Krøderen barnehage

Krøderen barnehage er en kommunal 4- avdelings barnehage med opptil 83 plasser. Barnehagen åpnet i august 2013. Avdelingene heter Blå, Gul, Grønn og Oransje. Barnehagen ligger sentralt til med Krøderen skole og Sfo, Krødsheradhallen, kunstgressbane og skogen som nærmeste naboer.


Logoen til Krøderen barnehage skal være vårt kjennemerke.

Den består av fire sirkler farget med avdelingenes farger; oransje, grønn, gul og blå. Den oransje sirkelen står for barns leik. Leiken skal ha en fremtredende plass i barns liv og den skal være en naturlig del av deres hverdag her. Den grønne sirkelen står for det enkle friluftsliv. Den gule og blå sirkelen står for uteaktiviteter på henholdsvis sommer og vinter.

 

Slagordet vårt er «Den beste starten». Vi skal hele tiden jobbe for at barna skal få den beste starten her i Krøderen barnehage.

Kontakt avdelingene

 

Blå: 46637232
Gul: 45410814
Grønn: 92600281
Oransje: 45410179
SU/Samarbeidsutvalget barnehageåret 2023/2024

SU/Samarbeidsutvalget

SU/Samarbeidsutvalget
Foreldre representant Personal representant Eier representant
Leder Anette Bøe Maren Marie Aaskjær Hanne Kagiavas Torp
Mariann Solli Marit Breivik Vara: Mona Høgli
Marianne Råen Siv Solheim
Styrer og sekretær Ingunn Svartås

 

FAU/Tur- og fest komiteen barnehageåret 2023/2024

FAU representanter for barnehageåret 2022/2023:

FAU/Tur- og fest komiteen barnehageåret 2023/2024

FAU/Tur- og fest komiteen barnehageåret 2023/2024
Navn
Gøril Ødegård
Erik Berg Raaen
Øyvind Jokerud

 

 

Årsplan 2023-2024

ÅRSPLAN  2023– 2024

Årsplanen er et  arbeidsredskap for personalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte .

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeiers lokale tilpasninger til pedagogisk praksis.

I tillegg til årsplanen, har vi en virksomhetsplan som inneholder mer utfyllende lesning vedrørende satsningsområdene, verdier og rammebetingelser. Den finner dere på hjemmesiden til Krødsherad kommune- oppvekst- Krøderen barnehage.

 
Årshjul 2023-2024

ÅRSHJUL  

Årshjul 2023-2024
Dato Aktiviteter
7.08.23 Planleggingsdag. Barnehagen stengt
21.09.23 Foreldremøte
10.10.23 Verdensdagen for psykisk helse
«Vi trenger å høre til #lagplass» «Vi trenger å høre til #lagplass»
20.10.23 TV– aksjonen «La barn leve i fred»
17.11.23 Planleggingsdag. Barnehagen stengt.
08.12.23 Nissefest
13.12.23 Luciamarkering
Des 2023 Julebord / julebål
22.12.23 Planleggingsdag. Barnehagen stengt
Juleferie fom.22.12.23– t.o.m 02.01.24 Juleferie
02.01.24 Planleggingsdag. Barnehagen stengt
Februar 24 Vintergøy
20.02.24 Karneval
22.03.24 Påskegrill
Påskeferie f.o.m 25.03.24– t.o.m 01.04.24 Påskeferie
16.05.24 Vi øver oss til 17. mai
10.05.24 Planleggingsdag. Barnehagen stengt
Juni 24 Sommeravslutning
Sommerferie uke 29, 30 og 31 Sommerferie
05.08.24 Planleggingsdag. Barnehagen stengt.
Med forbehold om endringer Med forbehold om endringer
Samarbeid, andre instanser og kontaktinformasjon

Samarbeid med andre instanser

Barnehagen samarbeider blant annet med: PPT, barnevernstjenesten, BUP, helsestasjon, fysioterapeut , Noresund barnehage, Krødsherad skole og SFO og flyktningetjenesten. De ulike instansene har forskjellig kompetanse. Vår oppgave er å utfylle hverandre, slik at det enkelte barns behov blir ivaretatt. 

