Høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan vann, avløp, overvann og vannmiljø for Krødsherad kommune

Bjoertvedt Kommunestyret i Krødsherad kommune vedtok i møte 22.09.2022 å legge kommunedelplan for vann, avløp, overvann og vannmiljø for Krødsherad ut på høring og til offentlig ettersyn ihht. Plan- og bygningsloven §11.14.

Her finner du alle plandokumentene

Det er anledning til å sende innspill i høringsperioden til kommunen. Skriftlige høringsuttalelser sendes til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund eller på epost til post@krodsherad.kommune.no

Frist for å sende inn høringsuttalelser settes til 21.11.2022.

Etter høringsperioden vil det bli forelagt ny sak for kommunestyret med mål om egengodkjenning av planen.

Hensikten med planarbeidet er ivaretakelse av offentlige anlegg for vann og avøp, god avløpshåndtering i de områdene av kommunen hvor det er private avløpsløsninger, en fremtidsrettet håndtering av overvann i tråd med klimaendringer, et godt vannmiljø lokalt hvor vi bor og i vassdragene.

Det avholdes åpent møte på Noresund samfunnshus i sakens annledning torsdag 10.november kl 18.