Strømstøtte for lokalt næringsliv 2022

Den 27.10.2022 vedtok Kommunestyret i Krødsherad en lokal strømstøtteordning for lokalt næringsliv i Krødsherad. Totalrammen for strømstøtte til næringslivet er satt til fire millioner kroner.

Her finner du sakspapirene fra kommunestyremøte.

Søknadsskjema finner du her

 

Søknadsfrist

Krødsherad kommune vil løpende behandle søknader om kommunal strømstøtte til næringslivet. Søknader mottatt etter 20. januar 2023 vil ikke behandles, såfremt annet ikke er avtalt. Utbetaling vil fortrinnsvis skje i løpet av januar 2023.

 

Følgende kriterier ligger til grunn for lokal strømstøtteordning for næringslivet 2022:

 • Alle registrerte virksomheter i Krødsherad kommune, som har lokal verdiskaping i form av fast ansatte, og som faller innunder øvrige søknadskriteriene, kan søke om strømstøtte for 2022.
 • Det kan søkes om strømstøtte for oktober, november og desember 2022.
 • Kun bedrifter hvor strøm er en vesentlig innsatsfaktor (Bedrifter med minst 3 % *strømintensitet1 ) kan søke.
 • Dokumentasjon på strømforbruk, strømkostand og strømavtale fremlegges sammen med dokumentasjon på strømintensitet.
 • Tilskudd utbetales etterskuddsvis for hele 2022 innen medio januar 2023.
 • Ved likviditetsutfordringer kan støtte utbetales forskuddsvis etter avtale
 • I søknad skal det legges ved strømfakturaer, inkludert både strøm og nettleie ekskl. mva. Sammen med dokumentasjon på hva forbruket representerer/brukes til
 • Det gis støtte på inntil 100 per kwh som overstiger 70 øre. Støtte gis etter en skjønnsmessig vurdering fra oppnevnt komite.
 • Ordningen følger bestemmelser i statsstøtteregelverket, og bedriftene må selv sikre at samlet støtte (kommunal og statlig), ikke overstiger terskelverdiene.
 • Det vil kunne stilles betingelser om begrenset utbytte fra virksomheter som mottar støtte. Dette vil også omfatte utbytte i form av konsernbidrag e.l.

 

 

Ytterligere vurderinger gjøres skjønnsmessig:

 • Lokal verdiskaping målt i antall årsverk vektlegges
 •  Ringvirkninger og risiko for bortfall av indirekte verdiskaping
 • Virksomhetens robusthet 
 • Andre tiltak for å redusere forbruk
 • Støtten vil kunne ta form som utveksling av ytelser. Samarbeid som skaper merverdi for innbyggere, gjester og annet næringsliv vil prioriteres.

Vedlegg som skal legges ved søknaden:

 • Strømfakturaer, inkludert både strøm og nettleie ekskl. mva.
 • Dokumentasjon på hva forbruket representerer/brukes til

 

*Strømintensitet regnes som strømkostnadenes andel av bedriftens ordinære omsetning