Samarbeidsutvalg—SU

SU er et samarbeidsorgan som skal sikre samarbeid med barnas hjem, og har ansvar for den alminnelig drift.

Eierrepresentant: Stian Skinnes Fossen.

Foreldrerepresentanter:
Oransje :  Marianne Råen
Grønn :  Mariann Solli
Blå / Gul :  Anette Bøe
Personalrepresentanter: Siv Solheim, Marit Breivik og Maren Marie Aaskjær

Sekretær: Ingunn Svartås (styrer)

Tur– og festkomite

Arrangerer sosiale arrangementer utenom barnehagen.  I
denne komiteen sitter Øyvind Jokerud, Gøril Ødegård og Erik Råen

Kontaktinformasjon  

Krøderen barnehage

Post adr. Besøksadr:

Pb. 54 Byåsen 9

3537 Krøderen 3535 Krøderen

E– post: ingunn.svartaas@krodsherad.kommune.no

Tlf: 41688066

 

Avdelingene:

Oransje: 454 10 179
kirsti.stang@krodsherad.kommune.no

lena.holmen@krodsherad.kommune.no

Grønn: 926 00 281

susanne.grønlid.engen@krodsherad.kommune.no

Blå: 466 37 232

Gul: 454 10 814
trine.slevigen@krodsherad.kommune.no
maren.marie.aaskjær@krodsherad.kommune.no

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Logo Krøderen barnehage - Klikk for stort bilde

 

 

Fakta om barnehagen

Krøderen barnehage er kommunal 4- avdelings barnehage. I år er barnehagen 10 år. Det skal feires 13. oktober med  flagg og ballonger, bursdagsleker, underholdning, kake og saft. Alt som hører med i en barnebursdag:)

Logoen til Krøderen barnehage består av fire sirkler med avdelingenes farger;
oransje, grønn, gul og blå. Den oransje sirkelen står for barns lek. Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv og den skal være en naturlig del av deres hverdag her. Den grønne sirkelen står for naturen som vår lekeplass og det enkle friluftsliv.  Den gule og blå sirkelen står for uteaktiviteter på henholdsvis sommer og vinter.
Slagordet vårt er «Den beste starten». Vi skal jobbe for at barna skal få den beste starten her i Krøderen barnehage. Naturlig utvikling i naturlig miljø er den beste starten barnas kan få.

Handlingsplakaten for Oppvekst

Alle barn og unge i Krødsherad skal oppleve et trygt og inkluderende leke– og lærings-
miljø

- Jeg møter barn og voksne med et smil
- Jeg er tilstede for og ser hvert enkelt barn
- Jeg ønsker alltid barnets beste
- Jeg har fokus på barnets sterke sider og gode egenskaper
- Jeg er ærlig, inkluderende og tydelig overfor barn og voksne
- Jeg er en god rollemodell som er endringsvillig, inkluderende og omsorgsfull
- Jeg legger til rette for godt samarbeid med hjemmet gjennom lyttende, ærlige og positive møter
- Jeg lytter til hva barnet og foresatte forteller, og gjør noe med det
- jeg tar tak i mobbing, utestengelse og annen krenkende atferd
Jeg er bevisst på å gi alle en plass i fellesskapet

Satsningsområder
Livsmestring og helse i barnehagen

Livsmestring har fått sin plass i verdigrunnlaget i rammeplanen for barnehagen, der knyttes livsmestringsbegrepet til et godt liv med god fysisk og psykisk helse (Udir 2017). Det finnes ingen enkel oppskrift. Alle barn må behandles individuelt og ut fra personlighet og egenskaper. Men først og fremst skal lives LEVES og ikke mestres. Positive erfaringer med omsorgsfulle og tilstedeværende ansatte fremmer barns trivsel og livsglede i barnehagehverdagen. Det er stor sannsynlighet for at positive erfaringer i barneårene utgjør en forskjell for barnet senere i livet. Barna må kjenne på kroppen at de er GODE NOK, selv om de ikke mestrer alt de prøver.

