Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT - tjenesten

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede i Viken mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. Tjenesten er fortrinnsvis et transporttilbud fra dør til dør for innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker, med å benytte det ordinære kollektivtransporttilbudet. 

Fra 1.1.2021 er det Viken Fylkeskommune som skal behandle søknader og fatte vedtak. 

Søknadene behandles fortløpende og det er ingen søknadsfrist.

Har du spørsmål rettet mot søknadskjema, så ta kontakt med Krødsherad kommune på tlf: 32 15 00 00

Du kan lese mer om tjenesten på Viken Fylkeskommune sine nettsider 

Her finner du Forskrift om tilrettelagt transporttjeneste for personer med funksjonsnedsettelse (TT-ordningen), Viken

Digitale søknadskjemaer er nå under utarbeidelse hos Vestre Viken og de vil bli lagt ut på denne siden så snart det er klart. (6.januar)