Før- og etterarbeid

Det er viktig å følge reguleringsplanen

Sett deg inn i reguleringsplanen som gjelder for området hvor du skal bygge. Bestemmelsene til reguleringsplanen oppgir hvor mye bebygd areal (BYA) som er tillatt for din eiendom og andre hensyn du eventuelt må ta før du setter i gang å bygge. Følg denne linken for mer informasjon om kommunens reguleringsplaner. 

Meld fra til kommunen ved bygging av søknadsfrie tiltak

Dersom du bygger garasje/bod/tilbygg som ikke krever søknad, må du melde fra til kommunen om bygningens plassering og størrelse når den er ferdigbygd. Da får kommunen lagt bygget inn i kartgrunnlaget. Fyll ut skjemaet "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt", bruk skjema for utskrift. Skjemaet sendes kommunen, se kontaktinfo til høyre. Se forøvrig se linken "Veileder til søknadsfrie tiltak" øverst i artikkelen".

Trenger du søke?

Ny enebolig eller fritidsbolig

Oppføring av ny bolig eller fritidsbolig krever at du søker kommunen om byggetillatelse. Du må ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for byggeprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, ferdig hus leverandør, entreprenør eller arkitekt. Ansvarlig søker blir bindeledd et mellom deg som tiltakshaver, kommunen og alle foretak/firmaer som er involvert i byggeprosessen.

Dersom det er en bolig eller fritidsbolig til eget bruk, kan du som eier søke om å være selvbygger. For mer informasjon om krav som stilles for å være selvbygger, se linken "Selvbygger" øverst i artikkelen. 

Det er viktig at all dokumentasjon i saken, følger med byggesøknaden. I linken "Slik søker du" øverst i artikkelen, finner du ut hvilken dokumentasjon som skal innleveres sammen med din byggesøknad.

Garasje

Bygg uten å søke hvis:

 • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter.
 • Det er over 1 meter til nabogrensen.
 • Bygningen har tilstrekkelig avstand fra offentlig vei. Reguleringsplanen forteller hvor nært vei det kan bygges. Informasjon om kommunes reguleringsplaner.
 • Gesimshøyde er maks 3,0 meter og mønehøyde maks 4,0 meter.
 • Bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller.
 • Tillatt bebygd areal (BYA) på eiendommen din ikke overskrides. Reguleringsplanen oppgir tillatt bebygd areal. Informasjon om kommunens reguleringsplaner. 
 • Bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.
 • Tiltaket oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor.

På nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet finner du informasjon om bygging av bod, garasje og andre bygg der du ikke trenger å søke om tillatelse.

Du må informere kommunen om garasjens plassering og størrelse når den er ferdigstilt, slik at den kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. 

Søk på egenhånd uten ansvarlig foretak hvis:

 • Garasjen har samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 kvadratmeter og inntil 70 kvadratmeter.
 • Garasjen er på maks én etasje (den kan i tillegg ha kjeller).

Ved oppføring av garasje til eget bruk, kan du som eier søke om å være selvbygger. For mer informasjon om krav som stilles for å være selvbygger, se linken "Selvbygger" øverst i artikkelen. 

Det er viktig at all dokumentasjon i saken følger med byggesøknaden. I linken "Slik søker du" øverst i artikkelen, finner du ut hvilken dokumentasjon som skal innleveres sammen med din byggesøknad.

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Garasjen har samlet bruksareal (BRA) eller bebygdareal (BYA) over 70 kvadratmeter
 • Garasjen er over flere etasjer (kjeller gjelder ikke som egen etasje).
Påbygg, tilbygg eller kjeller

Påbygg er utvidelse av en bygning i høyden. For eksempel en ekstra etasje. Påbygg er alltid søknadspliktig, og må forestås av fagfolk med ansvarsrett.

Tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate.

Tilbygg kan oppføres uten å søke hvis:

 • Tilbygget ikke er i konflikt med planformål, plankart eller planbestemmelser om blant annet byggegrenser, avstandskrav og utnyttelsesgrad for eiendommen.
 • Tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter (BRA eller BYA) og er minst 4 m fra nabogrensen.
 • Tilbygget må være understøttet
 • Bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei. Se reguleringsplanens bestemmelser for avstand til vei som gjelder for din eiendom. Informasjon om kommunens sider om reguleringsplaner. 

På nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet finner du informasjon om bygging av bod, garasje og andre bygg der du ikke trenger å søke om tillatelse.

