Solceller

UNDER FINNER DU INFORMASJON OM SAKSGANG FOR MONTERING AV SOLCELLEPANELER I KRØDSHERAD KOMMUNE

Hovedregelen er at det ikke er søknadsplikt for solcelleanlegg på eksisterende bygg, men det er en rekke unntak:

  • Anlegget skal være innenfor en bruksenhet og en branncelle.
  • Mange reguleringsplaner har krav om materialbruk og taktekking. Dersom det for eksempel er krav om en spesiell type taktekking, kan det ikke monteres solceller på tak uten å søke dispensasjon.
  • Montering av solceller kan medføre søknadspliktige fasadeendringer dersom bygningens karakter endres. Dette er spesielt viktig dersom det monteres solceller på vegg.
    • SEFRAK registrerte bygg har en verneverdi i seg selv, og for disse byggene skal kommunen vurdere hvorvidt det er søknadsplikt.
    • Kulturlandskapet langs Krøderfjorden mellom Krøderen og Noresund er vurdert som nasjonalt viktig. Oppsetting av solceller i dette området skal varsles kommunen.
  • Frittstående solcelleanlegg er søknadspliktig.

Dispensasjonen skal vurderes i hver enkelt sak. Kommunen legger vekt på fjernvirkninger, trafikksikkerhet og andre momenter som kan føre til ulempe for naboer og områdets helhet.

Kontakt byggesaksansvarlig i Krødsherad kommune, for spørsmål om du trenger å søke om byggetillatelse eller dispensasjon for å etablere solcelleanlegg på din eiendom.

Fagansvarlig byggesak Lasse Olsen: lasse.olsen@krodsherad.kommune.no