Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Dette omfatter samarbeid internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten. Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinatorer.

Hvilke oppgaver har koordinerende enhet?

Brukermedvirkning
Koordinerende enhet må legge til rette for at du som bruker av tjenestene får medvirke når vi planlegger, utformer, gjennomfører og evaluerer dine tjenester. Dette gjelder også å legge til rette for at representanter for brukerne får medvirke.

Oversikt over tilbud
Koordinerende enhet skal ha oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Samarbeid
Koordinerende enhet er kontaktpunktet mellom kommunen og helseforetakene i spesialisthelsetjenesten. Vi skal også etablere og ivareta samarbeidet med andre fagområder, nivåer og etater. Dette kan for eksempel være mellom NAV, fastlege, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helseforetaket, barnevern, pårørende og andre.

Familieperspektivet
Å se familien din i en helhet er viktig i alle saker hvor noen av familiemedlemmene dine har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Informasjon
Koordinerende enhet har ansvaret for å informere deg om hvilke rettigheter du har til individuell plan og koordinator.

Individuell plan og koordinator
Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinatorer i kommunen. Det innebærer at vi skal sørge for gode rutiner og sikre at ansatte får opplæring i koordinatorrollen. 

Det er vi som skal få beskjed fra deg eller andre samarbeidsparter, når du har behov for individuell plan og koordinator. Vi har ansvar for at planen blir laget og at du får oppnevnt en koordinator.

Hva er en koordinator?

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du også rett til å få oppnevnt en koordinator i kommunen. En koordinator er en person som skal legge til rette for og passe på at du får koordinerte tjenester innad i kommunen, og holde trådene sammen for et godt samarbeid.

Hvis du ønsker individuell plan skal din koordinator hjelpe deg med utarbeidelsen av denne, fordele ansvar og sikre at det er fremdrift i arbeidet forankret i individuell plan.

Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.

Her finner du mer informasjon om hva en koordinator er

Hva er en individuell plan?

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett på å få utarbeidet en individuell plan. Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester, betyr det to eller flere tjenester, og at disse har behov for å koordineres. 

Det er dine egne mål som skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når planen skal utarbeides.

Planen skal være et arbeidsverktøy for tjenestene du mottar fra kommunen, og det er derfor viktig at den oppdateres kontinuerlig når vi skal koordinere tjenestetilbudet ditt. Det er ikke slik at du vil ikke få flere tjenester når du har en individuell plan. Planen kan derimot gjøre det enklere for deg å holde oversikt over tjenestene du har, målene dine og hvordan du skal kunne nå disse.

Her kan du finne mer informasjon om hva en individuell plan innebærer

Søknad om individuell plan og/eller koordinator

Om du ønsker koordinator og/eller individuell plan kan du, eller noen du stoler på sende en søknad inn til koordinerende enhet.

 

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator
Lovverk som omfatter koordinator og individuell plan

Lov om helse - og omsorgstjenester (helse og omsorgstjenesteloven)

§ 3-4. Kommunens plikt til samhandling og samarbeid

Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her.

§ 7-1. Individuell plan Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.

Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres.

 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 6:

Det skal finnes en koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal:

    
     a) motta meldinger om behov for individuell plan, jf. § 23

     b) sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan

 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven):

§ 3-2 a.Plikt til å utarbeide individuell plan

Barneverntjenesten skal utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester dersom det anses nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for barnet, og det foreligger samtykke. Barneverntjenesten skal samarbeide om planen med andre instanser barnet mottar tiltak fra.

Lov om opplæring (opplæringsloven):

§ 15-5.Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan

Skolen skal, når det er nødvendig for å ivareta elevanes behov for eit heilskapleg, koordinert og individuelt tilpassa tenestetilbod, delta i samarbeid om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan heimla etter anna lov og forskrift.

 

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven)

§ 15.Samarbeid med brukeren og individuell plan

Enhver som henvender seg til kontoret, har rett til informasjon om arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester og ytelser. Kontoret skal tidligst mulig avklare brukerens helhetlige behov. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren.

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren. Kontoret skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det gjelder.

 

Lov om helsepersonell m.v (helsepersonelloven)

§ 38 a. Melding om behov for individuell plan og koordinator

Helsepersonell skal snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, helse- og omsorgstjenesteloven §§ 7-1 og 7-2, samt spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a.

Annet helsepersonell skal gi melding til koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet i kommunen.

Kontaktinfo

Tanja Tokerud
Leder koordinerende enhet
Telefon 46 89 65 01
Mobil 95 81 04 94