Gifte seg i Krødsherad kommune

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss.

Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven som innebærer at ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser overføres fra domstolene til kommunene. Lovendringen tro i kraft 1. januar 2018. 

Ordfører Andreas K. Torp, ordførerkontor, stoler, blomster, lys, ordførerkjede på veggen - Klikk for stort bilde

Ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser i Krødsherad kommune er lagt til ordfører, varaordfører og 2 andre vigslere som er oppnevnt av kommunestyret.

På skatteetaten.no kan du lese mer om “veien til ekteskapet - steg for steg”

 

 

Retningslinjer/forskrifter for vigsler i Krødsherad kommune
 • I Krødsherad kommune skal den/de som har myndighet direkte etter loven ha vigselsmyndighet. 
 • Kommunestyresalen benyttes som lokale for vigsler – dette er kommunens alminnelige vigselstilbud når det gjelder lokaler. Krødsherad kommune åpner for at vigsler kan skje andre steder enn kommunestyresalen. I slike tilfeller kreves dekning av merkostnader. Dette skal avtales på forhånd. 
 • Krødsherad kommunes alminnelige vigselstilbud er innenfor ordinær åpningstid. Krødsherad kommune åpner for at vigsler kan skje utenom ordinære åpningstider, men at det da kreves dekning av merkostnader, som skal være avtalt på forhånd. 
 • Krødsherad kommune åpner for at andre enn de som har lovfestet rett til vigsler i Krødsherad kommune får dette. I slike tilfeller kreves dekning av merkostnader, som skal være avtalt på forhånd. 
 • Krødsherad kommunes administrasjon legger til rette for vigsler i samråd med de som har vigselsmyndighet
Seremonien og seremonirommet

Vigsler vil primært foregå på kommunehuset. Det er mulig å komme med forespørsler om andre lokasjoner, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjøre.

Seremonien tar ca 15 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

To vitner må være til stede under seremonien, jf.ekteskapsloven §11andre ledd. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.

Seremonirommet ligger i 2. etasje i kommunehuset. Vielser vil i hovedsak foregå i kommunestyresalen. Paret er velkomne til å ta med seg gjestene inn under seremonien. Det er sitteplass til cirka 20 gjester. Øvrige gjester må påregne å stå.

Kommunens ansatte sørger for det praktiske som oppsett, blomster og lys. Hvis dere ønsker at seremonien skal inneholde et kunstnerisk innslag må dere avtale dette på forhånd.

Tidspunkt for vielsen

Krødsherad kommunes alminnelige vigselstilbud er innenfor ordinær åpningstid. Krødsherad kommune åpner for at vigsler kan skje utenom ordinære åpningstider, men at det da kreves dekning av merkostnader, som skal være avtalt på forhånd. 

Bestille tid for vigsel

Her finner du elektronisk skjema for bestilling av vigsel


Du kan også sende bestillingen til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

 • Sett gjerne opp alternative datoer, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt.
 • Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon.
 • Vi sender dere et bekreftelsesbrev når tiden for vielsen er bestilt.
 • Vi minner om at prøvingsattesten må være oss i hende i god tid før vielsen finner sted, se skatteetaten.no.

 

Tildeling av vigsler

Etter at tidspunkt og sted for vielsen er avklart, får brudeparet tildelt en kommunal vigsler. Det er ikke anledning for brudefolkene selv å velge en av kommunens vigslere. Det er likevel mulig å angi ett ønske om en bestemt vigsler. Kommunale vigslere kan ikke nekte å gjennomføre vielser for brudefolk som oppfyller krav iht. ekteskapsloven og bestemmeler gitt i disse retningslinjene.

Vigslere i Krødsherad kommune er:

 • Ordfører: Andreas Kagiavas Torp
 • Varaordfører: Åse Marit Hovden
 • Kommunedirektør: Stig Rune Kroken
 • Administrativt ansatt: Roy Andre Midtgård
Prøvingsattest

Planlegger dere bryllup?

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Vil du gifte deg i utlandet?

I den første versjonen av løsningen, håndterer vi kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet:

1: Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet? Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i.

2: Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett? Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018.

Ønsker dere mer informasjon om hva som kreves for å gifte seg, se Skatteetatens nettsider.

 

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. (Ekstern lenke) På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor (ekstern lenke).

 • Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.
 • Dere skal sende den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi. Den skal sendes til: Krødsherad kommune, 3536 Noresund.

 

 

Vigselsattest

Alle som gifter seg mottar en bekreftelse fra Skatteetaten etter at giftemålet er registrert. Trenger du en vigselsattest på papir eller du ønsker en kopi, kan du bestille vigselattest på skatteetaten sin nettside

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert prøvingsattest?

Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

Pris

Vielser i Krødsherad er i hovedsak gratis, dersom minst en av partene har bostedsadresse i Krødsherad. For andre uten bostedsadresse i Krødsherad koster det kr. 900,- å bli viet.

Ønsker du å gifte deg på en helgedag koster det kr. 1700,- uansett bostedsadresse.

Faktura sendes etter vielsen er gjennomført.

 

Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vielser. Det følger av forskriftene § 2 at vigselstilbudet skal være gratis dersom en av partene har bostedsadresse i Krødsherad og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Kommunen tilbyr vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2, og vil ta betaling for nødvendige merkostnader. Brudefolkene informeres om kostnaden i god tid før vigselen.

Det følger av § 2 andre ledd at kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før vielsen. Kostnader som kan kreves dekket av Krødsherad kommune etter forskrift om kommunale vigsler § 2 og § 3, er ekstrakostnader for vielser utenfor vanlig vielsestid og reisekostnader dersom vielser gjennomføres andre steder enn i de lokaler som er avsatt til vielser.


 

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Tolk

Ved behov for tolk dekkes kostnadene av brudefollkene.

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må overfor vigsleren legitimere seg med pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Om vigselsprosessen
 • Den som gjennomfører vigselen skal kontrollere at brudeparet er de som er legitimert. Dersom det tidligere er fremlagt legitimasjon i original, ligger kopi ved vigselspapirene. Om dette ikke er tilfelle, må det kreves legitimasjon i original før vielsen gjennomføres. Dersom slik legitimasjon ikke kan forevises, kan vigselen ikke gjennomføres. For gjennomføring av vigselen brukes Det borgerlige vigselsformularet, lest av vigsler under seremonien. Seremonien kan vare inntil 15 minutter, inkludert eventuelt innslag av for eksempel tekst og musikk. To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.

 

 • Etter at vigsler har erklært brudeparet som rette ektefolk, skal vigselsboken underskrives av brudeparet, vitner og vigsler. Midlertidig vigselsattest, i underskrevet stand, utleveres brudeparet, og de orienteres om at original blir tilsendt per post fra folkeregisteret.

 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Adresse: Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Åpningstid: Mandag til fredag er servicetorget og telefonen åpen fra kl. 09:00 - 14:00.

Skjema for ris og ros på kommunale tjenester