Du må informere kommunen om tilbyggets plassering og størrelse når det er ferdigstilt, slik at det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Søk på egenhånd uten ansvarlig foretak hvis:

 • Tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter. (Tilbygget kan i tillegg ha kjeller. Kontakt byggesakskontoret dersom du skal bygge tilbygg med kjeller).

Det er viktig at all dokumentasjon i saken følger med byggesøknaden. I linken "Slik søker du" øverst i artikkelen, finner du ut hvilken dokumentasjon som skal innleveres sammen med din byggesøknad.

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal bygge påbygg. Dette gjelder også hvis du skal rive et påbygg.
 • Tilbygget er større enn 50 kvadratmeter.
 • Du skal bygge under en eksisterende bygning.

Ved oppføring av tilbygg, påbygg, eller kjeller til eget bruk, kan du som eier søke om å være selvbygger. For mer informasjon om krav som stilles for å være selvbygger, se linken "Selvbygger" øverst i artikkelen. 

Bod, uthus eller lekestue

Bod, uthus, veksthus eller lekestue er frittliggende bygninger for oppbevaring av blant annet utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig. Det vil si at en bod ikke kan inneholde soverom, stue, kjøkken, våtrom og andre beboelsesrom.

Bygg uten å søke hvis:

 • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter.
 • Det er over 1 meter til nabogrensen.
 • Bygningen har tilstrekkelig avstand fra offentlig vei. Reguleringsplanen forteller hvor nært vei det kan bygges. Følg denne linken for mer informasjon om kommunens reguleringsplaner.
 • Gesimshøyde er maks 3,0 meter og mønehøyde maks 4,0 meter.
 • Bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller.
 • Tillatt bebygd areal (BYA) på eiendommen din ikke overskrides. Reguleringsplanen oppgir tillatt bebygd areal. Følg denne linken for mer informasjon om kommunens reguleringsplaner.
 • Bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.
 • Tiltaket oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor.

Du må informere kommunen om tiltakets plassering og størrelse når det er ferdigstilt, slik at det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

 • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy (bygningen kan i tillegg ha kjeller).

Det er viktig at all dokumentasjon i saken følger med byggesøknaden. I linken "Slik søker du" øverst i artikkelen, finner du ut hvilken dokumentasjon som skal innleveres sammen med din byggesøknad.

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Bygningen er over 70 kvadratmeter og/eller skal brukes til beboelse. Oppføring av bygning for varig opphold, se omtalen av enebolig, fritidsbolig og anneks over. 

Ved oppføring av bod, uthus eller lekestue til eget bruk, kan du som eier søke om å være selvbygger. For mer informasjon om krav som stilles for å være selvbygger, se linken "Selvbygger" øverst i artikkelen. 

Gjerde eller levegg

Bygg uten å søke hvis:

 • Gjerdet er av enkel, lett konstruksjon og maks 1,5 meter høyt.
 • Gjerde som plasseres på grense til regulert vei er lavere enn 0,5 meter (det skal være frisikt til veien).
 • Levegg er inntil 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang. Den skal plasseres minst 1 meter fra nabogrensen og plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei.
 • Levegg som er inntil 1,8 meter høy og inntil 5 meter lang, kan plasseres inntil nabogrense. Den må plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei.

Retningslinjer for gjerdehold i Krødsherad kommune (PDF, 479 kB)

På på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet finner du informasjon om mindre tiltak du ikke trenger å søke om.

På lovdata finner du Lov om grannegjerde og Naboloven. 

Terrasse, platting, veranda eller balkong

Terrasse/platting er opparbeidet areal/konstruksjon for uteopphold. Adkomst er direkte fra terreng. Ikke overbygd.

Veranda er understøttet oppholdsplass bygd som tilbygg til bolig. Kan være åpen eller overbygd.

Balkong er en åpen, utstikkende bygningsdel uten understøtting.

Bygg uten å søke hvis:

 • Terassen ikke er i strid med planbestemmelser som regulerer om det er lov å etablere terrasser (uansett høyde over bakken), eller hvor store de kan være i areal.
 • Terrasse eller platting er lavere enn 1,0 meter over eksisterende terreng og er forbundet med en bygning, samt ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 meter. Terrassen kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 meter, men kan ikke være overbygget. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 meter. Denne typen plattinger kan plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter. Den delen av terrassen som er mer enn 0,5 meter over det planerte terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen skal medregnes i bebygd areal (BYA).
 • Veranda er inntil 15 kvadratmeter. Den må være understøttet og minst 4 meter fra nabogrense. Terrassen kan ikke være høyere plassert enn i andre etasje.
 • Tiltaket er plassert med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei. Reguleringsplanen forteller hva som gjelder for din eiendom. Informasjon om kommunens reguleringsplaner. 
 • Tiltaket oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor.

