Skogbruket i Krødsherad

Skogen er viktig for kommunen, både som inntektskilde for skogeierne og som råstoffleverandør til industrien. Men skogen har også betydelige kvaliteter som arena for jakt, fiske og friluftsliv. Botanikken og berggrunnen er også spesiell og byr på fine opplevelser.

Krødsherad har et produktivt skogareal på vel 234 000 dekar, som tilsvarer ca. 62 % av kommunens totalareal. Det er ca. 210 skogeiere, med en gjennomsnittlig skogstørrelse på 1 100 dekar.

Årlig blir det avvirket et sted mellom 45 000 og 55 000 m3 tømmer. I forbindelse med siste områdetaksering i 2001/02 ble det i Krødsherad registrert en stående kubikkmasse på ca. 2 mill m3. Årlig tilvekst er ca. 75 000 m3 brutto, mens balansekvantumet er beregnet til ca. 58 000 m3.

Krødsherad har et godt utbygd skogsveinett, med ca. 275 km bilveier. De fleste hovedveiene holder en høy standard, mens kvaliteten på sideveiene er mer ujevn. Det har i de senere årene blir rustet opp mange veier, men fortsatt er det mange veier som trenger en standardheving. Dette er et viktig satsingsområde framover, for å kunne opprettholde en rasjonell og effektiv drift av skogene. Behovet for nye veier er svært begrenset de nærmeste årene.

Kontaktinfo

Ingvild Bergerud
Rådgiver Skog- og jordbruk
E-post
Telefon 90 16 73 57
Mobil 90 16 73 57