmerking av eiendomsgrenser
Hvordan bruke skogfondkontoen?

Skogfondskontoen er skogeiers konto, og kontoen kan ikke disponeres uten skogeiers underskrift.

Utbetaling av skogfond skjer enten som refusjon for skogeiers utlegg, eller som oppgjør direkte til entreprenør/leverandør etter skogeiers godkjenning.

Kommunen ser helst at skogeier betaler alle fakturaer selv, og deretter ber om refusjon fra skogfondet. Dette fordi skogeier uansett er den som er ansvarlig for at regningen blir betalt. Kommunen vil ikke ha originalfakturaer, men kopier. Originalene skal skogeier ha til sitt eget regnskap.

For betalte fakturaer som skogeier ønsker refundert, må det og oppgis om mva skal refunderes eller ikke. Et tips her: Det er ikke lønnsomt å betale mva med skogfond, da det ikke gir noen skattefordel. Slik ordningen er i dag med 85 % skattefordel er det mye mer lønnsomt å bruke skogfondet til de tiltakene som gir skattefordel enn til betaling av mva.

Skogfond kan og brukes til å dekke skogeiers egen arbeidsinnsats ved tiltak som er godkjent for bruk av skogfond.

Hvordan få refundert penger fra kontoen?

Send en kopi av for eksempel plantefakturaen til Krødsherad kommune v/landbrukskontoret. På kopien skal det stå: Hvor tiltaket er utført (bestandsnummer), hvilket beløp du ønsker refundert, hvilket bankkontonummer beløpet skal til og om mva skal refunderes eller ikke. Og husk å skrive under et sted på arket. Dersom det er mulig å få tilskudd på tiltaket så husk å skrive "Søknad om tilskudd" et sted på arket. Kommunen oppfordrer til å bruke skjemaet "Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur". Da blir alt registrert. Følg denne linken til skjemaet på Landbruksdirektoratet sine sider.

 

Følg denne linken for mer informasjon om skogfond på Landbruksdirektoratet sine sider. Her kan du også sjekke saldo på din egen konto.

Kontaktinfo

Mette Hågensen
Rådgiver landbruk
E-post
Mobil 48 28 13 94