Søk på egenhånd uten ansvarlig foretak hvis:

 • Terrasse eller platting er under 50 kvadratmeter.
 • Veranda er inntil 50 kvadratmeter. Et krav er at den bygges eller rives på enebolig, fritidsbolig, tomannsbolig eller mindre rekkehus.

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Terrasse eller platting er over 50 kvadratmeter.
 • Du skal bygge eller rive en takterrasse eller balkong.

På nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet finner du informasjon om bygging av bod, garasje og andre bygg der du ikke trenger å søke om tillatelse.

Endre bruken av et rom

Brancelle er er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid ikke skal spre seg til andre deler av bygningen, selv om brannen utvikler seg fritt. Eksempelvis vil én leilighet være én branncelle i et leilighetsbygg. 

Dersom du skal bruke bygget eller deler av bygget til noe annet enn det er godkjent til, må du søke om bruksendring. Dette gjeler for eksempel om du skal innrede loft eller kjeller.

Søk på egenhånd uten ansvarlig foretak hvis:

 • Du endrer rombruken fra tilleggsdel (bod, uinnredet areal) til hoveddel (kjøkken, gang, stue, bad, soverom) innenfor samme branncelle. 

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal lage leilighet i boligen din, for eksempel utleieleilighet.
 • Du skal bruke boligen eller deler av den til annet formål enn det du gjør i dag, for eksempel til næring.
 • Tiltaket krever endring av bærevegger.
 • Du skal pigge opp et bærende gulv.
 • Du vil godkjenne en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet.
Bad eller kjøkken

Bruksenhet er ett eller flere rom som sammen brukes i en bestemt hensikt av én bruker. Eksempelvis har en enebolig uten hybel eller utleie del, én bruksenhet. Mens en enebolig med én utleieleilighet har to bruksenheter. 

Branncelle er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid ikke skal spre seg til andre deler av bygningen, selv om brannen utvikler seg fritt. Eksempelvis vil én leilighet være én branncelle i et leilighetsbygg.

Bygg uten å søke hvis:

 • Du skal installere, rive, endre eller reparere våtrom eller kjøkken og enkle installasjoner i eksisterende byggverk. Det må være innenfor samme bruksenhet eller branncelle. 

Rommet må være godkjent for varig opphold. Hvis ikke det er det, må du søke om å endre bruken av rommet. Se omtalen av å endre bruken av et rom over. 

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Brannskillet mellom bruksenheter brytes.
 • Det blir endringer i bærende vegg eller konstruksjon.
 • Du skal opprette nye boenheter med bad eller kjøkken.
Endre fasaden

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Alle bygg som er oppført før 1900 er registrert i SEFRAK. For bygninger som er oppført før 1850 er det meldeplikt, og en vurdering av verneverdien skal  gjøres før det kan godkjennes byggetiltak/rivning av bygningen.

Bygg uten å søke hvis:

 • Du skal skifte tak/taktekking.
 • Fasaden skal endres tilbake til tidligere dokumentert utførelse.
 • Du skal bytte, fjerne eller sette inn dør eller vindu. Dette må ikke føre til at bygningens karakter endres.

Dersom bygget er fra før år 1900 er det automatisk registrert i SEFRAK-registeret på Riksantikvaren sine hjemmesider. Kontakt byggesakskontoret i kommunen eller fylkeskommunen hvis dette gjelder din bygning eller dersom du er usikker på om bygningen din er registrert i SEFRAK. Ved endringer på slike bygg skal fylkeskommunen uttale seg før kommunen gir tillatelse til tiltaket. Fasadeendring på bygninger med kulturminneinteresse vil ofte være søknadspliktige, siden bygningens karakter da ofte endres.

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Bygningens karakter endres.
 • Tiltaket involverer endringer/inngrep i bærende konstruksjoner.
 • Endringer skal utføres nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
 • Endringene fører til at krav til brannsikkerhet, rømning eller dagslys ikke oppfylles.
Ildsted eller skorstein

Bruksenhet er ett eller flere rom som sammen brukes i en bestemt hensikt av én bruker. Eksempelvis har en enebolig uten hybel eller utleie del, én bruksenhet. Mens en enebolig med én utleieleilighet har to bruksenheter. 

