Lover og forskrifter i byggesaker

Bruk linkene øverst i artikkelen for å komme til de ulike regelverkene og nettsidene. 

Plan- og bygningsloven (PBL) med forskrifter regulerer all bygging i landet.

Byggesaksforskriften (SAK10) gir regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring, kontroll, tilsyn, samt reaksjoner der reglene ikke er fulgt.

Byggteknisk forskrift (TEK10) gir regler om tekniske egenskaper et byggverk minimum må ha for å oppføres lovlig.

Alt som bygges skal bygges i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter.  

Informasjon om ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Direktoratet for byggkvalitet arbeider på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en gjennomgang av byggteknisk forskrift (TEK10). Hensikten er å forenkle og forbedre byggereglene og redusere byggekostnadene. Arbeidet skjer i nært samarbeid med byggenæringen og interesseorganisasjoner. Etter planen skal ny byggteknisk forskrift tre i kraft 1. juli 2017.

Overgangsbestemmelser:

  1. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge denne forskriften eller TEK. Der tiltakshaver velger TEK10, skal dette fremgå av søknad om tillatelse til tiltak.
  2.  Kommunen kan etter søknad tillate at TEK 10 skal legges til grunn også for søknader som kommer inn etter 1. januar 2019. Dette gjelder kun for tiltak der prosjektering er påbegynt før 1. juli 2017 og der bruk av forskriften vil føre til omfattende og kostbare endringer.

Følg denne linken for mer informasjon om ny byggteknisk forskrift. Her finner du blant annet høringsnotatet. Dette er bare et utkast, og ikke endelig vedtatt forskrift.