Jordbruket i Krødsherad

Jordbruket i Krødsherad er mangfoldig og strekker seg fra rader med bringebærbusker ved Krøderfjorden til flotte beiter på Norefjell. Under finner du mer informasjon om mangfoldet i Krødsheradjordbruket.  

Som statistikkbank for jordbruksproduksjonen i Krødsherad kommune benytter vi tall fra Landbruksdirektoratet og statistikk fra søknadene om produksjonstilskudd. Per 31.07.2016 er det 47 foretak som driver med jordbruk i Krødsherad kommune og søker om produksjonstilskudd. Disse driver til sammen 9 321 daa jord. Dyrket mark i Krødsherad har økt de siste 3 årene. Av foretakene som driver jordbruk er det 18 foretak som har husdyr nok til å kunne motta avløsertilskudd for 2016. I tabellen under er produksjonene fordelt på arealer og dyr.

Antall foretak og dekar per produksjon i 2016
Produksjon Antall foretak Antall daa
Grovfôr 35  4 293
Korn 23 3 956
Potet 2 326
Grønnsaker 2 4
Frukt og bær 8 705

 

Antall foretak og husdyr per produksjon i 2016

Produksjon Antall foretak Antall husdyr
Melkekyr 2 35
Ammekyr 6 105
Søyer 13 600
Geiter 3 78
Avlspurker 1 3
Slaktegris 4 167
Hester 12 29
Verpehøner 6 8 313
Ender/kalkuner 1 2


Flere av bøndene i Krødsherad har egne hjemmesider. Følg linkene til de ulike bøndenes hjemmesider under.

Om du har tips til flere bønder som bør være med i lista her eller har lyst til å stå her selv, ta kontakt med Fagansvarlig landbruk Ingvild Bergerud på tlf: 90167357 eller epost: ingvild.bergerud@krodsherad.kommune.no

Kontaktinfo

Ingvild Bergerud
Rådgiver Skog- og jordbruk
E-post
Telefon 90 16 73 57
Mobil 90 16 73 57