Omsorgsboliger

Krødsherad kommune har tildelingsrett på omsorgsbolig til de som trenger en tilrettelagt bolig på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming eller utviklingshemming.  Boligen er beboernes eget hjem.  Beboeren bealer husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Kommunen tildeler omsorgsboliger etter vedtatte regler.

Adresse

Søknad om hjemmehjelp/praktisk bistand kan fremmes skriftlig eller muntlig.

Søknadsskjema sendes til:

Krødsherad kommune

Helse og omsorg

3536 Noresund