Dispensasjon

Dersom det du skal bygge/gjøre på eiendommen strider med vedtatte planer eller bestemmelser for området, kan du søke om dispensasjon. Det kan også søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven med forskrifter. Får du innvilget en dispensasjon, betyr det at du får tillatelse til et tiltak selv om det strider med vedtatt plan, bestemmelse, lov eller forskrift. Alle tiltak i strandsone eller LNF-område krever søknad om dispensasjon. Dette gjelder også tiltak som «til vanlig» er unntatt søknadsplikt, for eksempel bod og garasje under 50 kvadratmeter.

Følg denne linken til Fylkesmannens veileder om dispensasjonssaker

 Søknaden skal inneholde:

  1. «Søknad om dispensasjon», bruk skjema for utskrift. (PDF, 300 kB)

  2. Situasjonsplan i målestokk 1:500. Tiltaket skal være tegnet inn i riktig målestokk. Avstander fra tiltak til vei, naboeiendom og avstand mellom tiltak og andre bygninger skal være oppgitt. Ved tiltak i strandsonen, skal avstand til vann/elv oppgis. Situasjonskart til å lage situasjonsplan med, kan fås ved å kontakte kommunen, se kontaktinfo til høyre. 

  3. Målsatte fasade- og plantegninger.

  4. Skjemaet «Nabovarsel», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift. Dette fylles ut og leveres ut til naboer. Naboliste fås ved henvendelse til kommunen. Husk å krysse av i nabovarselet at det søkes om dispensasjon. Nabovarsel skal inneholde situasjonsplan samt fasade-, snitt- og plantegninger.  Du kan levere nabovarselet på følgende måter:
  • Levere personlig til nabo og få underskrift fra nabo om at varsel er mottatt. Dersom nabo samtykker til tiltaket, kan han krysse av for dette når han skriver under på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Bruk skjema for utskrift. Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
  • Sende nabovarsel som rekommandert sending mot kvittering fra postkontoret. Du får da kvittering fra postkontoret på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Bruk skjema for utskrift. Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
  • Sende nabovarsel via e-post. Ved sending via e-post, må nabo bekrefte mottatt nabovarsel ved å svare på tilsendt e-post. Utskrift av sendt e-post med svarbekreftelse må da vedlegges byggesøknad.

Søknad om dispensasjon sendes Krødsherad kommune per post eller e-post, se adresser til høyre.

Dersom tiltaket er søknadspliktig, må det i tillegg sendes inn komplett søknad.

Kontaktinfo

Lasse Olsen
Rådgiver byggesak
E-post
Mobil 99 40 00 74