Kryllingheimen sykehjem

Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011.

Rettighetene til pasienter og brukere er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven av 2.7.1999.
 

Langtidsopphold sykehjem

Langtidsopphold i sykehjem er et tilbud om bolig og helhetlig helse- og omsorgstjeneste til personer med omfattende funksjonssvikt.  Tilbudet gis ved Kryllingheimen, og skal ut fra den enkeltes behov gi trygghet og omsorg i et miljø som stimulerer til opptrening, aktivitet eller en fredfull død.

Kommunens innbyggere, som har behov for heldøgns omsorg over lengre tid, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011, § 3-2, pkt. 6c, kan søke denne tjenesten.  Behovet vil bli vurdert av fagpersoner i samhandling med søker.

Korttids- og rehabiliteringsopphold

Tjenesten tildeles personer som har behov for heldøgns omsorg og opptrening for en kortere periode eller vurdering av sin medisinske tilstand.  Behovet vil bli vurdert av fagpersoner i samhandling med søker.

Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011, § 3-2. pkt. 6c.

Tjenesten koster kr 185,- per døgn og kr 105,- per dag-/nattopphold.

Avlastningsopphold

Tjenesten tildeles den omsorgstrengende når pårørende har den daglige omsorgen for hjemmeboende eldre eller syke med store omsorgsbehov.  Behovet vil bli vurdert av fagpersoner i samhandling med søker.

Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011, § 3-2, pkt. 6d.

Tjenesten er gratis.

Søknad om tjenester i sykehjem kan fremmes skriftlig eller muntlig.

Elektronisk søknadsskjema for tjenester i sykehjem

Ønskes papirskjema, kan du få dette ved å henvende deg til servicetorget på tlf: 32150000, eller komme innom kommunehuset på hverdager fra kl.09-14.

Søknadsskjema kan også fylles ut og sendes til:

Krødsherad kommune

Ringnesveien 10

3536 Noresund

Kontaktinfo

Vakttelefon Kryllingheimen
Mobil 46 44 44 15
Geir Haukeland
Virksomhetsleder Tun Krylingheimen og hjemmetjenesten
E-post
Mobil 46 44 41 35
Kjøkken Kryllingheimen
Mobil 92 04 43 43