Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

 

Varsling til skoleeier

 

Her kan du varsle til skoleeier digitalt

 

Varsling til skoleeier

Elevenes skolemiljø – Opplæringsloven §9A

Skoleeier representeres i denne sammenheng av oppvekstsjef. Dersom oppvekstsjefen ikke er tilgjengelig er rådmannen den som representerer skoleeier. I alvorlige tilfeller skal rektor varsle skoleeier. Dersom rektor ikke varsler skoleeier, skal varsleren selv ta kontakt med skoleeier.  Skoleeier skal gjennom en slik varsling få en mulighet til å bli kjent med saken og involvere seg i hvordan den skal løses. Hva som er et alvorlig tilfelle, vil være en skjønnsmessig vurdering. 

Saker der skoleeier skal varsles:

 • Saker der ansatte krenker elever – ingen nedre grense
 • Saker som er særlig integritetskrenkende  
 • Saker der krenkelsene er særlig voldelige
 • Hvis flere elever er involvert i mobbing av en enkeltelev
 • Saker der krenkelsene har pågått over lang tid uten at skoleledelsen har klart å løse dem
 • Digital mobbing på tvers av skoler og grove trusler gjennom sosiale medier
 • Dersom elever fra andre skoler kommer til skolen for å utøve krenkelser/vold
 • Saker der det er høyt konfliktnivå, og skolen ikke får løst saken
 • Skolebytte som tiltak

 

Hvordan skal varsling skje og hensikt med varsling:

 • Saker varsles normalt i kommunens avvikssystem. Dette gir skoleeier informasjon og oversikt over hendelser og hvordan disse løses. Samlet gir det også skoleeier oversikt over omfang av saker ved skolene.  Dette gir også skoleeier mulighet til å kontakte skolene og kvalitetssikre skolens håndtering av saker, følge opp, gi veiledning og støtte. 
 • Meldinger i avvikssystemet er anonymisert. 
 • Dersom skolen mener det er viktig at skoleeier har informasjon om saken på elevnivå, skal slik informasjon gis pr. telefon. 
 • Dersom det er saker som haster skal skolen kontakte skoleeier på telefon eller anonymisert e-post. 

 

Dokumentasjonsplikten

 • Dokumentasjonsplikten påligger skolen, og skoleeiers involvering i saken noteres i Aktivitetsplanen.
 • I saker der skoleeier har en aktiv rolle i saken, for eksempel samtaler med elever, foresatte eller ansatte skal skoleeier sikre dokumentasjon av disse prosessene.  

Revidert 01.08.2019

 

Brev om varsling til skoleeier, kommunevåpen - Klikk for stort bilde

  

 

 

Handlingsplan for vold i nære relasjoner

Ring oss gjerne på vår kontakttelefon: 90220539

Statsforvalteren i Oslo og Viken - les mer om en trygg skoledag uten mobbing

Her kan du også få råd og hjelp:

Kontaktinfo

Børre Jensen
Rådgiver for oppvekst og kultur
E-post
Mobil 41 63 48 23
Linda Aaskjær
Rådgiver og Avdelingsleder ungdomsskole
E-post
Mobil 95 16 93 07