Branncelle er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid ikke skal spre seg til andre deler av bygningen, selv om brannen utvikler seg fritt. Eksempelvis vil én leilighet være én branncelle i et leilighetsbygg.

Bygg uten å søke hvis:

 • Ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle skal installeres, endres, repareres eller rives.  

Det anbefales at du benytter kvalifiserte fagfolk til arbeid med ildsted. Det er likevel ikke formelle krav til den som skal utføre slike arbeider.

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal utføre arbeid på skorstein/pipe. Dette gjelder oppsett, endring, rivning eller rehabilitering.
Oppdeling eller sammenslåing av boliger

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal dele opp eller slå sammen boliger.

Du må ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for byggeprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Ansvarlig søker blir bindeleddet mellom deg som tiltakshaver, kommunen og alle foretak/firmaer som er involvert i byggeprosessen.

Dersom det er en bolig til eget bruk, kan du som eier søke om å være selvbygger. For mer informasjon om krav som stilles for å være selvbygger, se linken "Selvbygger" øverst i artikkelen. 

Leilighet eller hybel

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal opprette en separat boenhet i boligen/fritidsboligen din.

Boenheten må oppfylle alle krav som stilles i reguleringsplanen og byggteknisk forskrift TEK10.

Støttemurer eller terrengendring

Bygg uten å søke hvis:

 • Støttemuren har høyde inntil 1 meter og er plassert minst 1 meter fra nabogrense.
 • Støttemuren har høyde inntil 1,5 meter og er plassert minst 4 meter fra nabogrense.
 • Terrengendring i spredtbygd strøk har maksimalt avvik på 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå.
 • Terrengendring tettbygd strøk har maksimalt avvik på 1,5 meter fra opprinnelig terreng.
 • Terrengendring på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende har maksimalt avvik på 0,5 meter fra opprinnelig terreng.

Avstand til regulert vei må være tilstrekkelig. Se reguleringsplanens bestemmelser for avstand til vei som gjelder for din eiendom. Informasjon om kommunens sider om reguleringsplaner. Tiltaket må ikke berøre vann- og avløpsledninger. Kontakt teknisk avdeling i kommunen for å avklare dette.

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Terrengendring eller støttemuren medfører større endringer enn det som er nevnt over.
Rivning

Branncelle er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid ikke skal spre seg til andre deler av bygningen, selv om brannen utvikler seg fritt. Eksempelvis vil én leilighet være én branncelle i et leilighetsbygg.

Bruksenhet er ett eller flere rom som sammen brukes i en bestemt hensikt av én bruker. Eksempelvis har en enebolig uten hybel eller utleie del, én bruksenhet. Mens en enebolig med én utleieleilighet har to bruksenheter. 

Riv uten å søke hvis:

 • Du skal rive ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.
 • Du skal rive ildsted innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Du skal rive frittliggende garasje eller bod på inntil 50 m² BYA eller samlet BRA. Boden må ligge minst 1 meter fra nabogrense.
 • Du skal rive tilbygg som ikke er beregnet på varig opphold på inntil 15 m² BYA eller samlet BRA. (Dvs. tilbygg i form av bod).
 • Du skal rive levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Avstand fra nabogrense minst 1 meter.
 • Du skal rive levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være plassert inntil nabogrense.
 • Du skal rive skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som er flatt montert på vegg.
 • Du skal rive mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense er minst 1,0 m.
 • Du skal rive forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense er minst 4,0 m.

Søk på egenhånd uten ansvarlig foretak hvis: 

 • Du skal rive garasje eller bod inntil 70 m².

Søk om hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal rive bolig, fritidsbolig eller større bygninger.
 • Du skal rive bærende vegg.
 • Du skal rive vegger mellom brannceller.
Små endringer innendørs

Branncelle er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid ikke skal spre seg til andre deler av bygningen, selv om brannen utvikler seg fritt. Eksempelvis vil én leilighet være én branncelle i et leilighetsbygg.

Dette kan du gjøre uten å søke: 

 • Sette opp, flytte eller rive en ikke-bærende vegg innenfor en og samme branncelle.
 • Skifte ut eller installere nytt utstyr på eksisterende våtrom.
 • Installere ny kjøkkenventilator som ikke skal kobles til ventilasjonsanlegget.
 • Installere kjølerom.
 • Installere ny vask i eksisterende bolig som allerede har sanitæropplegg.

Kontaktinfo

Lasse Olsen
Rådgiver byggesak
E-post
Mobil 99 40 00 74

Åpningstider