Naturen som vår lekeplass

I Krøderen barnehage har vi umiddelbar nærhet til flotte naturområder. Med et aldersspenn fra 1– 6 å, stiller de fire avdelingene med ulike forutsetninger for hvordan naturen tas i bruk som lekeplass. Vi er opptatt av en gradvis og naturlig progresjon, der barna får gode opplevelser og erfaringer med det enkle friluftslivet, som Krøderen barnehage er tuftet på. Skogen er en naturlig arena for lek, opplevelser og
læring.  Her får fantasien og
kreativiteten vokse. Natur
elementene innbyr til problem-
løsning og et mangfold av bruksområder som man ikke finner på en opparbeidet lekeplass.  I
naturen stimuleres alle sanser, de grunnleggende motoriske
ferdighetene utvikles og det er en utmerket arena for språkutvikling og begrepslæring. Her skjer en naturlig utvikling i et naturlig miljø.


Nærmiljøet  har også mye spennende å by på som barna også skal få kjennskap til.

Trafikksikker barnehage

Barnehagen har ansvar for barnas sikkerhet, også når det gjelder trafikk. Trafikk er nå integrert som en del av rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og samfunn. Å være en trafikksikker barnehage  krever at følgende kriterier er oppfylt: Dokumentasjon på trafikksikkerhet, trafikkopplæring og samarbeid om dette mellom barnehage og hjem.
Oransje avdeling (4– 6 år):
På Oransje avdeling går barn født i 2018 og 2019. Alle barn skal få utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Barna har forskjellig utgangspunkt og må få tilrettelagt utifra sin utvikling. Vi ønsker å variere leketemaer og miljøer ved å ta barnas interesser og engasjement på alvor.
Førskolegruppa er barna født i 2018 og i år kaller de seg «Ulvene». Fokus i denne gruppa er at barna skal øve seg på å være selvstendige, sette egne grenser, toleranse for at vi er forskjellige- i tillegg til skoleforbedrende aktiviteter gjennom lek. Vi ønsker at barna skal glede seg til å begynne på skolen, samtidig som de må vite realiteten at de ikke kan disponere sin egen tid på samme måte som i barnehagen. Målet er at barna skal få de beste forutsetninger for å mestre og oppleve overgang til skole på en positiv måte. 
Grønn avdeling (2– 4 års alderen:
Fra rundt 2– års alderen oppdager barnet sin egen vilje. De vil være selvstendige og klare ting selv. Samtidig har de mye følelser som de ikke vet hvordan de skal formidle. Barn i denne alderen er nysgjerrige og vitebegjærlige. De vil gjerne finne ut hvordan ting henger sammen og hvorfor. 
Blå og Gul avdeling (1– 2 år- Toddlerne):
Toddler betyr «den som stabber og går». I denne alderen er pedagogikken mye knyttet opp mot barnas primærbehov (spise, drikke, sove), men også trygghet er helt grunnleggende. Mye av læringen foregår i hverdagssituasjoner i samspill med andre barn og voksne. Vi ønsker å tilbringe mye tid ute– naturlig utvikling i naturlig miljø er den beste starten barna kan få.  

Bursdagsfeiring

Bursdag skal så klart markeres i barnehagen:) Barnet blir feiret på sin avdeling med flagg og bursdagssamling. Barnet får bursdagskrone og velger en pakke fra bursdagskassa.

Verdiene til barnehagen

 

G  -   glede

 

Æ -   ærlighet

 

R  -   raushet

 

R  -   respekt

 

T  -   trygghet

 

Kontaktinfo

Ingunn Svartås
Styrer Krøderen barnehage
E-post
Mobil 41 68 80 66

Åpningstider

Mandag til fredag
06.45 til 16.45

Adresse

Besøksadresse: 

Byåsen 9

3535 Krøderen

Postadresse:

Postboks 54

3537 Krøderen